Agenda raadsvergadering 13 november 2023

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 13 november in één ronde. In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.

Dit is de agenda:  

  1. Opening.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Vragenronde raadsleden.
  4. Mededelingen.
  5. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.
  6. Ingekomen stukken.
  7. Voorstel tot het kennisnemen van de tweede bestuursrapportage 2023 en tot de vaststelling van bijbehorende begrotingswijziging.
  8. Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 (inclusief 1e begrotingswijziging).
  9. Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2024.
  10. Sluiting.

Inspreken is in deze vergadering niet mogelijk. Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live.

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl of kijk op https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl.

 

 

Deel dit
Mail
Bellen