U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Raadsvergadering 15 maart 2021

Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.

Op 15 maart 2021 begint om 19.30 uur een digitale beeldvormende raadsbijeenkomst.

Agenda beeldvormende bijeenkomst

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Uitwerking bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed.
 4. Sluiting.

Aansluitend begint om 21.00 uur (of later als de beeldvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een digitale oordeelsvormende raadsbijeenkomst.

Agenda oordeelsvormende bijeenkomst

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, IJsseldijk 95 en nabij Kloosterhoekweg 12.
 5. Voorstel tot het aanpassen van de taakstelling bestuursopdracht heroverweging.
 6. Sluiting.

Tenslotte begint om 21.45 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering, ook in de raadzaal.

Agenda besluitvormende vergadering

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 18 januari en 15 februari 2021.
 5. Mededelingen.
 6. Ingekomen stukken.
 7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, IJsseldijk 95 en nabij Kloosterhoekweg 12.*
 8. Voorstel tot het aanpassen van de taakstelling bestuursopdracht heroverweging.*
 9. Sluiting.

* Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dat in de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.

Meepraten en spreekrecht

De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroom niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kun je meepraten over het geagendeerde onderwerp. Bij de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Wil je meepraten of gebruikmaken van het spreekrecht? Meld je dan uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur via griffie@olst-wijhe.nl. Samen bekijken we op welke manier jouw in-/meespraak kan worden vormgegeven.

Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vind je op gemeenteraad.olst-wijhe.nl bij Vergaderschema.

Live volgen

Je kunt de vergaderingen live volgen op gemeenteraad.olst-wijhe.nl.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen