Gemeenteraadsvergadering 10 juni 2024  De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 10 juni in twee rondes.    <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>(aanvang 20.00 uur)</p> <p>In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. &nbsp;Dit is de agenda: </p> <ol> <li>Opening. </li> <li>Vaststellen agenda. </li> <li>Vragenronde raadsleden. </li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 27 mei 2024. </li> <li>Mededelingen. </li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen. </li> <li>Ingekomen stukken. </li> <li>Voorstel tot indienen van zienswijze op conceptbegroting Veiligheidsregio IJsselland 2025. </li> <li>Programmabegroting GGD IJsselland. </li> <li>Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling Sallcon.  </li> <li>Sluiting. &nbsp;</li> </ol> <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 20.20 uur of later als de besluitvormende vergadering daartoe aanleiding geeft) &nbsp;</p> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.   &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:   </p> <ol> <li>Opening. </li> <li>Vaststellen agenda. </li> <li>Spreekrecht inwoners. </li> <li>Voorstel tot bekostiging en borging kindcentrum Olst. </li> <li>Vaststellen pijlers van de toekomst (Omgevingsvisie). </li> <li>Sluiting. &nbsp;</li> </ol> <h2>Spreekrecht </h2> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.   &nbsp;</p> <p> Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" target="_blank" rel="noopener">online volgen</a>. &nbsp;</p> 2024-06-03 11:16:44 +0200 2024-06-03 11:16:44 +0200 2024-06-03 11:16:44 +0200 Raadsvergadering 27 mei 2024 <p>De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 27 mei in 2 rondes.  &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 20.00 uur). &nbsp;</h2> <p>In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda: &nbsp;</p> <ol> <li>Opening. &nbsp;</li> <li>Vaststellen agenda. &nbsp;</li> <li>Vragenronde raadsleden. &nbsp;</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 6 mei 2024. &nbsp;</li> <li>Mededelingen. &nbsp;</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen. &nbsp;</li> <li>Ingekomen stukken. &nbsp;</li> <li>Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling Sallcon GR &nbsp;</li> <li>Voorstel tot instemmen met de Cultuurvisie Olst-Wijhe 2024-2028 &nbsp;</li> <li>Voorstel tot bijstelling van de financi&euml;le kaders voor de kindcentra Olst en Wijhe &nbsp;</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Olst-Wijhe 2024   &nbsp;</li> <li>Voorstel tot benoeming plaatsvervangend griffier  &nbsp;</li> <li>Sluiting .</li> </ol> <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.20 uur, of later als de besluitvormende vergadering daar aanleiding toe geeft).</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.   &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:   &nbsp;</p> <ol> <li>Opening. &nbsp;</li> <li>Vaststellen agenda. &nbsp;</li> <li>Spreekrecht inwoners. &nbsp;</li> <li>Voorstel tot het indienen van een zienswijze op conceptbegroting Veiligheidsregio IJsselland 2025  &nbsp;</li> <li>Sluiting. &nbsp;</li> </ol> <h2>Spreekrecht &nbsp;</h2> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="Mail de Griffie van de gemeente Olst-Wijhe" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.   &nbsp;</p> <p>U kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: <a title="Bekijk live de vergadering van de gemeenteraad" href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live</a> .</p> 2024-05-21 13:00:00 +0200 2024-05-17 14:46:58 +0200 2024-05-17 14:46:58 +0200 Raadsvergadering 6 mei 2024 <h2>Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 20.00 uur).&nbsp;</h2> <p>In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening.&nbsp;</li> <li>Vaststellen agenda.&nbsp;</li> <li>Vragenronde raadsleden.&nbsp;</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 22 april 2024.&nbsp;</li> <li>Mededelingen.&nbsp;</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.&nbsp;</li> <li>Ingekomen stukken.&nbsp;</li> <li>Ontslag griffier en aanwijzing en be&euml;diging nieuwe griffier&nbsp;</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Eikelhofweg 5&nbsp;</li> <li>Voorstel tot beschikbaar stellen van een bedrag van &euro; 47.500, - aan schoolbestuur De Mare&nbsp;</li> <li>Voorstel tot vestigen voorkeursrecht ex art. 9.1, eerste lid onder c van de Omgevingswet op onroerende zaken gelegen in het Plangebied Wengelerhoek te Wijhe (fase 2 en 3)&nbsp;</li> <li>Voorstel tot Wijzing Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)&nbsp;</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 20.20 uur, of later als de besluitvormende vergadering daar aanleiding toe geeft). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:  &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.&nbsp;</li> <li>Vaststellen agenda.&nbsp;</li> <li>Spreekrecht inwoners.&nbsp;</li> <li>Voorstel tot instemmen met de Cultuurvisie Olst-Wijhe 2024-2028&nbsp;</li> <li>Voorstel tot bijstelling van de financi&euml;le kaders voor de kindcentra Olst en Wijhe &nbsp;</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="mail de Griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.  &nbsp;</p> <p>Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen via <a title="ga naar de website " href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live&nbsp;</a></p> <h2>Vragen &nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="mail de griffie " href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="ga naar de website " href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> 2024-04-29 08:00:00 +0200 2024-04-26 16:50:50 +0200 2024-04-26 16:50:50 +0200 Raadsvergadering 22 april 2024 <h2>Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 20.00 uur)&nbsp;</h2> <p><br />In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;<br />Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 8 april 2024.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het onderzoek naar gevolgen conclusies plan van aanpak Noordmanshoek en voorstel voor vervolg.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Kindcentrum Wijhe.</li> <li>Voorstel tot bijstelling van de financi&euml;le kaders voor de Kindcentra Olst en Wijhe.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan en de grondexploitatie Boskamp, Dahliastraat 25.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het subsidieverordening Isolatieprogramma Olst-Wijhe.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Oranjelaan 2.</li> <li>Begroting 2024 Sallcon GR (1e wijziging).</li> <li>Sluiting.&nbsp;<br />&nbsp;</li> </ol> <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 20.20 uur, of later als de besluitvormende vergadering daartoe aanleiding geeft). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;<br />&nbsp;<br />Dit is de agenda:  &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Eikelhofweg 5. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li>Voorstel tot beschikbaar stellen van een bedrag van &euro; 47.500, - aan schoolbestuur De Mare.</li> <li>Voorstel tot vestigen voorkeursrecht ex art. 9.1, eerste lid onder c van de Omgevingswet op onroerende zaken gelegen in het Plangebied Wengelerhoek te Wijhe.</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="mail de griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.  &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen via <a title="ga naar de website " href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live&nbsp;</a></p> <h2>Vragen &nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="mail de griffie " href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="ga naar de website " href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;<br />&nbsp;</p> 2024-04-17 08:00:00 +0200 2024-04-15 17:10:37 +0200 2024-04-16 09:02:34 +0200 Raadsvergadering 8 april 2024 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 8 april in 2 rondes.   <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>(aanvang 20.00 uur)</p> <p>In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 25 maart 2024.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Subsidieverordening gecertificeerde instellingen jeugdhulp.</li> <li>Voorstel tot instemming met de Regiovisie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Midden-IJssel 2024 t/m 2026.</li> <li>Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ).</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 20.20 uur, of later als de besluitvormende vergadering daartoe aanleiding geeft)</p> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  Dit is de agenda:  </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Onderzoek gevolgen conclusies college 28 november 2023 op plan van aanpak Stichting Noordmanshoek (vervolg oordeelsvormende vergadering van 25 maart 2024).</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Kindcentrum Wijhe.</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Eikelhofweg 5.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 5 en 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.  &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" target="_blank" rel="noopener">online volgen</a>.</p> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />&nbsp;</p> 2024-04-02 02:00:00 +0200 2024-03-29 09:06:49 +0100 2024-03-29 09:06:49 +0100 Raadsvergadering 25 maart 2024 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 25 maart in 2 rondes.   <h2>Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 20.00 uur)</h2> <p>In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergadering d.d. 12 en 26 februari en 11 maart 2024.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Ontslag burgerlid.</li> <li>Bestemmingsplan Wesepe, Raalterweg 9-9a.</li> <li>Bestemmingsplan Boskamp, Koekoeksweg 100.</li> <li>Bestemmingsplan Olst, Boxbergerweg 31-31a.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 20.20 uur, of later als de besluitvormende vergadering daartoe aanleiding geeft)</p> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  Dit is de agenda:  </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Onderzoek gevolgen conclusies college 28 november 2023 op plan van aanpak Stichting Noordmanshoek.</li> <li>Masterplan Woningbouw.&nbsp;</li> <li>Regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.n" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.n</a>l.  &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" target="_blank" rel="noopener">online volgen</a>.&nbsp;</p> 2024-03-18 01:00:00 +0100 2024-03-15 14:21:28 +0100 2024-03-15 14:21:28 +0100 Agenda raadsvergadering 12 februari De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 12 februari in 2 rondes. <h2>Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 20.00 uur)</h2> <p>In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.&nbsp;</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Benoeming leden Rekenkamer. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li>Bestemmingsplan ontwikkeling woonwagenstandplaatsen. &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li>Aanpassing van de APV. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li>Gedragscode en protocol integriteit</li> <li>Sluiting.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> </ol> <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.20 uur, of later als de besluitvormende vergadering daartoe aanleiding geeft)</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;<br />&nbsp;<br />Dit is de agenda:  </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot kiezen voor scenario Netwerkgemeente ten behoeve van een toekomstbestendig Olst-Wijhe</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="stuur een mail naar de griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.  &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen op <a title="ga naar de website " href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live.">https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live. </a>&nbsp;</p> <h2>Vragen&nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="stuur een mail naar de griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="ga naar de website van de gemeenteraad" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;<br />&nbsp;</p> 2024-02-05 14:00:00 +0100 2024-02-05 10:50:18 +0100 2024-02-05 10:50:18 +0100 Agenda raadsvergadering 5 februari Raadsvergadering 22 januari verplaatst naar 5 februari door technisch defect. <p>Vanwege een technisch defect aan de audiovisuele installatie kon de raadsvergadering van 22 januari niet doorgaan. Op 5 februari wordt deze vergadering ingehaald en staan de agendapunten van 22 januari opnieuw op de agenda. De leverancier van de installatie heeft het defect gevonden, voor nu gerepareerd en uitgebreid getest. Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen, wordt het defecte onderdeel vervangen. Dit vraagt meer tijd, maar zal zo snel mogelijk worden gedaan. We gaan er vanuit dat de vergadering van 5 februari wordt uitgezonden en opgenomen. De vergadering gaat hoe dan ook wel door. Uiteraard ben je zoals altijd ook welkom in het gemeentehuis om de vergadering bij te wonen.</p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 20.00 uur)</h2> <p>In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 18 december 2023.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het wijzigen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).</li> <li>Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Wechterholt 11-11a Wijhe.</li> <li>Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Boxbergerweg 2 Olst.</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 20.20 uur of later als de besluitvormende vergadering daartoe aanleiding geeft). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;<br /><br />Dit is de agenda:  &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Feitenrelaas Noordmanshoek.</li> <li>Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Ontwikkeling woonwagenstandplaatsen Olst-Wijhe.</li> <li>Voorstel tot aanpassing van de APV.</li> <li>Voorstel tot actualisatie van gedragscode en integriteitsprotocol voor college en raad.</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 7 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="mail de griffie " href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.  &nbsp;</p> <p>Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen via https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live&nbsp;</p> <h2>Vragen &nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl </a>of kijk op <a title="ga naar de website van de gemeenteraad" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> 2024-01-30 13:00:00 +0100 2024-01-29 15:51:07 +0100 2024-01-29 16:12:30 +0100 Raadsvergadering van 22-1-2024 gaat niet door <p class="p3" style="margin: 0cm;"><span class="s2"><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'UICTFontTextStyleBody',serif;">Er is een storing in de techniek van de raadzaal waardoor de raadsvergadering van vanavond niet online gevolgd kan worden. Gezien het belang van de geagendeerde onderwerpen en de belangstelling daarvoor is besloten om de vergadering uit te stellen. Zo gauw de nieuwe datum bekend is laten we dat uiteraard weten.</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'UICTFontTextStyleBody',serif;">&nbsp;</span></span></p> 2024-01-22 11:00:00 +0100 2024-01-22 19:12:43 +0100 2024-01-22 19:12:43 +0100 Agenda raadsvergadering 22 januari De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 22 januari in 2 rondes <h2>Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 20.00 uur)&nbsp;</h2> <p>In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;<br />Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 18 december 2023.</li> <li>Mededelingen.&nbsp;</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot benoeming leden Rekenkamer.</li> <li>Voorstel tot het wijzigen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). &nbsp;</li> <li>Voorstel tot aanpassing van de APV.</li> <li>Sluiting.&nbsp;&nbsp;</li> </ol> <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 20.20 uur of later als de besluitvormende vergadering daar aanleiding toe geeft). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;<br />&nbsp;<br />Dit is de agenda:  &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot actualisatie van gedragscode en integriteitsprotocol voor college en raad. &nbsp;</li> <li>Collegebesluit plan van aanpak Noordmanshoek. &nbsp;</li> <li>Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Ontwikkeling woonwagenstandplaatsen Olst-Wijhe.&nbsp;</li> <li>Sluiting.&nbsp;&nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="stuur een mail naar de griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.  &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online via <a title="volg de raadsvergadering" href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live</a>.&nbsp;</p> <h2>Vragen&nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="stuur een mail naar de griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="ga naar de website van de gemeenteraad" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> 2024-01-16 13:00:00 +0100 2024-01-15 12:28:45 +0100 2024-01-15 12:28:45 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 27 november, 28 november en 4 december <h2><strong>Besluitenlijst raadsvergadering 27 november 2023&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;</h2> <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 27 november 2023:&nbsp;</p> <ol> <li>Een Verklaring van geen Bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder (Daslever) voor de duur van 25 jaar vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met het beschikbaar stellen van de leningen van de provincie en de SVn voor sanering asbestdaken.</li> <li>In te stemmen met het Beleidsplan Spelen 2024-2028, een integraal plan voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte.</li> <li>De Verordening Burgerinitiatief gemeente Olst-Wijhe 2023 vast te stellen.</li> <li>Geld beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 6 en 13 november vast te stellen.</li> </ol> <h2><strong>Besluitenlijst raadsvergadering 28 november 2023&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;</h2> <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 28 november 2023 (vast te stellen):&nbsp;</p> <ol> <li>Een aanbeveling te doen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wie voor benoeming als nieuwe burgemeester van Olst-Wijhe in aanmerking komt.&nbsp;</li> </ol> <h2><strong>Besluitenlijst raadsvergadering 4 december 2023&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></h2> <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 4 december 2023 (vast te stellen):&nbsp;</p> <ol> <li>De Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe 2024 te wijzigen met betrekking tot modernisering en aansluiting van de Omgevingswet.</li> <li>De grondexploitatieprojecten Zonnekamp Oost, Noorder Koeslag, Wesepe Woningbouw en de Meente Zuid af te sluiten.</li> <li>De Verordening sociaal domein Olst-Wijhe januari 2024 vast te stellen.&nbsp;</li> </ol> <p>&nbsp;</p> 2023-12-11 16:00:00 +0100 2023-12-11 14:06:12 +0100 2023-12-11 14:06:12 +0100 Agenda raadsvergadering 18 december De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 18 december in twee rondes.   <h2><strong>Besluitvormende vergadering</strong></h2> <p>In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 27 en 28 november en 4 december 2023.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van drie verordeningen, het controleprotocol en het normenkader in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, leges en eenmalig rioolaansluitrecht 2024.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart.</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> <h2><strong>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst </strong></h2> <p>(aanvang 20.20 uur, of later als de besluitvormende vergadering daar aanleiding toe geeft). