Besluitenlijst raadsvergadering 27 mei 2024     De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 27 mei 2024:   <ol> <li>In te stemmen met de Cultuurvisie Olst-Wijhe 2024-2028. </li> <li>Een motie van Gemeentebelangen (met mede-indieners CDA, VVD en PartijvdSport) &lsquo;Evenementenloket&rsquo; werd unaniem aangenomen. </li> <li>In te stemmen met: &nbsp;<br />- Het geprognosticeerde tekort op het budget van het kindcentrum Olst ad &euro; 40.000 respectievelijk het kindcentrum Wijhe ad &euro; 30.000 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2025-2028 &nbsp;<br />- Het geprognosticeerde tekort als gevolg van de leerlingenprognoses op het budget van het kindcentrum Wijhe ad &euro; 35.000 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2025-2028 </li> <li>Het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Olst-Wijhe 2024 vast te stellen. </li> <li>In te stemmen met de benoeming tot en met 31 oktober van mevrouw H. Koopmans tot plaatsvervangend griffier van de gemeente Olst-Wijhe. </li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 mei 2024 vast te stellen. &nbsp;</li> </ol> <p>De volledige tekst van de motie lees je in het vergaderschema in de <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/" target="_blank" rel="noopener">agenda van 27 mei</a> bij het betreffende agendapunt.</p> 2024-06-03 11:00:00 +0200 2024-06-03 11:19:58 +0200 2024-06-03 11:19:58 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 6 mei 2024 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 6 mei 2024: &nbsp;</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan Boskamp, Eikelhofweg 5 gewijzigd vast te stellen. &nbsp;</li> <li>Eenmalig een bedrag van &euro; 47.500- aan schoolbestuur De Mare beschikbaar te stellen. &nbsp;</li> <li>Het voorkeursrecht te vestigen op onroerende zaken gelegen in het Plangebied Wengelerhoek te Wijhe (fase 2 en 3). &nbsp;</li> <li>Het college goedkeuring te verlenen om in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen. &nbsp;</li> <li>Mevrouw J.T.J.J. van Zwam eervol ontslag te verlenen uit de functie van raadsgriffier van de gemeente Olst-Wijhe. &nbsp;</li> <li>Mevrouw A.G. Holleman aan te wijzen als raadsgriffier van de gemeente Olst-Wijhe. &nbsp;</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 april 2024 vast te stellen. &nbsp;</li> </ol> 2024-05-21 10:00:00 +0200 2024-05-17 14:38:41 +0200 2024-05-17 14:38:41 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 22 april 2024 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 22 april 2024:&nbsp;</p> <ol> <li>Bij de vaststelling van de agenda om het voorstel tot bijstelling van de financi&euml;le kaders voor de kindcentra Olst en Wijhe te behandelen in de oordeelsvormende vergadering van 6 mei.&nbsp;</li> <li>Naar aanleiding van een onderzoek naar de gevolgen van conclusies over het plan van aanpak in te stemmen met een gewijzigd voorstel voor vervolg.&nbsp;<br />GL, D66 en PvdA worden geacht tegen te hebben gestemd.&nbsp;Drie amendementen en een motie werden ingediend:&nbsp; <ul> <li>Een amendement Noordmanshoek: door met een schone lei van PvdA, GL en D66, werd verworpen met 4 stemmen voor (PvdA, GL en D66) en 12 tegen.&nbsp;</li> <li>Een amendement Gebiedsontwikkeling Noordmanshoek van VVD, GB en PvdS, werd aangenomen met 9 stemmen (VVD, GB en PvdS) voor en 7 tegen.&nbsp;</li> <li>Een amendement Ontwerp stichting Noordmanshoek als leidend van D66, GL en PvdA werd verworpen met 4 stemmen voor (D66, GL en PvdA) en 12 tegen.&nbsp;</li> <li>Een motie van PvdA, GroenLinks en D66, &lsquo;Motie van afkeuring wethouder Blind&rsquo; werd verworpen met 4 stemmen voor (D66, GL en PvdA) en 12 tegen.&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Het bestemmingsplan Kindcentrum Wijhe vast te stellen.&nbsp;</li> <li>Het bestemmingsplan Boskamp, Dahliastraat 25 vast te stellen.&nbsp;</li> <li>De Subsidie verordening Isolatieprogramma Olst-Wijhe vast te stellen.&nbsp;</li> <li>Het bestemmingsplan Wijhe, Oranjelaan 2 vast te stellen.&nbsp;</li> <li>Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde 1e begrotingswijziging 2024 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling.&nbsp;</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 april 2024 vast te stellen.&nbsp;</li> </ol> 2024-04-30 08:00:00 +0200 2024-04-26 16:31:15 +0200 2024-04-26 16:31:15 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 8 april 2024    <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 8 april 2024:&nbsp;</p> <ol> <li>De subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met de Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.</li> <li>Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 RSJ.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 maart 2024 vast te stellen.