Agenda beeldvormende raadsbijeenkomst 18 april 2023

Op dinsdag 18 april is er een beeldvormende vergadering.

Agenda raadsbijeenkomst 18 april 2023

Beeldvormende raadsbijeenkomst (aanvang 19.00 uur in dorpshuis de Bongerd, Kerklaan 22, Welsum). 
De gemeenteraad van Olst-Wijhe vergadert volgens het zogenaamd BOB-model van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Doel is het stimuleren van de inbreng van inwoners en organisaties bij het besluitvormingsproces en meer ruimte te geven aan het debat in de raad. Daarom organiseert de raad over onderwerpen met veel maatschappelijke impact beeldvormende raadsbijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomst is dat raadsleden een goed beeld krijgen van het onderwerp en voldoende informatie om zich vervolgens een oordeel te kunnen vormen en een standpunt in te nemen met betrekking tot het voorstel in de oordeelsvormende bijeenkomst. Meesprekers voelen zich gehoord. Raadsleden luisteren en stellen verhelderende vragen, er is uitdrukkelijk geen debat.

Dit is de agenda:

  1. Opening.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Welsum, IJsseldijk 59’ (Welzorgsum) inclusief zienswijzennota voor de bouw van het plan Welzorgsum.
  4. Sluiting.

Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kun je meespreken over agendapunt 3. Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken? Neem dan uiterlijk vrijdag 14 april contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.  

Deel dit
Mail
Bellen