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:  &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het wijzigen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.  &nbsp;</p> <p>Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen via <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live</a>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-12-11 13:00:00 +0100 2023-12-11 13:05:36 +0100 2023-12-11 13:05:36 +0100 Wijziging manier van vergaderen gemeenteraad  <p>De gemeenteraad heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de manier van vergaderen. Een belangrijke wijziging is dat we geen onderwerpen meer agenderen voor oordeels- en besluitvorming op dezelfde avond. Dit betekent dat we vanaf nu starten met een besluitvormende vergadering (over de punten van de vorige oordeelsvormende vergadering of punten waar direct een besluit over genomen kan worden) waarna aansluitend een oordeelsvormende (of indien van toepassing beeldvormende) bijeenkomst wordt gehouden. Besluitvorming (of oordeelsvorming) over de agendapunten van die vergadering vindt op de volgende vergaderavond (in de regel twee weken later) plaats. &nbsp;</p> <h2>Waarom doen we dit?&nbsp;</h2> <p>Door de besluitvormende vergadering aan het begin van een andere avond te houden kunnen de fracties zich beter voorbereiden en op die manier meer recht doen aan de besluitvorming. Ook voor belanghebbenden/inwoners is het prettig dat ze niet een lange avond hoeven uit te zitten voordat er duidelijkheid is over een besluit.&nbsp;</p> 2023-12-11 12:56:12 +0100 2023-12-11 12:56:12 +0100 2023-12-11 12:56:12 +0100 Beeldvormende vergadering 4 december (19.15 tot 19.45 uur) <p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline;"><span class="normaltextrun"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Toetsgesprek voorafgaand aan ter inzagelegging herziening APV. In deze openbare vergadering wil de portefeuillehouder gevoelens ophalen van de raad ten aanzien van een aantal voorgestelde herzieningen in de APV.&nbsp;</span></span><span class="eop"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> 2023-11-27 14:45:00 +0100 2023-11-27 14:19:07 +0100 2023-11-27 14:19:07 +0100 Wijziging manier van vergaderen gemeenteraad <h2>Wijziging manier van vergaderen gemeenteraad&nbsp;</h2> <p>De gemeenteraad heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de manier van vergaderen. Een belangrijke wijziging is dat we geen onderwerpen meer agenderen voor oordeels- en besluitvorming op dezelfde avond. Dit betekent dat we vanaf nu starten met een besluitvormende vergadering (over de punten van de vorige oordeelsvormende vergadering of punten waar direct een besluit over genomen kan worden) waarna aansluitend een oordeelsvormende (of indien van toepassing beeldvormende) bijeenkomst wordt gehouden. Besluitvorming (of oordeelsvorming) over de agendapunten van die vergadering vindt op de volgende vergaderavond (in de regel twee weken later) plaats, aanvang 20.00 uur. &nbsp;</p> <h2>Waarom doen we dit?&nbsp;</h2> <p>Door de besluitvormende vergadering aan het begin van een andere avond te houden, kunnen de fracties zich beter voorbereiden en op die manier meer recht doen aan de besluitvorming. Ook voor belanghebbenden/inwoners is het prettig dat ze niet een lange avond hoeven uit te zitten voordat er duidelijkheid is over een besluit.&nbsp;</p> 2023-11-27 13:00:00 +0100 2023-11-27 12:42:22 +0100 2023-11-27 12:42:22 +0100 Agenda raadsvergadering 4 december De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 4 december in 2 rondes. <h2>Dit is de agenda:&nbsp;</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot technische aanpassing van de APV met betrekking tot modernisering en aansluiting Omgevingswet.</li> <li>Voorstel tot het afsluiten van de grondexploitaties van de woningbouwprojecten Zonnekamp Oost, Noorder Koeslag, Wesepe Woningbouw en het bedrijventerreinproject de Meente Zuid.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Verordening sociaal domein Olst-Wijhe januari 2024.</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.30 uur).</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:  &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, leges en eenmalig rioolaansluitrecht 2024.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart.</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="stuur een mail naar de griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.  &nbsp;</p> <p>Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen via https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live&nbsp;</p> <h2>Vragen &nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="stuur een mail naar de griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="ga naar de website van de gemeenteraad" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> 2023-11-27 12:45:00 +0100 2023-11-27 12:56:24 +0100 2023-11-27 14:19:24 +0100 Agenda raadsvergadering 27 november 2023 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 27 november in 2 rondes. <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.00 uur)</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;<br />Dit is de agenda:  &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbesluit Verklaring van geen Bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder (zonnepark Daslever) voor de duur van 25 jaar.</li> <li>Voorstel tot instemmen met het beschikbaar stellen van de leningen sanering asbestdaken van de provincie en de SVn.</li> <li>Voorstel tot instemmen met het Beleidsplan Spelen 2024-2028, een integraal plan voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte.</li> <li>Voorstel tot vaststellen Verordening Burgerinitiatief 2023.undefined undefined undefined undefined undefined</li> <li>Voorstel financi&euml;le ondersteuning verduurzaming maatschappelijk vastgoed.undefined undefined undefined undefined undefined</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> <p>Er is sprake van een volle agenda. De intentie is om alle agendapunten te behandelen. Als dit niet lukt, worden de overgebleven agendapunten doorgeschoven naar de oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 4 december. Dit wordt tijdens de vergadering besloten.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 5 tot en met 8 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="stuur een mail naar de griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.  &nbsp;<br />&nbsp;</p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 21.15 uur of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft)</h2> <p>In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 13 november 2023.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbesluit Verklaring van geen Bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder voor de duur van 25 jaar.</li> <li>*Voorstel tot instemmen met het beschikbaar stellen van de leningen sanering asbestdaken van de provincie en de SVn.</li> <li>*Voorstel tot instemmen met het Beleidsplan Spelen 2024-2028, een integraal plan voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte.</li> <li>*Voorstel tot vaststellen Verordening Burgerinitiatief 2023.undefined undefined undefined undefined undefined</li> <li>*Voorstel financi&euml;le ondersteuning verduurzaming maatschappelijk vastgoed.</li> <li>*Sluiting.&nbsp;<br /><br />*Deze onderwerpen worden alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.&nbsp;</li> </ol> <p>Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen via <a title="ga naar deze website om de vergadering bij te wonen" href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live</a>.&nbsp;</p> <h2>Extra raadsvergadering 28 november 2023: aanvang 20.30 uur</h2> <p>De gemeenteraad maakt in een speciale openbare raadsvergadering bekend wie hij aanbeveelt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de nieuwe burgemeester van Olst-Wijhe te worden. &nbsp;</p> 2023-11-21 14:00:00 +0100 2023-11-20 11:10:17 +0100 2023-11-20 11:10:17 +0100 Agenda raadsvergadering 13 november 2023 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 13 november in één ronde. In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. <p>Dit is de agenda: &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het kennisnemen van de tweede bestuursrapportage 2023 en tot de vaststelling van bijbehorende begrotingswijziging.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 (inclusief 1e begrotingswijziging).</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2024.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Inspreken is in deze vergadering niet mogelijk. Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via<a title="woon de besluitvormende vergadering bij" href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live."> https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live.</a></p> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="mail de griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="ga naar de website van de gemeenteraad" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline;"><span class="eop"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> 2023-11-07 08:00:00 +0100 2023-11-06 15:13:25 +0100 2023-11-20 10:56:09 +0100 Van de gemeenteraad <p><span data-contrast="auto">In deze rubriek &lsquo;Van de gemeenteraad&rsquo; plaatsen we informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen?  </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}">&nbsp;</span></p> <h2><strong><span data-contrast="auto">Raadsvergadering 6 november 2023</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}">&nbsp;</span></h2> <p><span data-contrast="auto">De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 6 november in 2 rondes.  </span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}">Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.00 uur) Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.   &nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Dit is de agenda:   </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}">&nbsp;</span></p> <ol> <li><span data-contrast="auto">Opening. </span></li> <li><span data-contrast="auto">Vaststellen agenda. </span></li> <li><span data-contrast="auto">Spreekrecht inwoners. </span></li> <li><span data-contrast="auto">Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rioolheffing 2024. </span></li> <li><span data-contrast="auto">Voorstel tot het vaststellen van de Verordening nadeelcompensatie gemeente Olst-Wijhe  </span>2023. </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie  omgevingskwaliteit Olst-Wijhe 2023. </li> <li>Voorstel tot het wijzigen van de Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe. </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Erfgoedverordening gemeente Olst-Wijhe 2023. </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht  gemeente Olst-Wijhe. </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van Beleidsplan begraven en begraafplaatsen 2024-2028 en  instemmen met kredietaanvraag. </li> <li>Voorstel tot ontslag en benoeming leden auditcommissie Olst-Wijhe. </li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p><span data-contrast="auto">Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 11 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via </span><a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl"><span data-contrast="none">griffie@olst-wijhe.nl</span></a><span data-contrast="auto">.   </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Besluitvormende raadsvergadering&nbsp;aanvang 21.00 uur of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559991&quot;:720}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559991&quot;:720}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Dit is de agenda: </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}">&nbsp;</span></p> <ol> <li><span data-contrast="auto">Opening. </span></li> <li><span data-contrast="auto">Vaststellen agenda. </span></li> <li><span data-contrast="auto">Vragenronde raadsleden. </span></li> <li><span data-contrast="auto"> Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 9 oktober 2023. </span></li> <li><span data-contrast="auto">Mededelingen. </span></li> <li><span data-contrast="auto">Vaststellen overzicht moties en toezeggingen. </span></li> <li><span data-contrast="auto">Ingekomen stukken. </span></li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rioolheffing 2024. </li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Verordening nadeelcompensatie gemeente Olst-Wijhe  2023. </li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie  omgevingskwaliteit Olst-Wijhe 2023. </li> <li>*Voorstel tot het wijzigen van de Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe. </li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Erfgoedverordening gemeente Olst-Wijhe 2023. </li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht  gemeente Olst-Wijhe. </li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van Beleidsplan begraven en begraafplaatsen 2024-2028 en  instemmen met kredietaanvraag. </li> <li>*Voorstel tot ontslag en benoeming leden auditcommissie Olst-Wijhe. </li> <li>Sluiting.  </li> </ol> <p><span data-contrast="auto">*</span> <span data-contrast="auto">Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten. </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559685&quot;:705,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559991&quot;:705}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto"> </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online via </span><a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live"><span data-contrast="none">https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live</span></a><span data-contrast="none"> </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}">&nbsp;</span></p> 2023-11-02 11:00:00 +0100 2023-11-02 12:45:20 +0100 2023-11-06 12:26:27 +0100 Agenda raadsvergadering 9 oktober 2023  <p>De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 9 oktober in 2 rondes.</p> <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.00 uur)</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:  &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbesluit Verklaring van geen Bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder (Daslever) voor de duur van 25 jaar.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Mengerweg (naast) 11.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Veldweg 4.</li> <li>Voorstel tot vaststellen Verordening Rekenkamer gemeente Olst-Wijhe 2023.</li> <li>Sluiting. &nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 7 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.  </p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>(aanvang 20.45 uur of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft)</p> <p>In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 25 september 2023.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbesluit Verklaring van geen Bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder (Daslever) voor de duur van 25 jaar.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Mengerweg (naast) 11.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Veldweg 4.</li> <li>*Voorstel tot vaststellen Verordening Rekenkamer gemeente Olst-Wijhe 2023.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>*Deze onderwerpen worden alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" target="_blank" rel="noopener">online volgen</a>.</p> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.<br />&nbsp;</p> 2023-10-02 02:00:00 +0200 2023-09-29 12:01:35 +0200 2023-09-29 12:01:35 +0200 Agenda raadsvergadering 25 september 2023  <h2>Beeldvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 20.00 uur in gemeentehuis)&nbsp;</p> <p>De gemeenteraad van Olst-Wijhe vergadert volgens het zogenaamd BOB-model van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Doel is het stimuleren van de inbreng van inwoners en organisaties bij het besluitvormingsproces en meer ruimte te geven aan het debat in de raad. &nbsp;<br />&nbsp;<br />De gemeenteraad praat op 25 september beeldvormend over het Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbesluit Verklaring van geen Bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder voor de duur van 25 jaar. Het doel van de bijeenkomst is dat raadsleden een goed beeld krijgen van het onderwerp en voldoende informatie om zich vervolgens een oordeel te kunnen vormen en een standpunt in te nemen met betrekking tot het voorstel in de oordeelsvormende bijeenkomst. Meesprekers voelen zich gehoord. Raadsleden luisteren en stellen verhelderende vragen, er is uitdrukkelijk geen debat. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Voor deze bijeenkomst zijn de initiatiefnemer en de OmgevingsAdviesRaad (OAR) uitgenodigd om een toelichting te geven. De bijeenkomst is openbaar. &nbsp;<br />Na de beeldvormende raadsbijeenkomst wordt het raadsvoorstel geagendeerd voor de oordeelsvormende raadsbijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering. Als de raad uiteindelijk akkoord gaat, legt het college de ontwerp-vergunning en de ontwerp-Verklaring van geen Bedenkingen zes weken ter inzage. In deze periode kun je een zienswijze indienen.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbesluit Verklaring van geen Bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder voor de duur van 25 jaar.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kun je meespreken over agendapunt 3. De spreektijd is maximaal 5 minuten per spreker/organisatie. Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken? Neem dan uiterlijk vrijdag 22 september contact op met de griffie via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>. &nbsp;</p> <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 21.00 uur of later als de beeldvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft)</p> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:  </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot vaststellen plan van aanpak GALA 2024-2026.</li> <li>Voorstel tot instellen van een auditcommissie en benoemen leden voor de gemeente Olst-Wijhe.</li> <li>Initiatiefvoorstel tot intrekken besluit d.d. 26-6-2023 en nemen nieuw besluit inzake het beschikbaar stellen van middelen om te komen tot toekomstbestendig bibliotheekwerk in Wijhe.</li> <li>Sluiting. &nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.  </p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>(aanvang 22.00 uur of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft)</p> <p>In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergaderingen d.d. 10 en 11 juli 2023.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>*Voorstel tot vaststellen plan van aanpak GALA 2024-2026.</li> <li>*Voorstel tot instellen van een auditcommissie en benoemen leden voor de gemeente Olst-Wijhe.</li> <li>*Initiatiefvoorstel tot intrekken besluit d.d. 26-6-2023 en nemen nieuw besluit inzake het beschikbaar stellen van middelen om te komen tot toekomstbestendig bibliotheekwerk in Wijhe.</li> <li>Sluiting. &nbsp;</li> </ol> <p>* Deze onderwerpen worden alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" target="_blank" rel="noopener">online volgen</a>.&nbsp;</p> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl">pagina van de gemeenteraad</a>.<br />&nbsp;</p> 2023-09-18 09:00:00 +0200 2023-09-15 13:45:43 +0200 2023-09-15 13:45:43 +0200 Algemene beschouwingen Kadernota 2024-2027 <p>De Kadernota is een belangrijk financieel document dat jaarlijks opgesteld wordt. De Kadernota geeft inzicht in het financi&euml;le huishoudboekje van de gemeente voor de komende vier jaar. Op 3 juli is het voorstel van het college oordeelsvormend in de raad besproken en zijn de politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan over elkaars plannen. In de besluitvormende raadsvergadering op 10 juli spraken de fractievoorzitters de algemene beschouwingen uit. Bij de algemene beschouwingen geven de partijen hun politieke visie op de (nabije) toekomst van de gemeente Olst-Wijhe. In de beschouwingen zijn ook de opbrengsten van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 3 juli meegenomen. Op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/algemene-beschouwingen">deze pagina</a> leest u de algemene beschouwingen van de politieke partijen.