&nbsp;&nbsp;</li> </ol> 2024-04-16 08:00:00 +0200 2024-04-16 09:03:27 +0200 2024-04-16 09:03:27 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 11 maart 2024 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 11 maart 2024:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan Wesepe, Kreikenlaan 5-7/Scholtensweg vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Wijhe, Tellegenlocatie vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Wesepe, Raalterweg 3a vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met de bedrijventerreinenvisie Olst-Wijhe 2040 als waardevolle bouwsteen voor de omgevingsvisie 1.0 Olst-Wijhe.</li> <li>In te stemmen met de cultuuropdracht.&nbsp;</li> </ol> 2024-03-15 14:30:00 +0100 2024-03-15 14:23:50 +0100 2024-03-15 14:23:50 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 18 december 2023  <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 18 december 2023: &nbsp;</p> <ol> <li>De verordening financieel beleid, beheer en organisatie, de verordening controle financi&euml;le beheer en organisatie, de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur en het controleprotocol en normenkader in het kader van rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen. &nbsp;</li> <li>De belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, leges en eenmalig rioolaansluitrecht 2024 vast te stellen. &nbsp;</li> <li>De nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart vast te stellen. &nbsp;</li> <li>Een bedrag van &euro; 132.500, - beschikbaar te stellen voor schoolbestuur De Mare. &nbsp;</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 27 en 28 november en 4 december vast te stellen. &nbsp;</li> </ol> <h2>Vragen&nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="Stuur een e-mail naar de griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="Ga naar de website van de gemeenteraad Olst-Wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl">https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>. &nbsp;</p> 2024-01-09 10:00:00 +0100 2024-01-08 12:55:49 +0100 2024-01-08 12:55:49 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 13 november 2023 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 13 november&nbsp; 2023:&nbsp;</p> <ol> <li>Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2023 en een bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Een amendement van de fracties van Gemeentebelangen, CDA, GroenLinks, PvdS en D66 om de energietoeslag in 2023 voort te zetten op dezelfde manier als in 2022 werd aangenomen met 14 stemmen voor en 3 tegen (VVD).</li> <li>De begroting 2024 en de meerjarenraming raming 2025-2027 vast te stellen. Een motie van de fracties van VVD, Gemeentebelangen, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdS en D66 om huizenbezitters met een middeninkomen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning werd unaniem aangenomen.</li> <li>De belastingverordeningen 2024 vast te stellen.</li> <li>Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda.</li> </ol> <p>De motie over het ontwikkelen van beleid voor woningsplitsing van Gemeentebelangen, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, PvdS en VVD werd unaniem aangenomen&nbsp;</p> <p>De volledige teksten van het amendement en de moties staan op <a title="ga naar de website van de gemeenteraad" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a> in de agenda bij het betreffende agendapunt en op <a title="ga naar de website" href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/">https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl</a>.</p> <h2><strong>Vragen&nbsp;</strong>&nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="mail de griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> 2023-11-21 14:15:00 +0100 2023-11-20 11:14:18 +0100 2023-11-20 11:14:18 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 6 november 2023 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 6 november 2023:</p> <ol> <li>De Verordening rioolheffing 2024 vast te stellen.</li> <li>De Verordening nadeelcompensatie gemeente Olst-Wijhe 2023 vast te stellen.</li> <li>De Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Olst-Wijhe 2023 vast te stellen.</li> <li>De Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe vast te stellen.</li> <li>De Erfgoedverordening gemeente Olst-Wijhe 2023 vast te stellen.</li> <li>De Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Olst-Wijhe vast te stellen.</li> <li>Het beleidsplan begraven en begraafplaatsen vast te stellen..</li> <li>Het raadslid, de heer S. (Sijtse) Krist, te ontslaan als lid van de auditcommissie. &nbsp;<br />Het raadslid, de heer W. (Wilfred) Vruggink, te benoemen tot lid van de auditcommissie.</li> <li>Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda.&nbsp;<br />Een motie Voorbereidingsbesluit Zonneparken Provinciale Staten Overijssel, van GroenLinks, PvdA, D66, PvdS en Gemeentebelangen, werd unaniem aangenomen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 oktober 2023 vast te stellen.</li> </ol> <h2>Vragen ?</h2> <p>Vragen over het werk van de raad? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl</p> 2023-11-15 00:00:00 +0100 2023-11-10 13:44:34 +0100 2023-11-10 13:44:34 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 9 oktober 2023 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 9 oktober 2023 vast te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Mengerweg (naast) 11.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Veldweg 4.</li> <li>De Verordening Rekenkamer gemeente Olst-Wijhe.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 september 2023.</li> </ol> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad? Neem dan contact op met <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-10-13 10:30:00 +0200 2023-10-13 10:41:50 +0200 2023-10-13 10:41:50 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 25 september 2023    <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 25 september 2023:</p> <ol> <li>Het plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) 2024-2026 vast te stellen.</li> <li>Een auditcommissie in te stellen en drie leden te benoemen.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 10 en 11 juli 2023 vast te stellen.&nbsp;</li> </ol> <p>Het initiatiefvoorstel van de PvdA tot het intrekken van het besluit d.d. 26 juni 2023 en het nemen van een nieuw besluit inzake het beschikbaar stellen van middelen om te komen tot toekomstbestendig bibliotheekwerk in Wijhe werd verworpen met 11 stemmen tegen en 6 voor. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> 2023-09-29 12:00:00 +0200 2023-09-29 12:05:45 +0200 2023-09-29 12:05:45 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 11 juli 2023 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 11 juli 2023: <ol> <li>De profielschets voor een nieuwe burgemeester voor Olst-Wijhe vast te stellen.</li> <li>Een vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Olst-Wijhe in te stellen.</li> </ol> <p>Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-07-17 12:00:00 +0200 2023-07-14 14:08:27 +0200 2023-07-14 14:08:27 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 10 juli 2023 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 10 juli 2023: <ol> <li>De jaarrekening en het jaarverslag 2022 vast te stellen. <br /><em>Een motie van de fracties van VVD, Gemeentebelangen, GroenLinks, D66 en PartijvdSport om de interne beheersing te verbeteren werd aangenomen met 12 stemmen voor en 2 tegen (PvdA).</em></li> <li>Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2023.</li> <li>De Kadernota 2024 &ndash; 2027 vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 juni 2023 vast te stellen.</li> </ol> <p>De volledige tekst van de moties vind je in het <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/8cb9fb62-a5ef-4ec8-aa6e-c1102f8fcee7">Vergaderschema</a>.</p> <p>Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-07-17 12:00:00 +0200 2023-07-14 14:07:06 +0200 2023-07-14 14:08:58 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 26 juni 2023   De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 26 juni 2023:  <ol> <li>Het Participatiebeleid Omgevingswet vast te stellen en te bepalen dat het beleid na een jaar wordt ge&euml;valueerd.</li> <li>Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma participatie en het daarin opgenomen Participatiehandvest &lsquo;Zo doen we dat in Olst-Wijhe&rsquo; gewijzigd vast te stellen. Een amendement om een publieksvriendelijke versie van het handvest te maken van alle fracties werd unaniem aangenomen.</li> <li>De notitie Vervolgonderzoek herori&euml;ntatie voorliggend veld en de invulling taakstelling vanaf 2024 vast te stellen, waarbij D66 tegen het voorstel heeft gestemd. &nbsp;</li> <li>Middelen beschikbaar te stellen om te komen tot toekomstbestendig bibliotheekwerk in Wijhe. Een amendement &lsquo;Pilot realisatie bibliotheekvestiging in Wijhe&rsquo; van PvdA, PartijvdSport, D66 en GroenLinks werd unaniem aangenomen. Voor de pilotperiode van twee jaar wordt daarmee het concept van een volwaardige bibliotheekvestiging in Wijhe toegepast in plaats van een door het college voorgesteld servicepunt. &nbsp;</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 17 vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg gewijzigd vast te stellen.</li> <li>Het subsidiebeleid te actualiseren en te harmoniseren. &nbsp;</li> <li>In te stemmen met de inhoud van de Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergadering en 8 mei en 19 juni vast te stellen.</li> </ol> <p>De volledige teksten van de amendementen staan in het <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/">Vergaderschema</a> bij de vergadering van 26 juni.</p> 2023-06-30 12:30:00 +0200 2023-06-30 12:36:12 +0200 2023-06-30 12:36:12 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 19 juni 2023 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 19 juni 2023:</p> <ol> <li>De heer T. Mulder toe te laten als lid van de raad van de gemeente Olst-Wijhe.</li> <li>Tot strategische aankoop perceel agrarische grond locatie Vink in Olst.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied Diepenveenseweg 28a vast te stellen.</li> <li>Tot het uitbrengen van een positief advies aan het Commissariaat voor de Media op het voldoen door Airplay Media Stichting aan de eisen van de Mediawet 2008.&nbsp;</li> </ol> 2023-06-23 01:30:00 +0200 2023-06-23 15:42:55 +0200 2023-06-23 15:42:55 +0200 Besluitenlijst raadvergadering 17 april 2023 <ol> <li><span data-contrast="auto"> Het bestemmingsplan Buitengebied Raalterweg 31 in Wijhe.</span></li> <li><span data-contrast="auto"> De besluitenlijsten van de raadsvergadering van 13 en 27 maart.</span></li> </ol> <p><span data-contrast="auto">Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via </span><a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl"><span data-contrast="none">griffie@olst-wijhe.nl</span></a><span data-contrast="auto">.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2023-04-24 12:00:00 +0200 2023-04-24 11:42:27 +0200 2023-04-24 11:42:27 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2023   De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 27 maart 2023 voor de financiële kaders kindcentra Olst en Wijhe in te stemmen met: <ol> <li>het inzetten van vrijvallende kapitaallasten van de (toekomstige) voormalige schoollocaties voor de dekking van de jaarlijkse lasten van de nieuwbouw van de kindcentra Olst en Wijhe;</li> <li>het geprognosticeerde tekort op het budget van het kindcentrum Olst ad &euro; 50.000 respectievelijk het kindcentrum Wijhe ad &euro; 70.000 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2024-2027.</li> </ol> <p>Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-03-31 14:15:00 +0200 2023-03-31 14:11:43 +0200 2023-03-31 14:11:43 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 13 maart 2023 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 13 februari 2023: <ol> <li>Het bestemmingsplan Beatrixlaan 2-32 Wijhe vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 6 en 13 februari 2023 vast te stellen.</li> </ol> <p>Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-03-15 08:39:00 +0100 2023-03-15 08:39:15 +0100 2023-03-17 10:59:25 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 13 februari 2023 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 13 februari 2023: <ol> <li>De tijdelijke vervanging van de heer R.A.J. Brandsma door de heer T. Mulder als lid van de gemeenteraad van Olst-Wijhe namens D66 te verlengen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 28 vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Boerlestraat 9-9a vast te stellen.</li> <li>Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda. De motie Ramp Turkije &ndash; Syri&euml; van de PvdA, GroenLinks en de PartijvdSport werd verworpen met 5 stemmen voor (PvdA, GL en PvdS) en 12 tegen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 januari 2023 vast te stellen.</li> </ol> <p>Bekijk de <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/6bbe643a-7653-4a50-abdf-07179ff6f64d" target="_blank" rel="noopener">volledige tekst</a> van de motie.</p> <p>Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-02-20 06:00:00 +0100 2023-02-17 10:21:51 +0100 2023-02-17 10:21:51 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 6 februari 2023 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 6 februari 2023: <ol> <li>In te stemmen met het raadsvoorstel nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.<br />De VVD diende een amendement in om te stoppen met alle ontwikkelingen van/door de stichting De Noordmanshoek en een onderzoek te starten naar de<br />realisatie van een reguliere gebiedsontwikkeling op deze locatie. Het amendement werd verworpen met 3 stemmen voor (VVD) en 14 tegen.</li> </ol> <p>De volledige tekst van het amendement lees je in de <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/">agenda van de vergadering</a>.</p> <p>Vragen? Neem dan contact op met Anne-Marie Holleman via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-02-13 12:00:00 +0100 2023-02-10 10:01:38 +0100 2023-02-10 13:31:18 +0100 Besluitenlijst 23 januari 2023 Bekijk de besluiten van de raadsvergadering van 23 januari 2023. <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 23 januari 2023:</p> <ol> <li>De tijdelijk toelating van de heer S.J. Eenkhoorn als lid van de raad van de gemeente Olst-Wijhe te verlengen met 16 weken.</li> <li>De Kadernota Verbonden Partijen vast te stellen.</li> <li>Twee moties vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda. <br />Een motie &lsquo;Steun aan de agrarische sector&rsquo;, van alle fracties, werd unaniem aangenomen met 17 stemmen. <br />Een motie &lsquo;Uitwerking motie 28 februari 2022 participatie zonne-initiatieven&rsquo; van de PvdA werd verworpen met 4 stemmen voor en 13 tegen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 december 2022 vast te stellen.</li> </ol> <p>De volledige tekst van de moties lees je in de <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/45d5cfe4-8cc4-431a-ad6f-18fc43283187">agenda van de vergadering</a> bij het betreffende agendapunt.<br />&nbsp;<br />Meer informatie? Stuur dan een <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">mail</a> naar Anne-Marie Holleman.&nbsp;</p> 2023-01-27 12:00:00 +0100 2023-01-27 11:08:20 +0100 2023-01-27 11:08:20 +0100