Agenda raadsvergadering 27 november 2023

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 27 november in 2 rondes.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.00 uur)

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.   
Dit is de agenda:   

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbesluit Verklaring van geen Bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder (zonnepark Daslever) voor de duur van 25 jaar.
 5. Voorstel tot instemmen met het beschikbaar stellen van de leningen sanering asbestdaken van de provincie en de SVn.
 6. Voorstel tot instemmen met het Beleidsplan Spelen 2024-2028, een integraal plan voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte.
 7. Voorstel tot vaststellen Verordening Burgerinitiatief 2023.undefined undefined undefined undefined undefined
 8. Voorstel financiële ondersteuning verduurzaming maatschappelijk vastgoed.undefined undefined undefined undefined undefined
 9. Sluiting. 

Er is sprake van een volle agenda. De intentie is om alle agendapunten te behandelen. Als dit niet lukt, worden de overgebleven agendapunten doorgeschoven naar de oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 4 december. Dit wordt tijdens de vergadering besloten. 
 
Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 5 tot en met 8 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.   
 

Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 21.15 uur of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft)

In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. 
 
Dit is de agenda: 

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 13 november 2023.
 5. Mededelingen.
 6. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.
 7. Ingekomen stukken.
 8. *Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbesluit Verklaring van geen Bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder voor de duur van 25 jaar.
 9. *Voorstel tot instemmen met het beschikbaar stellen van de leningen sanering asbestdaken van de provincie en de SVn.
 10. *Voorstel tot instemmen met het Beleidsplan Spelen 2024-2028, een integraal plan voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte.
 11. *Voorstel tot vaststellen Verordening Burgerinitiatief 2023.undefined undefined undefined undefined undefined
 12. *Voorstel financiële ondersteuning verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
 13. *Sluiting. 

  *Deze onderwerpen worden alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten. 

Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen via https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live

Extra raadsvergadering 28 november 2023: aanvang 20.30 uur

De gemeenteraad maakt in een speciale openbare raadsvergadering bekend wie hij aanbeveelt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de nieuwe burgemeester van Olst-Wijhe te worden.  

Deel dit
Mail
Bellen