</p> 2023-07-11 12:45:00 +0200 2023-06-30 12:44:28 +0200 2023-06-30 12:44:28 +0200 Agenda raadsvergadering 11 juli 2023: start procedure nieuwe burgemeester voor Olst-Wijhe  De vergadering begint om 19.30 uur. <p>Deze vergadering is als het ware de aftrap voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Olst-Wijhe. Eerst wordt de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Hierin staat wat de gemeente Olst-Wijhe verwacht van de nieuwe burgemeester. De profielschets is mede tot stand gekomen dankzij het mooie aantal van 276 reacties op onze enqu&ecirc;te over de gewenste kwaliteiten en eigenschappen van de nieuwe burgemeester. De profielschets geeft meer informatie bij de vacature die medio augustus wordt opengesteld. Daarnaast is het een kader voor de vertrouwenscommissie bij het voeren van de sollicitatiegesprekken met kandidaten. Die vertrouwenscommissie wordt eveneens in deze raadsvergadering benoemd. Het is een afvaardiging uit de gemeenteraad die namens de raad de sollicitatieprocedure gaat begeleiden. Meer informatie over wat er allemaal komt kijken bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester vind je op www.olst-wijhe.nl/nieuweburgemeester.<br />&nbsp;<br />Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening. <br /><em>De vergadering vindt plaats in het bijzijn van Commissaris van de Koning de heer ir. A.P. Heidema en adviseur Kabinet Commissaris van de Koning mevrouw A. Hooghiemstra. </em></li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Toelichting op de totstandkoming van concept-profielschets door de voorzitter van de vertrouwenscommissie in oprichting.&nbsp;<br /><em>De Commissaris van de Koning krijgt gelegenheid tot het stellen van vragen en licht het vervolgproces toe. &nbsp;</em></li> <li>Voorstel tot vaststellen profielschets nieuwe burgemeester.</li> <li>Voorstel tot vaststellen verordening vertrouwenscommissie.</li> <li>Overhandigen profielschets voorzitter vertrouwenscommissie aan de Commissaris van de Koning.</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> 2023-07-03 02:15:00 +0200 2023-06-30 12:33:10 +0200 2023-06-30 12:33:10 +0200 Agenda raadsvergadering 10 juli 2023  De vergadering begint om 20.00 uur. In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.  <p>Dit is de agenda:  </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 26 juni 2023.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022 (jaarstukken 2022).</li> <li>Voorstel tot kennisname van de eerste Bestuursrapportage 2023 en vaststelling bijbehorende begrotingswijziging Berap.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2024-2027.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>In deze vergadering spreken de fractievoorzitters de algemene beschouwingen uit. Fracties geven hun politieke visie op de (nabije) toekomst van de gemeente Olst-Wijhe. In de beschouwingen kunnen ook de opbrengsten van de eerder gehouden oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 3 juli zijn meegenomen. Hierna vindt de besluitvorming plaats. De tekst van de algemene beschouwingen staat vanaf 12 juli ook op deze website.</p> 2023-07-03 01:45:00 +0200 2023-06-30 12:28:46 +0200 2023-06-30 12:28:46 +0200 Kadernota 2024-2027: 3 juli oordeelsvorming en 10 juli besluitvorming  De raad vergadert op maandag 3 juli in de oordeelsvormende vergadering over de Kadernota 2024-2027. Op maandag 10 juli neemt de raad de besluiten over de Kadernota. Wat is nu die Kadernota en hoe bereiden raadsleden zich voor op de besluitvorming daarover?  <p>----------------------</p> <p>De Kadernota is het belangrijkste financi&euml;le document dat jaarlijks wordt opgesteld. De Kadernota geeft inzicht in het financi&euml;le huishoudboekje van de gemeente voor de komende vier jaar. De begroting voor de jaren 2024 en 2025 is sluitend. Dat wil zeggen dat er net zoveel inkomsten zijn als uitgaven. Voor de jaren 2026 en 2027 is dat niet het geval. Toch stelt het college aan de raad voor om niet op voorhand al bezuinigingen door te voeren. Volgens het college is er voorlopig voldoende ruimte om de ambities uit het bestuursakkoord uit te voeren. Voor de periode 2026 en verder kijkt het college in 2025 met de kennis van dat moment naar de financi&euml;le mogelijkheden en zal vervolgens voorstellen hierover voor de gemeenteraad maken. Op 3 juli wordt het voorstel van het college besproken en gaan de politieke partijen met elkaar in gesprek over elkaars plannen. De besluitvormende raadsvergadering op 10 juli begint met het uitspreken van de algemene beschouwingen door de fractievoorzitters. Fracties geven hun politieke visie op de (nabije) toekomst van de gemeente Olst-Wijhe. In de beschouwingen kunnen ook de opbrengsten van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 3 juli worden verwerkt. Hierna zal de besluitvorming plaatsvinden. De tekst van de door de politieke partijen uitgesproken algemene beschouwingen is na 10 juli ook terug te vinden op de website van de gemeente Olst-Wijhe.&nbsp;</p> <p>-----------------------</p> <h2>Twee raadsleden aan het woord over de voorbereidingen voor en vergaderingen over de Kadernota</h2> <h3>Ronnie Niemeijer, fractievoorzitter Gemeentebelangen</h3> <p>Zodra je (lokaal) politiek actief wordt, ontdek je al snel dat de Kadernota een belangrijk onderdeel van het raadswerk is. De Kadernota, waarin we voornamelijk vaststellen wat er volgend jaar wordt gedaan met gemeentegeld, vormt de basis voor de begroting later in het jaar. Niet voor niets valt in diverse (fractie)vergaderingen in aanloop naar de zomer steeds vaker het woord &lsquo;Kadernota&rsquo;. Als dan de Kadernota op de digitale deurmat valt, is duidelijk wat we voor volgend jaar kunnen verwachten, is er geld beschikbaar of moeten we misschien bezuinigen? Kortom h&eacute;t moment om veel tijd vrij te maken om de Kadernota door te nemen en ook het moment om met andere fractieleden te sparren en zeker met de woordvoerder financi&euml;n binnen onze fractie.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Elk fractielid noteert haar/zijn aandachtspunten, de wensen en meningen over bepaalde onderwerpen. Kan onze partij zich vinden in de voorstellen? Wat zouden we anders willen? Waarover is verduidelijking gewenst? Is er voldoende aandacht voor zaken die wij belangrijk vinden, vinden wij de speerpunten (zoals bijvoorbeeld genoemd in ons verkiezingsprogramma) terug? En zo nee, hoe proberen we dat dan alsnog te bewerkstelligen?&nbsp;<br />&nbsp;<br />Tijdens de fractievergadering(en), waar ook andere leden van onze partij en oud-raadsleden met brede financi&euml;le kennis aanwezig zijn, bespreken we eventueel gewenste wijzigingen (amendementen) op de Kadernota en de lijn van de uit te spreken Algemene Beschouwingen.&nbsp;<br />En dan is het moment daar om de Kadernota in de gemeenteraad te bespreken en vast te stellen welke financi&euml;le kaders de gemeenteraad aan het college geeft om uiteindelijk aan het einde van het jaar de begroting op te stellen.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Kortom: een drukke, enerverende tijd, waarbij veel gesprekken plaatsvinden binnen de fractie en zo nodig daarbuiten, maar zodra we deze klus hebben geklaard lonkt de zomervakantie!</p> <h3>Andr&eacute; Smit, fractievoorzitter PvdA</h3> <p>De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Met andere woorden: de raad is de baas. Het is dan wel fijn dat de &lsquo;baas&rsquo; aan zijn medewerkers laat weten wat er van hen verwacht wordt. Met de Kadernota geeft de gemeenteraad de grenzen (de kaders) aan waar het college van burgemeester en wethouders zich aan moet houden. En dan gaat het met name om het geld. Waar moet het geld aan worden besteed. Het college gaat daarmee aan het werk en maakt plannen hoe het geld vervolgens gebruikt gaat worden. En daar hebben de verschillende politieke partijen in de gemeenteraad dan ook wel weer een mening over. En het zal niemand verbazen dat die nog wel eens van mening verschillen met elkaar over waar het geld aan moet worden besteed. &nbsp;<br />Bij de Algemene Beschouwingen laten de politieke partijen weten wat zij belangrijk vinden. Zij gaan dan met elkaar in gesprek over die verschillen, maar ook over waar ze het samen over eens zijn. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Voor de PvdA Olst-Wijhe is het verkiezingsprogramma van 2022 de basis. Want natuurlijk willen we zoveel mogelijk van onze idealen voor een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten gerealiseerd hebben. Omdat de wereld niet stil is blijven staan sinds de verkiezingen, kijken we altijd waar we onze idee&euml;n bij moeten stellen. Om dat te kunnen doen moeten we contact houden met de mensen op straat en met de organisaties die hun uiterste best doen voor onze inwoners. De verhalen die we horen nemen we mee naar de gemeenteraad. Omdat we niet alles tot in detail kunnen bespreken tijdens de vergadering, benoemen we in onze algemene beschouwingen een paar speerpunten waar we echt aandacht voor willen vragen. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Op 3 juli gaan we het huishoudboekje 2022 van de gemeente bespreken, de jaarstukken. 183 pagina&rsquo;s die voor ons zijn beoordeeld door de accountants. Aansluitend bespreken we het voorstel van het college waar zij denken dat we het geld aan moeten uitgeven in de komende jaren, de Kadernota. Die avond gaan de verschillende partijen ook met elkaar in gesprek over elkaars idee&euml;n en plannen. Dan kunnen we er een week lang over nadenken. Op 10 juli worden de kaarten op tafel gelegd en leggen we als partij nog &eacute;&eacute;n keer uit waarom volgens ons onze idee&euml;n de beste zijn. Tot slot stemmen we over de Kadernota. Daarna is het college aan zet om de Kadernota om te zetten naar een begroting. &nbsp;<br />&nbsp;</p> 2023-06-26 02:45:00 +0200 2023-06-23 15:45:47 +0200 2023-06-23 15:45:47 +0200 Agenda raadsvergadering 3 juli 2023  De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 3 juli in 1 ronde.   <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 20.00 uur) Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:  </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022 (jaarstukken 2022).</li> <li>Voorstel tot kennisname van de eerste Bestuursrapportage 2023 en vaststelling bijbehorende begrotingswijziging Berap.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2024-2027.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Besluitvorming over agendapunt 4 tot en met 6 vindt plaats op maandag 10 juli.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.  &nbsp;</p> 2023-06-26 02:00:00 +0200 2023-06-23 15:40:45 +0200 2023-06-23 15:40:45 +0200 Agenda raadsvergadering 26 juni 2023 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 26 juni in 2 rondes. <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst&nbsp;</h2> <p>(aanvang 20.00 uur) Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;<br />Dit is de agenda:  &nbsp;</p> <p>1. Opening.&nbsp;<br />2. Vaststellen agenda.&nbsp;<br />3. Spreekrecht inwoners.&nbsp;<br />4*. Voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen om te komen tot toekomstbestendig bibliotheekwerk in Wijhe. &nbsp;<br />5*. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 17.&nbsp;<br />6*. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg.&nbsp;<br />7*. Voorstel tot Actualisatie subsidiebeleid.&nbsp;<br />8*. Voorstel tot Instemming met de inhoud van de Meerjarige Agenda Regio Zwolle.&nbsp;<br />9.&nbsp; Sluiting.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 8 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="mail griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.   &nbsp;</p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering&nbsp;</h2> <p>(aanvang 21.00 uur of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:&nbsp;<br />1. Opening.&nbsp;<br />2. Vaststellen agenda.&nbsp;<br />3. Vragenronde raadsleden.&nbsp;<br />4. Mededelingen.&nbsp;<br />5. Vaststellen lijst moties en toezeggingen.&nbsp;<br />6. Ingekomen stukken.&nbsp;<br />7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen om te komen tot toekomstbestendig bibliotheekwerk in Wijhe. &nbsp;<br />8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 17.&nbsp;<br />9. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg.&nbsp;<br />10. Voorstel tot Actualisatie subsidiebeleid.&nbsp;<br />11. Voorstel tot Instemming met de inhoud van de Meerjarige Agenda Regio Zwolle.&nbsp;<br />12. Sluiting.&nbsp;<br />&nbsp;<br />*Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.<br />&nbsp;<br />Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online volgen via <a title="volg de besluitvormende vergadering live" href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live</a>.&nbsp;</p> <h2>Vragen &nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="mail de griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="ga naar de website van de gemeenteraad" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> 2023-06-21 09:00:00 +0200 2023-06-19 11:14:09 +0200 2023-06-19 11:14:09 +0200 Agenda raadsvergadering 19 juni 2023 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 19 juni in 2 rondes. Deze vergadering komt in de plaats van de raadsvergadering op 5 juni. Deze raadsvergadering is niet doorgegaan in verband met het overlijden van een lid van de fractie van D66.  <h2>Agenda raadsvergadering 19 juni 2023&nbsp;</h2> <p>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang circa 20.30 uur, afhankelijk van de duur van de besloten vergadering voorafgaand aan deze vergadering). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:  &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot strategische aankoop perceel agrarische grond locatie Vink in Olst.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Diepenveenseweg 28a.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het Participatiebeleid Omgevingswet.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het Participatiehandvest 'Zo doen we dat bij Olst-Wijhe' en&nbsp;<br />uitvoeringsprogramma participatie ter kennisname.</li> <li>Voorstel tot vaststelling notitie Vervolgonderzoek herori&euml;ntatie voorliggend veld en invulling taakstelling vanaf 2024.</li> <li>Voorstel tot uitbrengen van een positief advies aan het Commissariaat voor de Media op het voldoen door Airplay Media Stichting aan de eisen van de Mediawet 2008.</li> <li>Sluiting.&nbsp;<br />&nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4, 5, 8 en 9 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.  &nbsp;</p> <h2><br />Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>(aanvang 21.30 uur of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft). In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 8 mei 2023.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen lijst moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot benoeming raadslid. De heer Brandsma van D66 heeft ontslag genomen. Van zijn opvolger, de heer T. Mulder, worden de geloofsbrieven onderzocht en wordt besloten over zijn toelating tot lid van de raad.</li> <li>Be&euml;diging raadslid. De be&euml;diging van de heer T. Mulder vindt plaats door het afleggen van de eed of belofte in handen van de voorzitter.</li> <li>*Voorstel tot strategische aankoop perceel agrarische grond locatie Vink in Olst.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Diepenveenseweg 28a.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het Participatiebeleid Omgevingswet.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het Participatiehandvest &nbsp;'Zo doen we dat bij Olst-Wijhe' en&nbsp;<br />uitvoeringsprogramma participatie ter kennisname.</li> <li>*Voorstel tot vaststelling notitie Vervolgonderzoek herori&euml;ntatie voorliggend veld en invulling taakstelling vanaf 2024.</li> <li>*Voorstel tot uitbrengen van een positief advies aan het Commissariaat voor de Media op het voldoen door Airplay Media Stichting aan de eisen van de Mediawet 2008.</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> <p>&nbsp;<br />*Deze onderwerpen worden alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live.">de livestream</a></p> <h2>Vragen &nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op de website van <a title="ga naar de website van de gemeenteraad" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">de gemeenteraad</a> van de gemeente Olst-Wijhe.</p> 2023-06-13 11:00:00 +0200 2023-06-12 13:25:43 +0200 2023-06-12 13:25:43 +0200 Agenda raadsvergadering 5 juni 2023  <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang circa 20.30 uur, afhankelijk van de duur van de besloten vergadering voorafgaand aan deze vergadering). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  </p> <p>Dit is de agenda:  </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot strategische aankoop perceel agrarische grond locatie Vink in Olst.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Diepenveenseweg 28a.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het Participatiebeleid Omgevingswet.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het Participatiehandvest 'Zo doen we dat bij Olst-Wijhe' en uitvoeringsprogramma participatie ter kennisname.</li> <li>Voorstel tot vaststelling notitie Vervolgonderzoek herori&euml;ntatie voorliggend veld en invulling taakstelling vanaf 2024.</li> <li>Voorstel tot uitbrengen van een positief advies aan het Commissariaat voor de Media op het voldoen door Airplay Media Stichting aan de eisen van de Mediawet 2008.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4, 5, 8 en 9 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.  </p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>(aanvang 21.30 uur of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft). In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.</p> <p>Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 8 mei 2023.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen lijst moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot benoeming raadslid. De heer Brandsma van D66 heeft ontslag genomen. Van zijn opvolger, de heer T. Mulder, worden de geloofsbrieven onderzocht en wordt besloten over zijn toelating tot lid van de raad.</li> <li>Be&euml;diging raadslid. De be&euml;diging van de heer T. Mulder vindt plaats door het afleggen van de eed of belofte in handen van de voorzitter.</li> <li>* Voorstel tot strategische aankoop perceel agrarische grond locatie Vink in Olst.</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Diepenveenseweg 28a.</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het Participatiebeleid Omgevingswet.</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het Participatiehandvest &nbsp;'Zo doen we dat bij Olst-Wijhe' en uitvoeringsprogramma participatie ter kennisname.</li> <li>* Voorstel tot vaststelling notitie Vervolgonderzoek herori&euml;ntatie voorliggend veld en invulling taakstelling vanaf 2024.</li> <li>* Voorstel tot uitbrengen van een positief advies aan het Commissariaat voor de Media op het voldoen door Airplay Media Stichting aan de eisen van de Mediawet 2008.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>* Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" target="_blank" rel="noopener">online volgen</a>.</p> <h2>Vragen &nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-05-29 01:00:00 +0200 2023-05-26 12:48:12 +0200 2023-05-26 12:48:12 +0200 Rondleiding voor raadsleden in flexwoning Een groep raadsleden heeft op 4 april bij Nijhof Installatietechniek in Broekland een flexwoning bezichtigd en een toelichting gekregen op het ontwerp en de bouw van de woningen.  <p><span data-contrast="none">Inmiddels staan de eerste flexwoningen op locatie Vink, aan de zuidkant van Olst. Op de foto zie je links twee gestapelde eenpersoons flexwoningen en rechts twee tweepersoons flexwoningen.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2023-04-25 14:00:00 +0200 2023-04-24 12:31:31 +0200 2023-04-24 12:31:31 +0200 Agenda raadsvergadering 17 april 2023 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 17 april in 2 rondes. <h2>Agenda raadsvergadering 17 april 2023</h2> <p><span style="text-decoration: underline;">Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</span> (aanvang 20.00 uur). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. &nbsp;<br />Dit is de agenda: &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 31, Wijhe. &nbsp; &nbsp;</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="Stuur een e-mail naar de griffie van gemeente Olst-Wijhe" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. &nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Besluitvormende raadsvergadering</span> (aanvang 20.15 uur). In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 13 en 27 maart 2023.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen lijst moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>*Bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 31, Wijhe.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>* Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.&nbsp;</p> <p>Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via <a title="Volg online de gemeenteraadsvergadering" href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live</a>.</p> 2023-04-10 00:00:00 +0200 2023-04-07 13:38:42 +0200 2023-04-07 13:46:11 +0200 Agenda beeldvormende raadsbijeenkomst 18 april 2023 Op dinsdag 18 april is er een beeldvormende vergadering. <h2>Agenda raadsbijeenkomst 18 april 2023</h2> <p><span style="text-decoration: underline;">Beeldvormende raadsbijeenkomst</span> (aanvang 19.00 uur in dorpshuis de Bongerd, Kerklaan 22, Welsum).&nbsp;<br />De gemeenteraad van Olst-Wijhe vergadert volgens het zogenaamd BOB-model van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Doel is het stimuleren van de inbreng van inwoners en organisaties bij het besluitvormingsproces en meer ruimte te geven aan het debat in de raad. Daarom organiseert de raad over onderwerpen met veel maatschappelijke impact beeldvormende raadsbijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomst is dat raadsleden een goed beeld krijgen van het onderwerp en voldoende informatie om zich vervolgens een oordeel te kunnen vormen en een standpunt in te nemen met betrekking tot het voorstel in de oordeelsvormende bijeenkomst. Meesprekers voelen zich gehoord. Raadsleden luisteren en stellen verhelderende vragen, er is uitdrukkelijk geen debat.</p> <p>Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van het bestemmingsplan &lsquo;Welsum, IJsseldijk 59&rsquo; (Welzorgsum) inclusief zienswijzennota voor de bouw van het plan Welzorgsum.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kun je meespreken over agendapunt 3. Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken? Neem dan <span class="bold">uiterlijk vrijdag 14 april contact</span> op met de griffie via <a title="Stuur een e-mail naar de griffie van gemeente Olst-Wijhe" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. &nbsp;</p> 2023-04-10 00:00:00 +0200 2023-04-07 13:46:15 +0200 2023-04-07 13:47:53 +0200 Agenda raadsvergadering 27 maart 2023 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 27 maart in één ronde. <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>(aanvang 19.30 uur)</p> <p>In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Voorstel tot het bijstellen van de financi&euml;le kaders voor de kindcentra Olst en Wijhe.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" target="_blank" rel="noopener">online volgen</a>.</p> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> 2023-03-20 09:30:00 +0100 2023-03-20 09:29:46 +0100 2023-03-20 09:29:46 +0100 Nieuw op onze website <p>Op <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl" target="_blank" rel="noopener">onze website</a> vind je vanaf nu:</p> <ul> <li>actuele overzichten van ingediende moties en amendementen</li> <li>toezeggingen van de portefeuillehouder in een raadsvergadering</li> <li>schriftelijke vragen van raadsleden/-fracties aan het college van B&amp;W</li> </ul> 2023-03-06 10:00:00 +0100 2023-03-06 09:38:30 +0100 2023-03-06 09:38:30 +0100 Agenda raadsvergadering 13 maart 2023 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 13 maart in twee rondes. <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 20.00 uur) Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. &nbsp;<br />Dit is de agenda: &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het bijstellen van de financi&euml;le kaders voor de kindcentra Olst en Wijhe.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Beatrixlaan 2-32.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>. &nbsp;</p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>Aaanvang 20.45 uur of later als de oordeelsvormende vergadering daartoe aanleiding geeft. In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.<br />Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergadering van 6 en 13 februari 2023.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen lijst moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>*Voorstel tot het bijstellen van de financi&euml;le kaders voor de kindcentra Olst en Wijhe.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Beatrixlaan 2-32.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>* Deze onderwerpen worden alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" target="_blank" rel="noopener">online volgen</a>.</p> <h2>Vragen?</h2> <p>Heb je vragen over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de griffie via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-03-06 10:00:00 +0100 2023-03-06 09:37:02 +0100 2023-03-06 09:37:02 +0100 Agenda raadsvergadering 13 februari 2023 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 13 februari in 2 rondes. <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 20.00 uur). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. &nbsp;<br />Dit is de agenda: &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 28.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Boerlestraat 9-9a.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie</a>. &nbsp;</p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>(aanvang 20.30 uur of later als de oordeelsvormende vergadering daartoe aanleiding geeft). In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Voorstel tot het verlengen van de tijdelijke vervanging van de heer R.A.J. Brandsma door de heer T. Mulder als lid van de gemeenteraad van Olst-Wijhe namens D66.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 23 januari 2023.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen lijst moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 28.</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Boerlestraat 9-9a.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>*Deze onderwerpen worden alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <p>Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" target="_blank" rel="noopener">online via de website</a>.</p> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Stuur dan een <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">mail naar de griffie</a>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-02-06 01:45:00 +0100 2023-02-03 12:58:08 +0100 2023-02-03 12:58:08 +0100 Agenda raadsvergadering 6 februari 2023 Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 21.15 uur). In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. <p>Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen lijst moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Je kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" target="_blank" rel="noopener">online volgen</a>.</p> 2023-01-27 11:00:00 +0100 2023-01-27 11:04:34 +0100 2023-01-27 11:04:34 +0100 Agenda raadsvergadering 23 januari 2023 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 23 januari in twee rondes. <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De raadsleden debatteren met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. &nbsp;Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.</li> <li>Voorstel tot Kadernota Verbonden Partijen 2023-2026.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 5 (niet over agendapunt 4 omdat dit al eerder oordeelsvormend is besproken) of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl. &nbsp;</p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>Aaanvang 21.30 uur of later als de oordeelsvormende vergadering daartoe aanleiding geeft. In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.<br />Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 12 december 2022.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Vaststellen lijst moties en toezeggingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>*Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.</li> <li>*Kadernota verbonden partijen.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>*Dit onderwerp wordt alleen besproken als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <p>Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" target="_blank" rel="noopener">online volgen</a>.&nbsp;</p> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-01-16 01:00:00 +0100 2023-01-13 10:00:31 +0100 2023-01-13 10:00:31 +0100 Vanavond geen livestream raadsbijeenkomst Vanavond is er geen livestream mogelijk van de openbare raadsbijeenkomst vanwege een technische oorzaak. <p>Onze excuses voor dit ongemak. Wil je de raadsbijeenkomst bijwonen, dan nodigen wij jou uit om naar de raadzaal van het gemeentehuis te komen. Je kunt de vergadering bijwonen om 20:00 uur op de publieke tribune, Raadhuisplein 1 in Wijhe.</p> <p><a title="Ga naar agenda raadsbijeenkomst" href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar">Bekijk de agenda en stukken</a> van de raadsbijeenkomst 12 december.</p> <p>Uiteraard komt er na afloop een verslag van de raadsbijeenkomst beschikbaar.</p> 2022-12-12 15:00:00 +0100 2022-12-12 15:04:20 +0100 2022-12-12 15:20:21 +0100 Agenda raadsvergadering 12 december 2022  De gemeenteraad vergadert maandag 12 december in twee rondes.  <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 20.00 uur). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:  &nbsp;</p> <ol> <li>Opening. &nbsp;</li> <li>Vaststellen agenda. </li> <li>Spreekrecht inwoners.  </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek en nota beantwoording zienswijzen.&nbsp;</li> <li>Voorstel tot grondexploitatie Wengelerhoek te openen.</li> <li>Voorstel tot het aanpassen van het Programma Olstergaard.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Nota Grondbeleid 2023-2026 en intrekking van de Nota Grondbeleid 2018-2021.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, lijkbezorgingsrechten en leges 2023.</li> <li>Sluiting .</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 8 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie</a>.  &nbsp;</p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering &nbsp;</h2> <p>(de vergadering begint om 21.30 uur of later als de oordeelsvormende vergadering daartoe aanleiding geeft). &nbsp;<br />In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 31 oktober, 7 en 21 november 2022.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het benoemen van twee nieuwe externe voorzitters van de gemeenteraad.</li> <li>Be&euml;diging van twee nieuwe externe voorzitters van de gemeenteraad.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek en nota beantwoording zienswijzen.</li> <li>*Voorstel tot grondexploitatie Wengelerhoek te openen.</li> <li>*Voorstel tot het aanpassen van het Programma Olstergaard.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Nota Grondbeleid 2023-2026 en intrekking van de Nota Grondbeleid 2018-2021.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, lijkbezorgingsrechten en leges 2023.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>*Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.&nbsp;</p> <p>Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">online volgen</a>.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Vragen &nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de <a href="mailto:%20griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie</a>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-12-05 12:00:00 +0100 2022-12-05 11:55:29 +0100 2022-12-05 11:55:29 +0100 Agenda raadsbijeenkomst 28 november 2022 Beeldvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.00 uur).  <p>Doel van deze vergadering is dat raadsleden een goed beeld krijgen van het onderwerp en voldoende informatie om zich een oordeel te kunnen vormen en een standpunt in te nemen met betrekking tot het onderwerp. Meesprekers voelen zich gehoord. Raadsleden luisteren en stellen verhelderende vragen (uitdrukkelijk geen debat).&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Inleiding door wethouder Compagner</li> <li>Maatschappelijke meerwaarde kindcentra</li> <li>Stand van zaken kindcentrum Olst</li> <li>Stand van zaken kindcentrum Wijhe</li> <li>Vervolgstappen</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kun je meespreken. Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken? Neem dan v&oacute;&oacute;r 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie</a>.&nbsp;</p> 2022-11-21 01:00:00 +0100 2022-11-18 13:19:17 +0100 2022-11-18 13:19:17 +0100 Agenda raadsvergadering 21 november 2022 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 21 november in 2 rondes. <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>Aanvang 20.00 uur&nbsp;</p> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.</li> <li>Voorstel tot kennisnemen van voortgangsrapportage Jeugd 2022.</li> <li>Voorstel om in te stemmen met definitief plan van aanpak omgevingsvisie.</li> <li>Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan &lsquo;reparatieplan bestemming Wonen&rsquo; .</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Stapelhaarspad.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 8 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan v&oacute;&oacute;r 12.00 uur op de dag van de vergadering <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">contact op met de griffie</a>.</p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>Aanvang 21.30 uur of later als de oordeelsvormende vergadering daartoe aanleiding geeft. In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het benoemen en be&euml;digen van een burgerlid.</li> <li>*Voorstel tot kennisnemen van voortgangsrapportage Jeugd 2022.</li> <li>*Voorstel om in te stemmen met definitief plan van aanpak omgevingsvisie.</li> <li>*Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan &lsquo;reparatieplan bestemming Wonen&rsquo; .</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Stapelhaarspad.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>* Dit onderwerp wordt alleen besproken als dit tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst wordt besloten. Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://www.olst-wijhe.nl/admin/olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">online</a> via de website van de gemeenteraad.</p> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">contact op met de griffie</a>.&nbsp;</p> 2022-11-14 15:01:49 +0100 2022-11-14 15:01:49 +0100 2022-11-14 15:01:49 +0100 Besluitvormende raadsvergadering 7 november 2022 <p>De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 7 november in &eacute;&eacute;n ronde. In deze vergadering neemt de raad de besluiten. De onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn dan meestal al besproken in de beeldvormende of oordeelsvormende bijeenkomsten. Raadsleden formuleren in deze vergadering definitief hun standpunt over het voorstel. Zij kunnen amendementen en moties indienen en ze stemmen over de voorstellen.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:</p> <p>Opening.</p> <p>Vaststellen agenda.</p> <ol> <li>Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven/toelating nieuw benoemd tijdelijk lid van de gemeenteraad.</li> <li>Be&euml;diging als tijdelijk lid van de gemeenteraad.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>* Voorstel tot het kennisnemen van de tweede Bestuursrapportage 2022 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2022.</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 (incl. 1e begrotingswijziging).</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2023.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>* Deze onderwerpen zijn aan de orde geweest in een oordeelsvormende bijeenkomst op 24 oktober.&nbsp;</p> <p>De raadsvergadering begint om 20.00 uur.&nbsp;</p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen. Je kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of <a href="https://www.olst-wijhe.nl/admin/olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">online</a>.</p> <h3>Vragen</h3> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie</a>.</p> 2022-10-31 01:45:00 +0100 2022-10-28 14:35:29 +0200 2022-10-28 14:35:29 +0200 Agenda raadsvergadering 31 oktober 2022 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 31 oktober in twee rondes. <h2>Beeldvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>(aanvang 19.30 uur). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kun je meespreken over agendapunt 3. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.&nbsp;</p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>(aanvang 21.30 uur of later als de beeldvormende vergadering daar aanleiding toe geeft). In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.<br />Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d.19 september en 3 oktober 2022.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het benoemen en be&euml;digen van een burgerlid.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Eindrapportage bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening gecertificeerde instellingen 2023.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>* Het voorstel is op 19 september 2022 oordeelsvormend besproken.&nbsp;</p> <p>Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live.</p> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met<a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener"> de griffie</a>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-10-24 10:00:00 +0200 2022-10-24 09:42:34 +0200 2022-10-24 09:42:34 +0200 Raadsleden uitgelicht: Gerbert van Tilborg Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart dit jaar heeft Olst-Wijhe een nieuwe gemeenteraad. Van de 17 raadsleden zijn er maar liefst 11 nieuw. Daarnaast zijn voor de vier fracties van twee of minder raadsleden (PvdA, GroenLinks, D66 en PartijvdSport) burgerleden benoemd. Dit zijn mensen die bij de verkiezingen op de kandidatenlijst van de partij stonden, maar geen raadslid zijn geworden. Zij kunnen volwaardig deelnemen aan de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen en voeren dan ook namens hun fracties het woord. Deelname aan de besluitvormende raadsvergadering is alleen voor de 17 gekozen raadsleden. Raadslid Gerbert van Tilborg (Gemeentebelangen) stelt zich voor. <h2>Gerbert van Tilborg (raadslid Gemeentebelangen)</h2> <p>Mijn naam is Gerbert van Tilborg, ik ben getrouwd met Martine en we wonen inmiddels 14 jaar met veel plezier in Middel. Ik werk als zelfstandig ICT-projectmanager bij organisaties in (bijna) heel Nederland. Hierbij voer ik voornamelijk projecten uit die gaan over bereikbaarheid en telefonie.</p> <p>In de afgelopen acht jaar heb ik als voorzitter van het plaatselijk belang in Middel veel geleerd over het wonen in Middel en Olst-Wijhe, over het gemeentebeleid, gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor inwoners. Vanuit het bestuur van Gemeentebelangen heb ik al kennis mogen maken met het werk in de gemeenteraad. Ik vind het belangrijk dat de gemeente goed wordt bestuurd en dat hierbij het belang van alle inwoners wordt vertegenwoordigd. Hieraan wil ik, als lid van de gemeenteraad, een bijdrage leveren.</p> <p>Vanuit Gemeentebelangen willen we de afstand tussen de inwoners en de lokale politiek verkleinen, hiervoor zijn informatie en beelden vanuit inwoners nodig. Bij de projecten die ik in mijn werk uitvoer, blijkt elke keer weer dat ook verwachtingen en communicatie erg belangrijk zijn. Dat neem ik dan ook mee naar de gemeenteraad; welke keuzes maken we, wat betekent dat en hoe zorgen we voor een goede communicatie hierover.</p> <p>Ik vind het belangrijk dat de middelen die beschikbaar zijn voor Olst-Wijhe doelmatig worden ingezet. Dat betekent voor mij dat inwoners, verenigingen en organisaties worden ondersteund wanneer dat nodig is en ook dat er vertrouwen is in wat inwoners zelf kunnen en willen regelen. Dit met als doel dat het leuk wonen en werken is in Olst-Wijhe en dat de lasten voor inwoners daarbij niet onnodig hoog worden.</p> 2022-10-19 02:30:00 +0200 2022-10-14 10:26:14 +0200 2022-10-14 10:26:14 +0200 Agenda raadsvergadering 24 oktober 2022 <p>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.00 uur). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 (incl. 1e bgrotingswijziging).</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan voor 12.00 uur op de dag van de vergadering <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">contact op met de griffie</a>.&nbsp;</p> 2022-10-17 01:45:00 +0200 2022-10-14 10:24:11 +0200 2022-10-14 10:24:11 +0200 Agenda raadsvergadering 3 oktober 2022 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 3 oktober. <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>Hierin neemt de raad formeel de besluiten.</p> <p>Dit is de agenda:<br />1.&nbsp; &nbsp; Opening<br />2.&nbsp; &nbsp; Vaststellen agenda<br />3. &nbsp; &nbsp;Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven/toelating nieuw benoemd tijdelijk lid van de gemeenteraad<br />4. &nbsp; &nbsp;Be&euml;diging tijdelijk lid van de gemeenteraad<br />5. &nbsp; &nbsp;Vragenronde raadsleden<br />6. &nbsp; &nbsp;Mededelingen &nbsp;<br />7. &nbsp; &nbsp;Ingekomen stukken<br />8. &nbsp; &nbsp;Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 11<br />9.&nbsp; &nbsp; Sluiting.</p> <p>De raadsvergadering begint om 20.00 uur. Wil je inspreken? Geef dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur door aan de raadsgriffie via <a title="Stuur hier een mail naar de griffie van Olst-Wijhe" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op <a title="Ga naar de agenda's en bijbehorende stukken op de website van Olst-Wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen</a>. Je kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: <a title="Ga hier naar de website van Olst-Wijhe om de vergadering bij te wonen" href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live</a></p> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op via <a title="Stuur hier een mail naar de griffie van Olst-Wijhe" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="Ga naar de website van Olst-Wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl">Gemeente Olst-Wijhe | Gemeenteraad.</a></p> 2022-09-28 11:30:00 +0200 2022-09-26 15:01:25 +0200 2022-09-26 15:01:25 +0200 Agenda raadsvergadering 19 september 2022 De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 19 september in twee rondes. <h2>1. Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:&nbsp;<br />1.&nbsp; Opening.<br />2.&nbsp; Vaststellen agenda.<br />3.&nbsp; Spreekrecht inwoners.&nbsp;<br />4*. Voorstel tot van toepassing verklaren van de Co&ouml;rdinatieregeling voor ontwikkeling IJsseldijk 59 te Welsum (Welzorgsum).<br />5*. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Nieuwendijk 24c.<br />6*. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Elshof, Elshof 6c, 6d en 6e.<br />7*. Voorstel tot het vaststellen van de Eindrapportage bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld.<br />8.&nbsp; &nbsp;Sluiting.&nbsp;<br />&nbsp;<br />*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de&nbsp;<br />aansluitende besluitvormende vergadering.&nbsp;</p> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 7 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="Stuur een mail naar de griffie van Olst-Wijhe" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> <h2><br />2. Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>Hierin neemt de raad formeel de besluiten.</p> <p>Dit is de agenda:<br />1.&nbsp; &nbsp; Opening.<br />2.&nbsp; &nbsp; Vaststellen agenda.<br />3.&nbsp; &nbsp; Vragenronde raadsleden.<br />4.&nbsp; &nbsp; Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 4 en 5 juli 2022<br />5.&nbsp; &nbsp; Mededelingen.<br />6.&nbsp; &nbsp; Ingekomen stukken. &nbsp;<br />7.&nbsp; &nbsp; Voorstel tot ontslag burgerlid PvdA.<br />8.&nbsp; &nbsp; Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven/toelating nieuwbenoemde leden van de raad.<br />9.&nbsp; &nbsp; Be&euml;diging nieuwe raadsleden.<br />10*. Co&ouml;rdinatieregeling Welzorgsum.<br />11*. Bestemmingsplan Wijhe, Nieuwendijk 24c.<br />12*. Bestemmingsplan Elshof 6C, 6D, 6E.<br />13.&nbsp; &nbsp;Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1.<br />14*. Voorstel tot het vaststellen van de eindrapportage Bestuursopdracht Herori&euml;ntatie voorliggend veld.<br />15.&nbsp; &nbsp;Sluiting.</p> <p>*Deze onderwerpen komen voorafgaand aan deze vergadering aan de orde in een oordeelsvormende bijeenkomst. Afhankelijk van de vraag of dit direct door kan voor besluitvorming zal het onderwerp in deze vergadering worden behandeld, dan wel komt het desbetreffende agendapunt te vervallen. Bij het vaststellen van de agenda aan het begin van de vergadering wordt daarover beslist.</p> <p>De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 20.45 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).</p> <p>De volledige agenda&rsquo;s en bijbehorende stukken staan op <a title="Ga naar de agenda's en bijbehorende stukken op de website van Olst-Wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen</a>. Je kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: <a title="Ga hier naar de website van Olst-Wijhe om de vergadering bij te wonen" href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live</a></p> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="Stuur hier een mail naar de griffie van Olst-Wijhe" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="Ga naar de website van Olst-Wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl">Gemeente Olst-Wijhe | Gemeenteraad.</a></p> <p>&nbsp;</p> 2022-09-14 11:45:00 +0200 2022-09-12 15:18:35 +0200 2022-09-12 15:18:35 +0200 Van de gemeenteraad 13 juli 2022 In deze rubriek ‘Van de gemeenteraad’ plaatsen we informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen? <h2>Besluitenlijst raadsvergadering 4 juli</h2> <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 4 juli 2022:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan Kindcentrum Olst vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Holstweg en omgeving vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied Leugenshorst 4 (Wijhe) vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied Rijksstraatweg 5, 5a en 7 (Wijhe) vast te stellen.</li> <li>De jaarrekening en het jaarverslag 2021 vast te stellen.</li> <li>Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2022 en een begrotingswijziging 2022 vast te stellen.</li> <li>De Kadernota 2023-2026 vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 juni 2022 vast te stellen.</li> </ol> <p>Er werden twee moties vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) ingediend: een motie van de PvdA getiteld Stikstofbeleid en een motie van Gemeentebelangen, CDA en Partijv/dSport getiteld &lsquo;Een boer is ook maar een mens&rsquo;. De reactie van wethouder Olthof op de moties was voor de fracties aanleiding de moties uiteindelijk niet in stemming te brengen maar &lsquo;aan te houden&rsquo; om eventueel later alsnog in te dienen. &nbsp;</p> <h2>Wat was de reactie van de wethouder?</h2> <p>De wethouder gaf aan dat de provincie Overijssel samen met partners al ruim 1,5 jaar bezig is met de gebiedsgerichte aanpak stikstof.&nbsp;<br />Salland loopt hierin voorop, vrijdag 1 juli is een bod neergelegd waarin perspectief voor de boeren voorop staat. Het gaat om het Gebiedsperspectief Salland: perspectief voor landbouw, water, klimaat en natuur op het platteland in Salland. Dit bod is samen met en dankzij de boeren tot stand gekomen. Verder in samenwerking met Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, waterschappen, landeigenaren (privaat en Stichting IJssellandschap), LTO, gemeente Deventer, gemeente Raalte en gemeente Olst-Wijhe.&nbsp;<br />Met dit bod worden de stikstofdoelstellingen in 2030 en 2035 gehaald (50% reductie). Het bod wordt nu door de Boerenraad besproken met de achterban. Naar verwachting is begin september meer bekend. De wethouder merkt op dat het mooi zou zijn als er dan een brief aan minister Van der Wal gestuurd zou kunnen worden waarin de kracht van Salland tot uitdrukking komt: stikstofoplossingen met een goed perspectief voor boeren.&nbsp;</p> <p>De volledige teksten van de beide moties zijn te vinden op de gemeentelijke website bij de betreffende vergadering onder agendapunt 14a en 14b.&nbsp;</p> <h2>Besluitenlijst raadsvergadering 5 juli</h2> <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare raadsvergadering van 5 juli 2022:</p> <ol> <li>De Strategische Raadsagenda Olst-Wijhe 2022-2026 vast te stellen als startdocument en deze de komende jaren verder vorm en inhoud te geven.</li> <li>Kennis te nemen van het Bestuursakkoord 2022-2026 &lsquo;Focus en verbinding&rsquo;.</li> <li>Te benoemen als wethouder met tijdsbestedingsnorm 1,0:<br />De heer M. (Marcel) Blind<br />Mevrouw J. (Judith) Compagner<br />De heer H. (Hans) Olthof</li> </ol> <h2>Wat is de Strategische raadsagenda?</h2> <p>Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben alle partijen in de gemeenteraad gezamenlijk gewerkt aan een Strategische Raadsagenda voor de raadsperiode 2022-2026. &nbsp;Deze vormt het fundament voor het Bestuursakkoord Focus en Verbinding van het nieuwe college. Vanuit de gemeenteraad wordt de komende jaren als fracties samen verder gewerkt aan de versterking en doorontwikkeling van de gemeente Olst-Wijhe, voor en samen met de samenleving. In de agenda zijn voor de komende periode de belangrijke opgaven benoemd, waar de raad nadrukkelijk bij betrokken wil zijn. De raadsagenda is dynamisch en wordt jaarlijks in de aanloop naar de kadernota in het voorjaar ge&euml;valueerd en waar nodig geactualiseerd en concreter gemaakt.&nbsp;</p> <h2>Afscheid wethouders</h2> <p>Naast de installatie van nieuwe wethouders heeft de raad op 5 juli ook afscheid genomen van twee wethouders: Herman Engberink en Hans Kamphuis. Zij werden beiden toegesproken door de nestor van de raad, Rimmert Brandsma.&nbsp;</p> 2022-07-13 10:00:00 +0200 2022-07-11 16:37:02 +0200 2022-07-11 16:39:43 +0200 Raadsleden uitgelicht: Cynthia Roessink en Driek ter Beek Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. heeft Olst-Wijhe een nieuwe gemeenteraad. Van de 17 raadsleden zijn er maar liefst 11 helemaal nieuw. Daarnaast zijn voor de vier fracties van 2 of minder raadsleden (PvdA, GroenLinks, D66 en PartijvdSport) burgerleden benoemd. Dit zijn mensen die bij de verkiezingen op de kandidatenlijst van de partij stonden maar geen raadslid zijn geworden. Zij kunnen volwaardig deelnemen aan de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen en voeren dan ook namens hun fracties het woord. Deelname aan de besluitvormende raadsvergadering is alleen voor de 17 gekozen raadsleden. <p>Alle 17 gemeenteraadsleden en de 4 burgerleden zullen zich in de komende uitgaven kort aan u voorstellen zodat u ze wat beter leert kennen. Deze week komen Cynthia Roessink (raadslid voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe) en Driek ter Beek (eveneens raadslid voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe) aan het woord.&nbsp;</p> <h2>Cynthia Roessink (Gemeentebelangen Olst-Wijhe)</h2> <p>Ik ben Cynthia Roessink, 34 jaar, gehuwd met Dave en moeder van 3 prachtige zonen. Ik ben geboren en opgegroeid aan de Waterstraat in Wijhe. Na 5 jaar woonachtig te zijn geweest in Zwolle, ben ik verliefd geworden en daardoor terugverhuisd naar het fijne Wijhe. Nu alweer 10 jaar gelukkig aan de Molenstraat.</p> <p>Ik interesseerde mij altijd al in wat er in de gemeente afspeelde waarin ik woon. Daardoor ben ik raadslid geworden omdat ik mij betrokken voel bij de samenleving en maatschappij van Olst-Wijhe. &nbsp;Ik ben hier zelf geboren en getogen en wil dat mijn kinderen ook in onze gemeente opgroeien. Mijn hart gaat sneller kloppen als ik mensen buiten onze gemeente vertel over Olst-Wijhe. Ik ben trots op onze gemeente en onze prachtige omgeving waarin wij mogen leven en recre&euml;ren.&nbsp;<br /><br />Daarnaast ervaar ik een warme sociale cohesie in onze gemeente. We willen alles samen in goede harmonie doen. En daar wil ik voor staan. Door goed op de hoogte te zijn van wat er leeft en speelt in onze gemeente. De stem zijn voor onze inwoners, in hun schoenen te staan, ook al kan ik niet aan alle wensen voldoen. Ik doe dit met eer en geweten en ben dankbaar dat jullie ook in mij en de partij geloven.&nbsp;</p> <h2>Driek ter Beek (Gemeentebelangen Olst-Wijhe)&nbsp;</h2> <p>Mijn naam is Driek ter Beek, ik ben geboren en getogen in Bunschoten-Spakenburg. Na eerst werkzaam geweest te zijn in de architectuur ben ik in 1985 van beroep veranderd en detaillist in de verkoop van vis (visboer) geworden. Omdat alle standplaatsen tussen Deventer en Zwolle gesitueerd waren zijn we, als een spin in het web, verhuisd naar voor ons toen het &ldquo;Oosten&rdquo;. Ik ben nu woonachtig op de Boskamp, waar het heerlijk wonen is.</p> <p>Vanuit mijn rol van visboer in de omgeving van Olst-Wijhe ben ik met de politiek in aanraking gekomen. Het was enkele bestuurs-en fractieleden van Gemeentebelangen opgevallen dat ik discussies niet uit de weg ging bij de verkoopwagen. Mij werd gevraagd of ik wat kon betekenen voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe.</p> <p>Ik heb zitting genomen in het bestuur en heb als lijstduwer meegedaan aan de verkiezingen van 2018. Tot mijn grote verbazing nog redelijk wat stemmen binnengehaald. Daarna werd mij gevraagd om met de gemeenteraadsverkiezingen 2022 een hogere plaats in te nemen op de kieslijst. Vervolgens ben ik met voorkeursstemmen rechtstreeks gekozen in de gemeenteraad.</p> <p>Vaak wordt mij gevraagd waarom ik in de gemeenteraad ben gaan zitten en wat ik wil bereiken. Voor mij is de belangrijkste drijfveer de participatie. Het meedenken, bespreken en aanhoren van zaken die de bewoners van onze gemeente inbrengen. Ik wil graag dat ik op mijn manier 1 van die antennes kan zijn van de raad naar de bewoners en omgekeerd. Ik hoop dat bewoners vertrouwen in mij hebben, zodat we open alles met elkaar kunnen bespreken. En belangrijk, dat bewoners het gevoel hebben ook echt gehoord te worden.</p> <p>Kortom ik hoop dat na 4 jaar gezegd zal worden: &ldquo;soms een vreemde gast, maar wel iemand met een luisterend oor die, in begrijpelijke taal, een bijdrage aan het geheel wilde leveren &rdquo;. Een man die het niet schuwde om zijn mening te ventileren.</p> 2022-07-06 10:00:00 +0200 2022-06-30 15:33:45 +0200 2022-06-30 15:33:45 +0200 De gemeenteraad gaat met zomerreces Op dinsdagavond 5 juli was de laatste vergadering van het politieke jaar. Na deze week gaat de gemeenteraad tot 5 september met zomerreces. <p>De gemeenteraad van Olst-Wijhe wenst al onze inwoners een hele fijne vakantie toe. We zien u graag na de vakantie op de publieke tribune bij &eacute;&eacute;n van onze vergaderingen. Heeft u in de tussentijd een dringende vraag voor de raadsleden/fracties of wilt u iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? Mail dan naar <a title="Mail naar de griffie van Olst-Wijhe" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. De griffie is afwezig van 1 tot en met 19 augustus en zal daarna uw mail beantwoorden.&nbsp;</p> 2022-07-06 10:00:00 +0200 2022-06-30 15:19:11 +0200 2022-06-30 15:19:11 +0200 Agenda raadsvergadering maandag 4 juli en dinsdag 5 juli De gemeenteraad vergadert volgende week op 2 avonden: maandag 4 juli in 2 rondes en dinsdag 5 juli in 1 ronde. <h2>Agenda raadsvergadering 4 juli 2022</h2> <h2>1. Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 19.00 uur)<br /><br /></h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.</p> <p>Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Olst.</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1.</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Holstweg e.o. (Den Nul).</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Leugenshorst 4 (Wijhe).</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Rijksstraatweg 5, 5a en 7 (Wijhe).</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p><br />*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de aansluitende besluitvormende vergadering.&nbsp;<br />Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 8 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="Mail naar de griffie van Olst-Wijhe" href="mailto:%20griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;<br />&nbsp;<br /><strong>2. Besluitvormende raadsvergadering (aanvang omstreeks 20.30 uur)<br /></strong>Hierin neemt de raad formeel de besluiten.<strong><br /></strong></p> <p>Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 13 juni 2022.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken. &nbsp;</li> <li>* Raadsvoorstel bestemmingsplan Kindcentrum Olst.</li> <li>* Raadsvoorstel bestemmingsplan Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1.</li> <li>* Raadsvoorstel bestemmingsplan Holstweg e.o. (Den Nul).</li> <li>* Raadsvoorstel bestemmingsplan Leugenshorst 4 (Wijhe).</li> <li>* Raadsvoorstel bestemmingsplan Buitengebied, Rijksstraatweg 5, 5a en 7 (Wijhe).</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2021 (jaarstukken 2021).</li> <li>Voorstel tot het kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2022 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2022.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2023-2026.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p><br />* Dit onderwerp komt voorafgaand aan deze vergadering aan de orde in een oordeelsvormende bijeenkomst. Afhankelijk van de vraag of dit direct door kan voor besluitvorming zal het onderwerp in deze vergadering worden behandeld, dan wel komt het desbetreffende agendapunt te vervallen. Bij het vaststellen van de agenda aan het begin van de vergadering wordt daarover beslist.<br />&nbsp;<br />De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 19.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 20.30 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).<br /><br /><strong>Agenda raadsvergadering 5 juli 2022</strong><br /><br />Volgende week dinsdagavond vindt er om 20.00 uur een besluitvormende raadsvergadering plaats. Hierin worden o.a. de Strategische Raadsagenda en het Bestuursakkoord besproken als resultaat van de formatie die afgelopen weken onder leiding van formateur Bart Jaspers Faijer heeft plaatsgevonden. Ook worden de nieuwe wethouders benoemd.&nbsp;<br /><br />Dit is de agenda:<br /><br />1. Opening<br />2. * Vaststellen agenda<br />3. Strategische Raadsagenda&nbsp;<br />4. Bestuursakkoord&nbsp;<br />5. Voordracht en benoeming van wethouders en vaststelling tijdsbestedingsnorm van elke wethouder<br />6. Be&euml;diging wethouders (voordat ze hun functie kunnen uitoefenen, leggen de wethouders in handen van de voorzitter de eed of belofte af).<br />7. Afscheid wethouders Engberink en Kamphuis (raadsafscheid van de voormalige wethouders Engberink en Kamphuis).<br />10. Sluiting.<br /><br />* De mogelijkheid bestaat dat er in deze vergadering eerst nog onderwerpen behandeld worden die geagendeerd stonden voor de raadsvergadering van 4 juli maar vanwege tijdgebrek daar niet aan bod zijn geweest. Dat wordt dan bij agendapunt 2 &lsquo;Vaststellen agenda&rsquo; benoemd.&nbsp;<br /><br />De volledige agenda&rsquo;s en bijbehorende stukken staan op <a title="Ga naar de website van Olst-Wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen</a>. Je kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: <a title="Ga naar de website van Olst-Wijhe" href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live.</a><br />&nbsp;<br /><strong>Vragen</strong><br />Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="Mail naar de griffie van Olst-Wijhe" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="Ga naar de website van Olst-Wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">Gemeente Olst-Wijhe | Gemeenteraad.</a><br /><br /></p> 2022-06-29 10:00:00 +0200 2022-06-27 12:02:46 +0200 2022-06-27 12:02:46 +0200 Raadsleden uitgelicht: Ronnie Niemeijer en Hein Scheffer Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. heeft Olst-Wijhe een nieuwe gemeenteraad. Van de 17 raadsleden zijn er maar liefst 11 helemaal nieuw. Daarnaast zijn voor de vier fracties van 2 of minder raadsleden (PvdA, GroenLinks, D66 en PartijvdSport) burgerleden benoemd. Dit zijn mensen die bij de verkiezingen op de kandidatenlijst van de partij stonden maar geen raadslid zijn geworden. Zij kunnen volwaardig deelnemen aan de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen en voeren dan ook namens hun fracties het woord. Deelname aan de besluitvormende raadsvergadering is alleen voor de 17 gekozen raadsleden.   <p>Alle 17 gemeenteraadsleden en de 4 burgerleden zullen zich in de komende uitgaven kort aan u voorstellen zodat u ze wat beter leert kennen. Deze week komen Ronnie Niemeijer (raadslid voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe) en Hein Scheffer (eveneens raadslid voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe) aan het woord.&nbsp;<br /><br /><strong>Ronnie Niemeijer (Gemeentebelangen)</strong></p> <p>Ik ben geboren en getogen in onze gemeente en woon samen met mijn vrouw Bernet tussen Den Nul en Fortmond. Onze zoon woont in Broekland en onze dochter in Olst. Na de verkoop van mijn IT-bedrijf ben ik meer maatschappelijk actief geworden. Zo ben ik adviseur bij de Stichting Ondernemersklankbord waar ik ondernemers met allerlei vraagstukken help en voorzitter van de sportvereniging OSV&rsquo;95, die diverse sport- en beweegactiviteiten aanbiedt voort jong en oud.<br />&nbsp;<br />Ik heb besloten om mij actief in de gemeentepolitiek te mengen, ondanks diverse waarschuwingen vooraf uit mijn omgeving. Dat heeft er mee te maken dat ik nogal recht door zee ben en geen tijd wil verdoen aan nodeloos vergaderen, maar juist de handen uit de mouwen wil steken. Toch kan ik zeggen dat ik geen moment spijt heb van dit besluit en er zelfs erg blij mee en trots op ben.<br />&nbsp;<br />Mij baart het zorgen dat de politiek steeds verder van de inwoners af komt te staan (of andersom). We zien het direct terug aan de opkomstcijfers bij de verkiezingen, omdat inwoners kennelijk het idee hebben dat hun stem er toch niet toe doet. Dat is mede de reden dat ik mij bij Gemeentebelangen heb gemeld, waar ik in een goed jaar tijd ben opgestoomd naar fractievoorzitter, maar bovenal wil ik een volksvertegenwoordiger zijn. Mijn doel is vooral om inwoners veel meer te betrekken bij de politiek en uitleg te geven, bijvoorbeeld door duidelijk en vooral eenvoudig te communiceren over besluiten en werkzaamheden van de raad. Mijn eerste daad heb ik al verricht door het invoeren van een inloop-uur voorafgaand aan de fractievergaderingen, daar kan iedereen zijn of haar zegje doen of kennismaken met de fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe.<br />&nbsp;<br /><strong>Hein Scheffer (Gemeentebelangen)&nbsp;</strong></p> <p>Mijn naam is Hein Scheffer. Ik ben geboren en getogen in Olst en heb daar het grootste deel van mijn leven gewoond. Mijn naam komt al sinds het einde van de 19e eeuw voor in Olst, dat zegt wel iets over de band met dit mooie dorp. Ik heb bijna 45 jaar bij het Ministerie van Financi&euml;n (eigenlijk de Belastingdienst) in Apeldoorn gewerkt en mede daarom hebben mijn vrouw en ik ongeveer 13 jaar in Apeldoorn gewoond.&nbsp;<br /><br />Sinds 1995 wonen we tot volle tevredenheid in Olst en per 1 maart 2020 is er een einde gekomen aan mijn werkzame leven bij het rijk. Na mijn terugkeer in Olst ben ik actief geworden in het verenigingsleven, met name bij Sportclub Overwetering en OSV&rsquo;95. Ik vind het leuk om binnen de verenigingen activiteiten te organiseren en doe dat al jarenlang en altijd met een groep leuke mensen. Daarnaast ben ik onder andere ook al meer dan 10 jaar actief als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Olst-Wijhe en probeer buren in ieder geval in gesprek met elkaar te laten komen.&nbsp;</p> <p>Lokale politiek had al lange tijd mijn belangstelling en toen mij werd gevraagd om lid te worden van Gemeentebelangen Olst-Wijhe was het antwoord al snel: Ja. Bij het vaststellen van de kandidatenlijst voor de recente gemeenteraadsverkiezingen kwam mijn naam uiteindelijk vrij hoog te staan. Het gevolg van de voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe succesvol verlopen verkiezingen is, dat ik ben gekozen in de nieuwe gemeenteraad.<br /><br />Wij willen als partij en ik persoonlijk de afstand tussen &lsquo;de lokale politiek&rsquo; en de inwoners verkleinen. Dat kan individueel maar ook voor groepen, wijken enzovoort. Gewoon het gesprek aangaan is al een goed begin. Als we daar de komende vier jaar in slagen, dan is een belangrijk doel al bereikt. Daarnaast zijn er natuurlijk erg belangrijke punten die hoog op de agenda van de gemeente staan, zoals woningbouw, klimaat en de energietransitie. We hebben daar samen een flinke uitdaging aan. Persoonlijk hoop ik bij te dragen aan een levendig verenigingsleven, maar ook voldoende perspectief voor de jeugd, voornamelijk op het gebied van onderwijs, ontspanning en woongelegenheid.</p> 2022-06-29 10:00:00 +0200 2022-06-27 12:12:04 +0200 2022-06-27 12:12:04 +0200 Raadsleden uitgelicht: Gerjo van der Horst en Michel Vierwind Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. heeft Olst-Wijhe een nieuwe gemeenteraad. Van de 17 raadsleden zijn er maar liefst 11 helemaal nieuw. Daarnaast zijn voor de vier fracties van 2 of minder raadsleden (PvdA, GroenLinks, D66 en PartijvdSport) burgerleden benoemd. Dit zijn mensen die bij de verkiezingen op de kandidatenlijst van de partij stonden maar geen raadslid zijn geworden. Zij kunnen volwaardig deelnemen aan de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen en voeren dan ook namens hun fracties het woord. Deelname aan de besluitvormende raadsvergadering is alleen voor de 17 gekozen raadsleden. Alle 17 gemeenteraadsleden en de 4 burgerleden zullen zich in de komende uitgaven kort aan u voorstellen zodat u ze wat beter leert kennen. Deze week komen Gerjo van der Horst (burgerlid voor GroenLinks) en Michel Vierwind (raadslid voor PartijvdSport) aan het woord. <h2>Gerjo van der Horst</h2> <p>Hallo! Ik ben Gerjo van der Horst en sinds 2007 woon ik in Olst, eerst in het buitengebied en nu al een paar jaar in het dorp.</p> <p>Ik groeide op in een warm sociaaldemocratisch nest waar politiek bewustzijn mij met de paplepel is ingegoten. Mijn vader was wijkcommissaris voor de Partij van de Arbeid in Zutphen en als kind ging ik vaak met hem op pad om verkiezingsposters of rozen uit te delen. Zelf heb ik gekozen voor GroenLinks omdat ik me erg zorgen maak over het klimaat. Daarom is het belangrijk dat we ook de komende vier jaar ons groene geluid laten horen in de Raad. Ik hoop dat mede daardoor de klimaatcrisis nog beter bij mensen tussen de oren komt en wordt meegenomen in de besluitvorming, ook in Olst-Wijhe.</p> <p>Ik werk op de afdeling Intensive Care van het Gelre Ziekenhuis. Ik vang familieleden op en neem de verpleging zoveel mogelijk administratieve en logistieke klussen uit handen zodat zij meer tijd aan de pati&euml;nten kunnen besteden. Mijn grootste hobby is schrijven, ik heb tot nu toe vier boeken uitgegeven. En ik speel met veel plezier bij Brassband Gelderland waar ik als bestuurslid de pr verzorg en meehelp bij het organiseren van concerten en evenementen.</p> <p>Bij het raadswerk vind ik het belangrijk dat inwoners meegenomen worden in de grote uitdagingen waar de gemeente voor staat, zoals woningbouw en natuurlijk de klimaatdoelstellingen. Mijn inzet als burgerraadslid is dan ook om inwoners zo veel mogelijk bij de besluitvorming te betrekken zodat iedereen zich gehoord voelt.</p> <h2><br />Michel Vierwind</h2> <p>Na in diverse plaatsen te hebben gewoond, ben ik uiteindelijk 8 jaar geleden in het mooie Wijhe komen wonen. Van oorsprong kom ik uit de Achterhoek en ik kan wel zeggen dat het gemoedelijke wat ik van daar ken, hier ook absoluut te vinden is. Je wordt snel &ldquo;opgenomen&rdquo; zoals dat zo mooi heet.&nbsp;</p> <p>Ik ben samenwonend en heb een uitwonende zoon van 22 jaar en 2 bonuskinderen van 13 en 8 jaar die om de week bij ons zijn. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als manager bij Leef! Sportcentrum Olst-Wijhe en ben bestuurder van Stichting Cadans, waarbij we ons inzetten voor maatschappelijke projecten, zoals de Gecombineerde Leefstijlinterventie, om personen naar een gezond gewicht te begeleiden. Daarnaast zit ik in diverse stuurgroepen van landelijke organisaties die allen te maken hebben met bewegen en een gezonde leefstijl.&nbsp;<br />Vanuit die rol ben ik meer dan een jaar geleden ook door de landelijk partij gevraagd of ik niet in de lokale politiek iets zou kunnen betekenen gezien de problematiek waarvoor we in Nederland staan wat betreft de fysieke en mentale gezondheid.&nbsp;<br />We worden met z&rsquo;n allen ouder en moeten ervoor gaan zorgen dat de zorg betaalbaar blijft voor eenieder. Dat is een behoorlijke uitdaging en vraagt om andere aanpak, namelijk voorzorg in plaats van nazorg. Daarnaast zien we in Nederland zowel de financi&euml;le als ook de bewegingsarmoede toenemen.&nbsp;<br />Ik vind het enorm belangrijk dat we inclusief blijven denken maar daar ook beleid op uitvoeren. Dat schiet nog weleens tekort. Iedereen kan en mag meedoen in deze maatschappij. Daarop mogen geen uitzonderingen zijn.&nbsp;<br />&lsquo;Samen sta je sterker' is mijn motto dat ik graag met de inwoners van onze mooie gemeente wil delen. We hebben elkaar hard nodig om de uitdagingen die voor ons liggen aan te pakken.&nbsp;<br />Mijn speerpunt is dan ook dat elke inwoner van de gemeente Olst-Wijhe gezond kan opgroeien en gelukkig oud wordt!&nbsp;</p> 2022-06-22 08:00:00 +0200 2022-06-16 15:41:47 +0200 2022-06-16 15:41:47 +0200 Raadsleden uitgelicht: Wilfred Vruggink en Margot Lammers-Gerritsen Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. heeft Olst-Wijhe een nieuwe gemeenteraad. Van de 17 raadsleden zijn er maar liefst 11 helemaal nieuw. Daarnaast zijn voor de vier fracties van 2 of minder raadsleden (PvdA, GroenLinks, D66 en PartijvdSport) burgerleden benoemd. Dit zijn mensen die bij de verkiezingen op de kandidatenlijst van de partij stonden maar geen raadslid zijn geworden. Zij kunnen volwaardig deelnemen aan de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen en voeren dan ook namens hun fracties het woord. Deelname aan de besluitvormende raadsvergadering is alleen voor de 17 gekozen raadsleden. Alle 17 gemeenteraadsleden en de 4 burgerleden zullen zich in de komende uitgaven kort aan u voorstellen zodat u ze wat beter leert kennen. Deze week komen Wilfred Vruggink (raadslid voor GroenLinks) en Margot Lammers-Gerritsen (burgerlid voor PartijvdSport) aan het woord. <h2>Wilfred Vruggink raadslid GroenLinks</h2> <p>Ik ben Wilfred Vruggink en woon sinds 1993 in Olst. Ik ben getrouwd en heb 2 volwassen kinderen<br />waarvan 1 nog thuis woont.<br />Ik werk bij Rijkswaterstaat in het rivier- en uiterwaardenbeheer voor alle grote rivieren in<br />Nederland. Mijn belangrijkste taken zijn hoogwaterveiligheid en natuurbeheer en de interactie met<br />alle eigenaren van de uiterwaarden.</p> <p>In mijn vrije tijd bootcamp en wielren ik en doe ik vrijwilligerswerk voor OSV&rsquo;95. Ook ben ik 17 jaar<br />voorzitter geweest van Plaatselijk Belang Olst en heb samen met de andere bestuursleden<br />verschillende zaken opgepakt. Bijvoorbeeld het opstarten en organiseren van het OlsterFeest, de<br />voorbereiding en uitvoering van de plannen aan de IJssel en aanleg en onderhoud van het<br />plantsoen aan de Pluimstraat. Deze laatste 2 zijn als burgerinitiatief ontwikkeld waarbij het<br />gebied aan de IJssel de komende jaren nog verder zal worden ontwikkeld.</p> <p>Voorgaande geeft eigenlijk al een beetje aan waarom ik raadslid ben geworden. Ik ben erg<br />betrokken bij de kwaliteit van wonen en leven in onze gemeente. Als raadslid kun je daar veel<br />invloed op uitoefenen. Vanaf 1990 ben ik al actief voor GroenLinks waarvan 9 jaar als Statenlid<br />in Overijssel.</p> <p>Vooral klimaat, groen en gelijkheid zijn mijn drijfveren. Dit hebben we allemaal nodig om een<br />leefbare toekomst te hebben. Daar wil ik voor knokken. Voor de lange termijn, voor onze<br />kinderen. Het korte termijn denken en eigenbelang is daaraan ondergeschikt. Om over 30 jaar<br />nog een leefbare wereld te hebben zullen we nu actie moeten ondernemen. Ook al is dat soms<br />erg lastig en vervelend. Iedereen die me kent weet dat ik dat graag samen met anderen doe en<br />zo vrolijk mogelijk. Maar er moet wel wat gebeuren!<br />Lokaal wil ik zorgen voor voldoende woningen voor iedereen, een bruisend verenigingsleven<br />en een gezond ondernemersklimaat voor boeren, winkels, bedrijven en zelfstandige<br />ondernemers.</p> <h2>Margot Lammers-Gerritsen burgerlid PartijvdSport</h2> <p>Mijn naam is Margot Lammers-Gerritsen, ik ben 52. Sinds 2005 woon ik met veel plezier in Welsum. Ik ben dierenartsassistente, administratief medewerkster en sinds april 2021 ook leefstijlcoach. Mijn man heeft samen met zijn broer een melkveebedrijf.</p> <p>Vanaf het moment dat ik in 2019 'het roer omgegooid heb' wat mijn leefstijl betreft, is er heel wat veranderd: Mijn gewicht is drastisch verminderd, door meer te bewegen, sporten, vaker te kiezen voor gezonde voeding en meer balans in mijn leven te brengen.</p> <p>Ik ben gaan waarderen wat het kan betekenen om lichamelijk en vooral ook geestelijk fit(ter) te zijn.<br />Sinds kort ben ik burgerlid namens PartijvdSport. Ik wil me graag inzetten voor de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe om een gezonde leefstijl en geestelijke en lichamelijke vitaliteit mogelijk te maken en te behouden voor iedereen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan meer samenwerking tussen<br />sportverenigingen en (sociale) zorgverleners, voorlichting over wat gezonde keuzes zijn en bij beleidskeuzes nadrukkelijk het effect daarvan op de algemene gezondheid en welzijn mee laten tellen.</p> <p>PartijvdSport gemeente Olst-Wijhe neemt het belang van sport, bewegen een gezonde leefstijl en een gezonde samenleving voor alle inwoners van Olst-Wijhe als uitgangspunt.</p> 2022-06-15 08:00:00 +0200 2022-06-09 13:23:18 +0200 2022-06-09 13:23:18 +0200 Raadsleden uitgelicht: André Smit en Miriam Zijp Na de gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar heeft Olst-Wijhe maar liefst 11 nieuwe raadsleden (van de 17) in de gemeenteraad. Alle 17 gemeenteraadsleden en 4 burgerleden van Olst-Wijhe zullen zich in de komende uitgaven kort aan u voorstellen zodat u ze wat beter kunt leren kennen. We starten met André Smit van de PvdA en Miriam Zijp van GroenLinks. <h2>Andr&eacute; Smit (54) PvdA&nbsp;</h2> <p>Al mijn hele leven woon ik &ndash; op 9 jaar Zwolle na &ndash; in Olst. Inmiddels ben ik bijna alweer 20 jaar getrouwd met Bianka. We hebben 2 zoons, Harmen (17) en Martijn (19). In het dagelijks leven ben ik Regiomanager Noord-Oost bij AGC Groothandel. Ik heb een fijn gezin, goede baan, we wonen mooi en ik kan zeggen dat ik echte vrienden heb. Ik realiseer me donders goed, dat dit niet voor iedereen is weggelegd. &nbsp;</p> <p>Waar je wiegje staat is nog steeds voor een groot deel bepalend voor je toekomst. Ik vind dat dat anders moet, daarom ben ik lid geworden van de PvdA. En als ik ergens lid van word, dan blijft het niet alleen bij het betalen van de contributie. En dus ben ik actief geworden binnen de partij en dat heeft erin geresulteerd dat ik bij de laatste verkiezingen de lijst mocht aanvoeren. &nbsp;<br /><br />Naast mijn raadswerk, zet ik als voorzitter van de Olster Harmonie en van C.V. Iesselzotten Olst mij in voor het culturele leven in Olst. Iets moois organiseren en leven in de brouwerij brengen vind ik super. Samen met de leden, maar ook samen met andere verenigingen of organisaties. &nbsp;Ook in de politiek wil ik inzetten op meer samenwerking. En dan vooral met en voor de mensen waarvoor ik in de Gemeenteraad zit: alle Olst-Wijhenaren! Volgens mij hebben we iedereen nodig om de uitdagingen voor onze gemeente aan te kunnen: inwoners, ondernemers, vrijwilligers, verenigingen, scholen, de zorg, enzovoorts. Zoals we bij de verkiezingen al zeiden: alleen samen maken we Olst-Wijhe ons thuus. En zo is het.&nbsp;</p> <h2>Miriam Zijp GroenLinks&nbsp;</h2> <p>Ik houd van groen en heb een rood hart. Ik ben sinds 2018 raadslid met voornamelijk het sociaal domein in mijn portefeuille en daarnaast werk ik wisselend als jurist, mediator en vrijwilliger (o.a. voor vluchtelingenwerk, scouting en de wandelvereniging). Ik woon met heel erg veel plezier aan de rand van Olst met mijn partner, twee tieners en een hoop (huis)dieren. Ik houd van koken, lezen en buiten spelen. Ik geniet elke dag van de prachtige omgeving en de mooie mensen in Salland.&nbsp;</p> <p>Inkomensongelijkheid, racisme, politieke vrijheid en de inhumane manier waarop we met vluchtelingen omgaan is wat mij al sinds jongs af aan drijft om sociaal maatschappelijk actief te zijn. Toen ik 10 jaar oud was begon ik als vrijwilliger bij de lokale tak van Amnesty International en op mijn 15e ging ik naar mijn eerste grote internationale demonstratie, tegen de globalisering in Praag. Op wereldschaal zorgen we slecht voor elkaar maar ook erg slecht voor onze planeet.&nbsp;</p> <p>Dit heeft gevolgen voor alles op aarde; biodiversiteit, vrede, veiligheid, eerlijke verdeling van welvaart en ga zo maar door. Ik houd te veel van deze wereld en alle bewoners erin om dit in stilte te laten gebeuren zonder in actie te komen.&nbsp;</p> <p>Als raadslid en als mens heeft de klimaatcrisis daarom op dit moment voor mij de meeste urgentie. Ik zie het als mijn taak voor de aankomende 4 jaar om te zorgen dat solidariteit met elkaar en deze planeet in Olst-Wijhe bovenaan de raads- en bestuursagenda komt te staan. Ik probeer dit wel met een beetje humor en lichtheid te doen, want als we elkaar kwijtraken in deze crisis hebben we misschien onze doelen gehaald maar staan we toch erg beteuterd te kijken.&nbsp;</p> 2022-06-08 11:15:00 +0200 2022-06-08 11:50:35 +0200 2022-06-08 11:50:35 +0200 Ingelaste raadsvergadering op 23 mei 2022 Maandag 23 mei vindt er een ingelaste raadsvergadering plaatst. Dit gebeurt op verzoek van de fracties Gemeentebelangen Olst-Wijhe, CDA en VVD. De ingelaste raadvergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering wordt gebruikt om toelichting te geven op het formatieproces. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. <p>De <a title="ga naar https://bit.ly/3LzAdtk" href="https://bit.ly/3LzAdtk">agenda</a> staat al klaar op de site van gemeenteraad.</p> <p>Je kunt de vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. <br />Maar je kunt de raadsvergadering ook <a title="ga naar https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">live volgen</a>.</p> 2022-05-21 13:21:00 +0200 2022-05-21 13:22:41 +0200 2022-05-21 13:22:41 +0200 Agenda raadsvergadering 9 mei Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes. <h2>1. Oordeelsvormende raadsbijeenkomst &nbsp;</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. &nbsp;<br /><br />Dit is de agenda: &nbsp;</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners&nbsp;</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de &nbsp;aansluitende besluitvormende vergadering. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="stuur een mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. &nbsp;</p> <h2>&nbsp;2. Besluitvormende raadsvergadering &nbsp;</h2> <p>Hierin neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>*Raadsvoorstel Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025</li> <li>Sluiting&nbsp;&nbsp;</li> </ol> <p>*Dit onderwerp komt voorafgaand aan deze vergadering aan de orde in een oordeelsvormende bijeenkomst. Afhankelijk van de vraag of dit direct door kan voor besluitvorming zal het onderwerp in deze vergadering worden behandeld, dan wel komt het desbetreffend agendapunt te vervallen. Bij het vaststellen van de agenda aan het begin van deze vergadering wordt daarover beslist.&nbsp;</p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op <a title="ga naar de website van de gemeente Olst-Wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">onze website</a>. Je kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de <a title="ga naar de website van de gemeenteraad Olst-Wijhe" href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">website van de gemeenteraad</a>. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 20.45 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).&nbsp;</p> 2022-05-04 11:45:00 +0200 2022-05-04 11:54:39 +0200 2022-05-04 13:01:21 +0200 Coalitie Olst-Wijhe Gemeentebelangen, VVD en CDA De door Gemeentebelangen aangestelde informateurs adviseren om een coalitie te vormen in Olst-Wijhe van Gemeentebelangen, VVD en CDA. Met 11 van de 17 zetels zou deze coalitie een werkbare en solide meerderheid hebben in de gemeenteraad. De informateurs Alie Zandstra en Harry ten Have adviseren ook om op korte termijn een formateur aan te stellen en uit te gaan van een college met drie fulltime wethouders.  <p>De informateurs presenteerden zaterdag 23 april hun eindrapport. Duidelijk naar voren kwam dat nagenoeg alle partijen een akkoord op hoofdlijnen willen waarbij de gemeenteraad de ruimte krijgt. Dit kan volgens de informateurs verder worden vormgegeven in een dynamische raadsagenda met duidelijke prioritering en een goede financi&euml;le doorrekening. &nbsp;</p> <h2>Informatieproces</h2> <p>De informateurs hebben gesproken met alle 7 fracties van de nieuwe gemeenteraad Olst-Wijhe. Daarbij ging het onder andere over de onderwerpen die voor Olst-Wijhe de komende jaren het belangrijkst zijn en welke bestuursvorm daar het beste bij past. Woningbouw, klimaat/energie, sociaal domein, vitaliteit/ontwikkeling buitengebied en financieel beleid kwamen hierbij uitgebreid aan de orde.&nbsp;</p> <h2>Vervolg</h2> <p>Voor het vervolg adviseren de informateurs om op korte termijn een formateur aan te stellen. Het formatieproces moet transparant en open verlopen. De raad en de inwoners moeten het proces kunnen volgen en zich hierbij betrokken voelen. Een dynamische strategische raadsagenda, vormgegeven met alle partijen uit de gemeenteraad, is de basis voor het gewenste coalitieakkoord op hoofdlijnen. Hierbij moet aandacht zijn voor financi&euml;le stabiliteit, de grote opgaven voor Olst-Wijhe en het verder vormgeven van participatie.</p> <h2>Zorgvuldig en snel</h2> <p>Het formatieproces moet zorgvuldig gebeuren maar ook vlot. Het streven is om eind mei de strategische raadsagenda en het daaruit voortvloeiende coalitieakkoord op hoofdlijnen gereed te hebben. Ronnie Niemeijer, fractievoorzitter van Gemeentebelangen hierover: &ldquo;We zoeken hierbij de samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad en iedereen kan op de inhoud meepraten de komende jaren. Het is belangrijk om met de gehele raad de belangrijke opgaven voor onze gemeente op te pakken. Omdat deze drie partijen gezamenlijk al heel wat vlieguren hebben gemaakt en dus een solide basis hebben, er een hoge mate van programmatische overeenkomst is, maar vooral omwille van de snelheid, zal Gemeentebelangen de formatie in eerste instantie zelf leiden. Waar nodig wordt ad-hoc een formateur bijgeschakeld.&rdquo;</p> 2022-04-23 11:30:00 +0200 2022-04-23 11:46:21 +0200 2022-04-23 11:46:21 +0200 Agenda raadsvergadering 25 april 2022  Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes.  <h2>1. Oordeelsvormende raadsbijeenkomst&nbsp;</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda: &nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.&nbsp;</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8&nbsp;</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Velnerweg 2&nbsp;</li> <li>*Sluiting.&nbsp;&nbsp;</li> </ol> <p>*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de aansluitende besluitvormende vergadering. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="stuur een mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> <h2>2. Besluitvormende raadsvergadering&nbsp;</h2> <p>Hierin neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 28 en 30 maart 2022.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.&nbsp; &nbsp;</li> <li>*Bestemmingsplan Eendrachtstraat 8 Olst.</li> <li>*Bestemmingsplan Velnerweg 2.&nbsp;</li> <li>Voorstel tot benoeming burgerleden.&nbsp;</li> <li>Sluiting.&nbsp;</li> </ol> <p>*Deze onderwerpen komen voorafgaand aan deze vergadering aan de orde in een oordeelsvormende bijeenkomst. Afhankelijk van de vraag of deze direct door kunnen voor besluitvorming zullen ze in deze vergadering worden behandeld, dan wel komt het desbetreffend agendapunt te vervallen. Bij het vaststellen van de agenda aan het begin van deze vergadering wordt daarover beslist.&nbsp;</p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op <a title="ga naar pagina raadsvergaderingen" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">onze website</a>. Je kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de <a title="ga naar website raadsinformatie" href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">website van de gemeenteraad</a>.&nbsp;</p> <p>De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 20.30 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).</p> 2022-04-18 09:30:00 +0200 2022-04-14 16:23:48 +0200 2022-04-14 16:23:48 +0200 Installatie nieuwe gemeenteraad Olst-Wijhe Woensdagavond 30 maart 2022 zijn de raadsleden van de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft gezorgd voor een nieuwe zetelverdeling: Gemeentebelangen is de grootste partij met 5 zetels, CDA en VVD hebben beide 3 zetels, PvdA en GroenLinks hebben elk 2 zetels en D66 en PARTIJvdSPORT allebei 1 zetel. <p>Er zijn maar liefst 11 nieuwe raadsleden. De nieuwe raad van Olst-Wijhe bestaat uit:</p> <ul> <li>Gemeentebelangen: Ronnie Niemeijer, Cynthia Roessink, Driek ter Beek, Marcel Blind en Hein Scheffer</li> <li>CDA: Jolande Olthof, Sijtse Krist en Gert Onstee</li> <li>VVD: Hans Olthof, Armando Maglio en Erna ter Haar</li> <li>PvdA: Andr&eacute; Smit en Petra Koekkoek</li> <li>GroenLinks: Miriam Zijp en Wilfred Vruggink</li> <li>D66: Rimmert Brandsma</li> <li>PARTIJvdSPORT: Michel Vierwind</li> </ul> <p>Eerder deze week, op maandagavond 28 maart jl., is afscheid genomen van de oude raad en in het bijzonder van de 10 raadsleden die in de nieuwe raad niet terugkeren. Dit zijn Frank Schumacher en Jarco van der Stege (GB), Elleke Steenbergen, Sander Klos en Alfred Jansen (CDA), Stefan Groote Schaarsberg en Stefan Eenkhoorn (VVD), Martijn Jumelet (PvdA), Maartje Lof (D66) en Ferdi Hummelink (GL). Ron de Wit van Gemeentebelangen nam eerder al afscheid van de raad, tijdens de raadsvergadering van 24 januari jl..&nbsp;<br />&nbsp;<br />​​​​​​​Tot er een nieuw college is gevormd zijn raadsleden Marcel Blind en Hans Olthof ook demissionair wethouder. Naast Marcel Blind en Hans Olthof is Hans Kamphuis ook demissionair wethouder.</p> 2022-03-31 13:00:00 +0200 2022-04-04 10:04:26 +0200 2022-04-04 10:04:26 +0200 Agenda raadsvergadering 14 maart Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes.  <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda: &nbsp;</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Wegsleepverordening gemeente Olst-Wijhe 2022 en kennisnemen van de bijbehorende Werkinstructie &lsquo;wegslepen van voertuigen&rsquo;</li> <li>Sluiting&nbsp;</li> </ol> <p>*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de aansluitende besluitvormende vergadering. &nbsp;</p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>Hierin neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 28 februari 2022</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Wegsleepverordening gemeente Olst-Wijhe 2022 en undefined undefined undefined undefined undefinedkennisnemen van de bijbehorende Werkinstructie &lsquo;wegslepen van voertuigen&rsquo;</li> <li>Voorstel tot het instellen van een commissie onderzoek geloofsbrieven</li> <li>Sluiting&nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="stuur een mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. &nbsp;</p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op <a title="ga naar pagina raadsvergaderingen" href="http://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">onze website</a>. Je kunt de vergaderingen volgen op de publieke tribune of via de livestream op <a title="ga naar website gemeenteraad" href="https://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl">onze website</a>. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 20.15 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).&nbsp;</p> 2022-03-08 10:00:00 +0100 2022-03-07 15:51:26 +0100 2022-03-07 15:51:26 +0100 Laatste vergaderingen van deze raad De vergaderingen op 14 maart zijn de laatste van deze gemeenteraad. Op 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor de periode 2022-2026 plaats. <p>In een speciale raadsvergadering op 28 maart wordt afscheid genomen van de huidige raadsleden. De nieuwe raadsleden worden op 30 maart benoemd. Nadere informatie over deze vergaderingen volgt later. &nbsp;</p> 2022-03-08 08:00:00 +0100 2022-03-07 16:00:51 +0100 2022-03-07 16:00:51 +0100 ‘Binnenkort op de agenda’ In deze rubriek vertelt een raadslid over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende raadsvergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Olst-Wijhe? Wat wordt er van de raad verwacht? Dit keer gaat het over plan van aanpak voor de Omgevingsvisie. Petra Koekkoek over dit actuele onderwerp.  <p><a title="stuur een mail naar Petra Koekkoek" href="mailto:p.koekkoek@raadolst-wijhe.nl">Petra Koekkoek</a> - Raadslid PvdA&nbsp;</p> <p>U heeft misschien wel iets gehoord over de Omgevingswet. Met die wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling (hoe &lsquo;ziet de gemeente eruit&rsquo;) makkelijker maken en samenvoegen. Deze wet gaat 1 oktober of op 1 januari 2023 in. Per gemeente moet dit verder uitgewerkt worden. Daarvoor zijn er hulpmiddelen. E&eacute;n daarvan is de Omgevingsvisie. De gemeente Olst-Wijhe moet nu een Omgevingsvisie maken. In deze (onze) Omgevingsvisie beschrijven wij hoe onze gemeente eruit moet zien. Dan gaat het o.a. over wonen, landbouw, water, natuur &amp; landschap, bereikbaarheid, gezonde leefomgeving, energievoorziening, cultuur &amp; erfgoed, economische ontwikkeling.&nbsp;</p> <p>Deze Omgevingsvisie is straks onze handleiding; hoe gaan wij alles uitvoeren in onze gemeente. Een goede Omgevingsvisie maken kost veel voorbereiding en tijd. Dat doen wij in gedeelten. Wij beginnen nu met een Plan van Aanpak: hoe gaan wij de Omgevingsvisie opstellen, wat vinden wij belangrijk? Het gaat dus over de inhoud, het proces en ook over de vorm. Zodat elke inwoner er gebruik van kan maken. Hiervoor hebben de raadsleden al aandachtspunten aangegeven en die staan in het Plan van Aanpak. In &eacute;&eacute;n van de laatste raadsvergaderingen op 28 februari praat de raad hierover verder. Met nieuwe punten zal het Plan van Aanpak verbeteren. Zo kan de nieuwe raad straks hiermee verder.</p> 2022-02-23 08:00:00 +0100 2022-02-22 12:52:10 +0100 2022-02-22 12:52:10 +0100 Agenda raadsvergadering 28 februari Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes. <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.&nbsp;</p> <h3>Dit is de agenda:&nbsp;</h3> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>Voorstel tot oordeelsvorming plan van aanpak 1.0 omgevingsvisie</li> <li>Sluiting&nbsp;</li> </ol> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>Hierin neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <h3>Dit is de agenda:&nbsp;</h3> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>a. Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven/toelating nieuw benoemd tijdelijk lid van de gemeenteraad <br />b. Be&euml;diging van de heer A.J. Smit als tijdelijk lid van de gemeenteraad</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 7 februari 2022</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)</li> <li>Voorstel tot van toepassing verklaren Co&ouml;rdinatieregeling herontwikkeling Olsterkampweg (dit voorstel is op 7 februari oordeelsvormend besproken)</li> <li>Sluiting&nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="stuur een mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op <a title="ga naar pagina raadsvergaderingen" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen</a>. Je kunt de vergaderingen volgen op de publieke tribune of via de livestream op <a title="ga naar website gemeenteraad" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 20.45 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).&nbsp;</p> 2022-02-22 13:00:00 +0100 2022-02-22 12:40:23 +0100 2022-02-22 12:40:23 +0100 Agenda raadsvergadering 7 februari  Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes.  <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. &nbsp;</p> <h3>Dit is de agenda: &nbsp;</h3> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>Voorstel tot van toepassing verklaren Co&ouml;rdinatieregeling herontwikkeling Olsterkampweg *</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg *</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de aansluitende besluitvormende vergadering. &nbsp;</p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>Hierin neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <h3>Dit is de agenda:&nbsp;</h3> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 24 januari 2022</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)</li> <li>Voorstel tot van toepassing verklaren Co&ouml;rdinatieregeling herontwikkeling Olsterkampweg&nbsp; &nbsp;</li> <li>Voorstel tot aanwijzing van categorie&euml;n van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor een advies van de raad nodig is (dit voorstel is oordeelsvormend besproken op 24 januari)</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 20-20a</li> <li>Sluiting&nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. &nbsp;</p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op <a title="Ga naar website gemeenteraad olst-wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">Gemeenteraad Olst-Wijhe</a>. Op deze website kun je ook de livestream van de vergaderingen volgen. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 20.45 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).&nbsp;</p> 2022-02-02 09:00:00 +0100 2022-02-02 09:19:47 +0100 2022-02-02 09:19:47 +0100 ‘Binnenkort op de agenda’   In deze rubriek vertelt een raadslid over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende raadsvergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Olst-Wijhe? Wat wordt er van de raad verwacht? Dit keer gaat het over het Voorzieningenhart Wesepe. Rimmert Brandsma over dit actuele onderwerp. <p>Rimmert Brandsma&nbsp;</p> <p><a title="Stuur een e-mail naar r.brandsma@raadolst-wijhe.nl" href="mailto:r.brandsma@raadolst-wijhe.nl">r.brandsma@raadolst-wijhe.nl</a>&nbsp;</p> <p>Raadslid D66</p> <p>&nbsp;</p> <p>De verbinding tussen politiek en samenleving staat meer dan eens onder druk. De verschillende overleggen over het Voorzieningenhart Wesepe tussen politiek en samenleving bevestigen mij echter dat we die verbinding willen &eacute;n kunnen maken met elkaar.&nbsp;</p> <p>Aan de bespreking door de raad van het Voorzieningenhart Wesepe is een beeldvormend overleg op 23 augustus vooraf gegaan. Daaraan nam ook de Stuurgroep deel. Tijdens dit overleg bleek dat de Stuurgroep teleurgesteld was (en dan druk ik mij voorzichtig uit) in het voorstel van het College aan de Raad. De Stuurgroep (met vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang, het zalencentrum, de school, de kinderopvang en de kerk in Wesepe) heeft in afstemming met het College de afgelopen jaren de mogelijkheden onderzocht om het centrum van Wesepe te verbeteren. &nbsp;</p> <p>In het oorspronkelijke voorstel zou de ontwikkeling van het centrum pas na een periode van ongeveer 10 jaar voortgezet kunnen worden. Belangrijk bij deze zienswijze was de technische en economische afweging dat de A. Bosschool nog ongeveer 10 jaar bruikbaar is. Deze zienswijze hield echter minder rekening met de zienswijzen van de Stuurgroep om al eerder verbeterkansen te kunnen benutten. Hierop is na veelvuldig overleg tussen het College, de Raad en de Stuurgroep een herzien voorstel uitgewerkt. In het nieuwe voorstel is de start van de ontwikkeling verlaagd naar een periode van ongeveer 5 jaar.&nbsp;</p> <p>Als de Raad instemt met het herziene voorstel betekent dit dat de Raad de ontwikkeling van Voorzieningenhart Wesepe kenmerkt als gewenst beleid met een hoge prioriteit, waarna de raad in 2025 een besluit zal nemen over het daadwerkelijk mogelijk maken van het Voorzieningenhart Wesepe.</p> 2022-01-17 15:00:00 +0100 2022-01-17 15:57:10 +0100 2022-01-17 15:59:17 +0100 Agenda raadsvergadering 24 januari  Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes. <h2>1. Oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. &nbsp;</p> <h3>Dit is de agenda: &nbsp;</h3> <ol> <li>Opening&nbsp;</li> <li>Vaststellen agenda&nbsp;</li> <li>Spreekrecht inwoners&nbsp;</li> <li>Voorstel tot Voorzieningenhart Wesepe&nbsp;</li> <li>Voorstel tot wijziging van het Delegatiebesluit Olst-Wijhe&nbsp;</li> <li>Voorstel tot aanwijzing van categorie&euml;n van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor een advies van de raad nodig is&nbsp;</li> <li>Sluiting&nbsp;</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de aansluitende besluitvormende vergadering. &nbsp;</p> <h2>2. Besluitvormende raadsvergadering.</h2> <p>Hierin neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <h3>Dit is de agenda:&nbsp;</h3> <ol> <li>Opening&nbsp;</li> <li>Vaststellen agenda&nbsp;</li> <li>Vragenronde raadsleden&nbsp;</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 20 december 2021 *</li> <li>Mededelingen *</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad) *</li> <li>Voorstel tot Voorzieningenhart Wesepe&nbsp;</li> <li>Voorstel tot wijziging van het Delegatiebesluit Olst-Wijhe&nbsp;</li> <li>Voorstel tot aanwijzing van categorie&euml;n van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor een advies van de raad nodig is &nbsp;</li> <li>Sluiting&nbsp;</li> </ol> <p>7 t/m 9 afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)&nbsp;</p> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 4, 5 en 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering <a title="Stuur een e-mail naar" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">contact op met de griffie</a>. &nbsp;</p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op de <a title="Ga naar website gemeenteraad olst-wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">website van de Gemeenteraad Olst-Wijhe</a>. Je kunt op deze website ook de vergaderingen volgen via de livestream, vanwege corona hebben we geen publieke tribune. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 21.00 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).</p> 2022-01-17 00:00:00 +0100 2022-01-17 15:54:39 +0100 2022-01-17 15:54:39 +0100 Gemeenteraad Olst-Wijhe positief over plan De Noordmanshoek  De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft maandagavond 20 december positief geoordeeld over het plan van de Stichting De Noordmanshoek voor de ontwikkeling van dit gelijk genaamde gebied. De stichting wil het gebied duurzaam ontwikkelen en heeft hiervoor samen met de energiecoöperatie Goed Veur Mekare, Natuur en Milieu Overijssel en de gemeente Olst-Wijhe een financieel haalbaar plan ontwikkeld.   <p>Naast instemmen met het plan heeft de gemeenteraad akkoord gegeven op het onderzoek naar de mogelijkheid of er meer woningen in dit plan mogelijk zijn dan de in eerste instantie voorgestelde 30. Dit heeft alles te maken met de behoefte aan extra woningen in de gemeente en de prioriteit die de gemeente hieraan wil geven. Dit onderzoek wordt onder regie van de Stichting De Noordmanshoek uitgevoerd in samenwerking met de gemeente. Hiervoor heeft de gemeenteraad een bedrag van 314.000 euro toegekend. &nbsp;</p> <h2>Waardering&nbsp;</h2> <p>Tijdens de raadsvergadering was duidelijk dat de voltallige raad, net als het college, instemde met het plan van de Stichting De Noordmanshoek. Ook sprak de raad de waardering uit voor de inzet van de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit plan. &nbsp;</p> <h2>Participatie&nbsp;</h2> <p>Tijdens de raadsvergadering kwam ook het onderwerp participatie ter sprake. De gemeenteraad gaat het project De Noordmanshoek specifiek op het gebied van de participatie evalueren. Dit wordt een bijzondere vorm van evaluatie. Het is een zogenaamde lerende evaluatie waarbij het om meer gaat dan terugkijken. De opbrengst hiervan wordt meteen weer gebruikt in de verdere totstandkoming van De Noordmanshoek. Dit proces van leren vanuit de praktijk wordt begeleid door Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel. Naast de opbrengst specifiek voor De Noordmanshoek, wil de raad het ook gebruiken als een handreiking naar de nieuwe raad hoe te handelen bij nieuwe participatieprojecten. Vanuit de gemeenteraad begeleidt een werkgroep participatie dit proces. Het is de bedoeling dat de lerende evaluatie begin maart gereed is. &nbsp;</p> <h2>Vragen&nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="Stuur een e-mail naar" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2022-01-04 00:00:00 +0100 2022-01-03 17:11:47 +0100 2022-01-03 17:11:47 +0100 Besluit tot registratie van PARTIJvdSPORT  <p>Het centraal stembureau voor de Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad Olst-Wijhe heeft op 16-12-2021 het schrijven en verzoek ontvangen van: PARTIJvdSPORT. Waarvan de zetel is gevestigd te Maasstraat 88, 5935 AM &nbsp;STEYL om ten behoeve van de Verkiezingen van de leden van de raad van de Gemeente Olst-Wijhe de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren: PARTIJvdSPORT. Gelet op het bepaalde in artikel G 3, lid 4 van de Kieswet, wordt het bovenstaand verzoek ingewilligd.&nbsp;</p> 2022-01-03 00:00:00 +0100 2022-01-03 17:04:15 +0100 2022-01-03 17:04:15 +0100 Binnenkort op de agenda In deze rubriek vertelt een raadslid over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende raadsvergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Olst-Wijhe? Wat wordt er van de raad verwacht? Dit keer gaat het over de Warmteverkenning. Stefan Eenkhoorn over dit actuele onderwerp. <p>Het onderwerp dat aan bod komt tijdens de komende raadvergadering is de Warmteverkenning. In de Warmteverkenning kijken wij als gemeente naar de mogelijkheden om van fossiele warmte naar duurzame warmte over te stappen. Warmteverkenning is een uitvloeisel van het klimaatakkoord, waarin staat dat ons land minder afhankelijk moet worden van fossiele brandstoffen. Daarnaast moet onze CO2 uitstoot drastisch worden verminderd. Vanuit het klimaatakkoord is bepaald dat in 2050 alle gebouwen van het gas af moeten. Hierin heeft de gemeente de leidende rol.&nbsp;</p> <p>Hierin staan enkele vragen centraal: wat is een passend alternatief voor aardgas, welke wijken in de gemeente kunnen voor en na 2030 aardgas vrij worden en het gaat om een inschatting van de kosten.&nbsp;</p> <p>Wij als gemeente Olst-Wijhe beschikken op dit moment niet over serieuze warmtebronnen om alle woningen in onze gemeente te verwarmen door middel van een warmtenet. Eventuele mogelijke warmtebronnen in onze gemeente zijn de rioolzuivering Olst en de rivier de IJssel. Het onderzoek naar deze bronnen en de mogelijke opbrengsten loopt nog. &nbsp;</p> <p>Door de afwezigheid van warmtebronnen zullen wij als gemeente op zoek moeten naar individuele oplossingen en het verminderen van het warmteverbruik. Isolatie van woningen en moderne cv-ketels zullen de speerpunten zijn. Om een juiste oplossing te vinden hebben wij input nodig vanuit diverse instellingen maar ook vanuit de inwoners.&nbsp;</p> <p><a title="Stuur een e-mail naar Stefan Eenkhoorn" href="mailto:s.eenkhoorn@raadolst-wijhe.nl">s.eenkhoorn@raadolst-wijhe.nl&nbsp;</a></p> <p>Raadslid VVD</p> <p><img src="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/beeld-en-bijlagen-gemeenteraad/stefan-eenkhoorn.jpg" alt="Stefan Eenkhoorn" title="Stefan Eenkhoorn" width="231" /></p> <p>Stefan met dochter Yarah</p> 2021-12-14 15:00:00 +0100 2021-12-13 17:31:27 +0100 2021-12-13 17:34:03 +0100 Agenda raadsvergadering 20 december  Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes. <h4>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h4> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda: &nbsp;</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda&nbsp;</li> <li>Spreekrecht inwoners&nbsp;</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de verordening Sociaal Domein 2022&nbsp;</li> <li>*Voorstel tot Warmteverkenning Olst-Wijhe&nbsp;</li> <li>Sluiting&nbsp;</li> </ol> <h4>Besluitvormende raadsvergadering</h4> <p>Hierin neemt de raad formeel de besluiten.&nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening&nbsp;</li> <li>Vaststellen agenda&nbsp;</li> <li>Vragenronde raadsleden&nbsp;</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 8 en 22&nbsp;november 2021&nbsp;</li> <li>Mededelingen&nbsp;</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)&nbsp;</li> <li>Voorstel tot vaststellen van het Beleidskader inburgering van statushouders &nbsp;(oordeelsvormend undefined undefined undefined undefined undefined &nbsp; &nbsp;besproken op 6 december)&nbsp;</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de verordening Sociaal Domein 2022&nbsp;</li> <li>Businesscase en onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek (oordeelsvormend besproken op 22 november)&nbsp;</li> <li>*Voorstel tot Warmteverkenning Olst-Wijhe&nbsp;</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2022 (oordeelsvormend besproken op 6 december) &nbsp;</li> <li>Voorstel tot structurele uitbreiding raadsgriffie Olst-Wijhe&nbsp;</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>*Afhankelijk van de oordeelsvormende bespreking wordt dit punt al dan niet meteen doorgesluisd&nbsp;naar de besluitvormende vergadering.</p> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. &nbsp;</p> <p>Vanwege corona hebben we geen publieke tribune, je kunt de vergaderingen volgen via de livestream op <a title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 21.00 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).&nbsp;</p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op <a title="Ga naar pagina raadsvergaderingen" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen.">onze website</a>.</p> 2021-12-13 00:00:00 +0100 2021-12-13 17:28:48 +0100 2021-12-13 17:28:48 +0100 Agenda raadsvergadering 6 december  Volgende week vergadert de gemeenteraad in één ronde: de oordeelsvormende raadsvergadering.  Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. <p>Dit is de agenda: &nbsp;</p> <ol> <li>Opening&nbsp;</li> <li>Vaststellen agenda&nbsp;</li> <li>Spreekrecht inwoners &nbsp;</li> <li>Voorstel tot vaststellen van het Beleidskader inburgering van statushouders&nbsp;</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2022&nbsp;</li> <li>Sluiting&nbsp;</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over de agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via <a title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. Vanwege corona hebben wij geen publieke tribune. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op gemeenteraad.olst-wijhe.nl. De vergadering begint om 20.00 uur.&nbsp;</p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op de <a title="Ga naar website gemeenteraad Olst-wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">website van de gemeenteraad Olst-Wijhe</a>.</p> 2021-11-29 00:00:00 +0100 2021-11-29 17:20:06 +0100 2021-11-29 17:20:06 +0100 Invloed inwoners op verkiezingsprogramma’s   In de afgelopen zomerperiode hebben inwoners de gelegenheid gekregen om via een enquête aan te geven welke onderwerpen de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma zouden moeten opnemen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar een mooie manier om inwoners direct invloed te geven. <p>In totaal hebben 241 personen de enqu&ecirc;te ingevuld. En daar is een rangschikking uitgekomen van onderwerpen die belangrijk worden gevonden. Strak bovenaan staan de onderwerpen ruimtelijke ordening, woningbouw, zorg, lokale economie en verkeer/infrastructuur.&nbsp;</p> <p>Hoe zijn de verschillende partijen nu bezig om met behulp van onder meer deze input hun verkiezingsprogramma&rsquo;s te schrijven. Dat kun je hieronder lezen. &nbsp;</p> <h2>Gemeentebelangen</h2> <p><img src="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/beeld-en-bijlagen-gemeenteraad/ron-de-wit.jpg" alt="Ron de Wit" title="Ron de Wit" width="234" /></p> <p>Gemeentebelangen Olst-Wijhe is blij met de input van de inwoners deze zomer.&nbsp;</p> <p>Zij hebben aangegeven welke onderwerpen belangrijk zijn voor hen in de komende verkiezingsperiode. De top 5 die hieruit voort is gekomen zullen de inwoners kunnen terugvinden in het verkiezingsprogramma van onze partij. Verder gaan we proberen de extra input van de inwoners ook te betrekken bij het verkiezingsprogramma. &nbsp;</p> <p>Wij hopen dat alle inwoners via de verschillende verkiezingsprogramma&rsquo;s hun input zullen herkennen. Ik, Ron de Wit, vond dit een mooie manier om de inwoners te betrekken bij de komende verkiezingen. Ron de Wit, <a title="Stuur een e-mail naar r.dewit@raadolst-wijhe.nl" href="mailto:r.dewit@raadolst-wijhe.nl">r.dewit@raadolst-wijhe.nl</a> &nbsp;</p> <h2>GroenLinks</h2> <p><img src="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/beeld-en-bijlagen-gemeenteraad/miriam-zijp.jpg" alt="Miriam Zijp" title="Miriam Zijp" width="228" /></p> <p>De uitkomst van de enqu&ecirc;te was voor GroenLinks een bevestiging dat ons programma gaat over die dingen die de inwoners van Olst-Wijhe belangrijk vinden. Onze programmacommissie heeft eerst het inhoudelijke programma geschreven. Daarna hebben we aan de hand van de enqu&ecirc;te getoetst of we op de goede weg zaten. &nbsp;</p> <p>En ja hoor: de top vijf van belangrijkste onderwerpen die op dit moment door de inwoners zijn aangewezen, komt volop terug in het GroenLinks verkiezingsprogramma. Dat kan ook bijna niet anders want GroenLinks Olst-Wijhe is misschien een jonge fractie maar wel met diepe wortels in de samenleving.&nbsp;</p> <p>Miriam Zijp, <a title="Stuur een e-mail naar m.zijp@raadolst-wijhe.nl &nbsp;" href="mailto:m.zijp@raadolst-wijhe.nl">m.zijp@raadolst-wijhe.nl &nbsp;</a></p> <h2>CDA &nbsp;</h2> <p><img src="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/beeld-en-bijlagen-gemeenteraad/elleke-steenbergen.jpg" alt="Elleke Steenbergen" title="Elleke Steenbergen" width="246" /></p> <p>De gemeente Olst-Wijhe zijn wij samen. Voor het CDA staat verbinding tussen politiek en samenleving voorop. Samen werken wij aan behoud, bescherming en versterking van onze leefomgeving. In de enqu&ecirc;te spreken inwoners zich duidelijk uit over wat zij belangrijk vinden. Met als belangrijkste punten ruimtelijke ordening, woningbouw, zorg, lokale economie en verkeer/infrastructuur. &nbsp;</p> <p>Het CDA zet zich ervoor in de uitkomsten van de enqu&ecirc;te te vertalen in haar verkiezingsprogramma. Om dit op een goede manier te kunnen doen zoekt het CDA actief de dialoog met inwoners en organisaties. Concreet houdt het CDA hiervoor op donderdagmiddagen spreekuur in het Holstohus. Daarnaast nodigt het CDA via de Huis-aan-huis/Reklamix inwoners van harte uit verder het gesprek te voeren of via de mail concrete wensen, behoeften of idee&euml;n voor het verkiezingsprogramma aan te reiken. &nbsp;</p> <p>Elleke Steenbergen, <a title="Stuur een e-mail naar e.steenbergen@raadolst-wijhe.nl &nbsp;" href="mailto:e.steenbergen@raadolst-wijhe.nl%20">e.steenbergen@raadolst-wijhe.nl &nbsp;</a></p> <h2>D66&nbsp;</h2> <p><img src="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/beeld-en-bijlagen-gemeenteraad/maartje-lof.jpg" alt="Maartje Lof" title="Maartje Lof" width="276" /></p> <p>In het verkiezingsthema &lsquo;Goed leven&rsquo; komen belangrijke inzichten vanuit de enqu&ecirc;te samen. Het gebrek aan woonruimte komt scherp naar voren. D66 wil werken met creatieve oplossingen om het woningaanbod in de gemeente te stimuleren. Wij willen hierbij speciale aandacht voor jongeren en startende gezinnen. Ook de roep om voorzieningen, zoals de bieb, in stand te houden komt terug in dit thema. En voor iedereen is een veilige, schone en groene buurt belangrijk om goed te kunnen leven. D66 is dankbaar voor de gegeven input. &nbsp;</p> <p>Heb je meer inbreng op ons verkiezingsprogramma? Dat kan! Check de website van D66 Olst-Wijhe. &nbsp;</p> <p>Maartje Lof, <a title="Stuur een e-mail naar m.lof@raadolst-wijhe.nl &nbsp;" href="mailto:m.lof@raadolst-wijhe.nl%20">m.lof@raadolst-wijhe.nl &nbsp;</a></p> <h2>PvdA</h2> <p><img src="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/beeld-en-bijlagen-gemeenteraad/andre-smit.jpg" alt="Andre Smit" title="Andre Smit" width="148" /></p> <p>Verkiezingsprogramma&rsquo;s zijn vaak wollige verhalen. Reclamefolders met een hoog &lsquo;wij van WC-eend&rsquo;-gehalte. De sterke punten worden benoemd en flink uitgediept. Maar wat vindt de kiezer nou eigenlijk belangrijke onderwerpen? &nbsp;Door middel van de enqu&ecirc;te hierover, hebben we daar duidelijkheid over gekregen. Sommige punten waren een bevestiging van wat we dachten te weten, andere punten waren minder in beeld. Met de opbrengst van de enqu&ecirc;te is de PvdA aan het schrijven geslagen. De belangrijkste punten hebben een eigen hoofdstuk gekregen waarin we onze sociaaldemocratische blik op die onderwerpen hebben beschreven. Zo kan je er zeker van zijn dat er een herkenbaar verkiezingsprogramma komt van de PvdA voor jou.&nbsp;</p> <p>Andr&eacute; Smit, <a title="Stuur een e-mail naar a.smit@raadolst-wijhe.nl &nbsp;" href="mailto:a.smit@raadolst-wijhe.nl%20">a.smit@raadolst-wijhe.nl &nbsp;</a></p> <h2>VVD&nbsp;</h2> <p><img src="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/beeld-en-bijlagen-gemeenteraad/erna-ter-haar.jpg" alt="Erna ter Haar" title="Erna ter Haar" width="177" /></p> <p>Het is in het algemeen genomen goed wonen, werken en recre&euml;ren in onze gemeente. De VVD zal zich hier ook in de nieuwe raadsperiode op richten. Ruimtelijke ordening en woningbouw naar behoefte; de nummers 1 en 2 van de resultaten uit de enqu&ecirc;te onder de inwoners van Olst-Wijhe. De VVD zal zich ook richten op een bloeiende lokale economie en ondernemerskracht en pleit voor een bruisend vitaal platteland met noaberschap hoog in het vaandel. Veiligheid, slim en duurzaam groen alsmede een verstandig financieel beleid en lage lokale lasten zijn onder andere aandachtspunten die in het verkiezingsprogramma van de VVD nog nader uitgewerkt worden. &nbsp;</p> <p>Erna ter Haar, <a title="Stuur een e-mail naar" href="mailto:%20e.terhaar@raadolst-wijhe.nl">e.terhaar@raadolst-wijhe.nl </a>&nbsp;</p> <h2>Vragen&nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="Stuur een e-mail naar griffie" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="Ga naar homepage gemeenteraad olst-wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> 2021-11-17 08:00:00 +0100 2021-11-15 16:13:33 +0100 2021-11-17 09:43:17 +0100 Agenda raadsvergadering 22 november 2021  Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes. <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda:  &nbsp;</p> <ol> <li>Opening&nbsp;</li> <li>Vaststellen agenda&nbsp;</li> <li>Spreekrecht inwoners&nbsp;</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest&nbsp;</li> <li>* Voorstel tot aanwijzing van Baker Tilly (Netherlands) N.V. als accountant voor de boekjaren 2022-2023-2024-2025 met de mogelijkheid te verlengen met maximaal  tweemaal &eacute;&eacute;n jaar</li> <li>* Businesscase en onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek</li> <li>Sluiting&nbsp;&nbsp;</li> </ol> <p>*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de &nbsp;aansluitende besluitvormende vergadering.  &nbsp;</p> <p>  &nbsp;</p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>Hierin neemt de raad formeel de besluiten. &nbsp;</p> <p>Dit is de agenda: &nbsp;</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda&nbsp;</li> <li>Vragenronde raadsleden&nbsp;</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 1 november 2021.</li> <li>Mededelingen&nbsp;</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)&nbsp;</li> <li>* Businesscase en onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest&nbsp;</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a</li> <li>* Voorstel tot aanwijzing van Baker Tilly (Netherlands) N.V. als accountant voor de boekjaren 2022-2023-2024-2025 met de mogelijkheid te verlengen met maximaal tweemaal &eacute;&eacute;n jaar</li> <li>Voorstel tot deelname experiment centraal stemmen tellen</li> <li>Sluiting&nbsp;</li> </ol> <p>* afhankelijk van de uitkomst van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst &nbsp;</p> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over de agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Agendapunt 6 is eerder beeldvormend aan de orde geweest, inspreken bij dat onderwerp is daarom niet meer mogelijk. Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering <a title="Stuur een e-mail naar" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">contact op met de griffie</a>.&nbsp; &nbsp;</p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op <a title="Ga naar pagina https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen</a>. Vanwege corona hebben wij geen publieke tribune en zijn de vergaderingen te volgen via de livestream op gemeenteraad.olst-wijhe.nl. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 21.30 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).</p> 2021-11-15 16:00:00 +0100 2021-11-15 16:02:11 +0100 2021-11-15 16:02:11 +0100 Gemeenteraad Olst-Wijhe stemt in met begroting 2022 De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft maandagavond 8 november jl. de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 vastgesteld. Voordat de raad instemde met de begroting, zorgde deze er met een amendement voor dat er structureel budget beschikbaar komt voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige en vitale lokale economie. <h2>Beetje ruimte in &nbsp;begroting</h2> <p>De bezuinigingsoperatie van dit voorjaar en de extra bijdragen van het Rijk zorgen voor wat ruimte in de begroting. Voor 2022 betekent dit een plus van 400.000 euro.&nbsp;</p> <h2>Ruim 82.000 euro voor economie&nbsp;</h2> <p>Het bedrag van ruim 82.000 euro dat de raad bestemde voor de lokale economie, was nog niet verwerkt in de begroting. Dat kwam omdat deze ontwikkeling nog niet voldoende in beeld was bij de afwegingen bij de kadernota in juli jl. Qua procedure zou deze investering niet eerder afgewogen kunnen worden dan bij de behandeling van de volgende kadernota in juli 2022. Dat vonden de fracties in de raad te laat.&nbsp;</p> <h2>Amendementen</h2> <p>Gemeentebelangen en VVD dienden daarom samen een amendement in voor een begrotingswijziging om geld beschikbaar te stellen voor de lokale economie. Datzelfde deden D66 en GroenLinks. De urgentie om snel budget beschikbaar te stellen sprak uit beide amendementen. Het antwoord op de vraag waar het geld vandaan moest komen, de zogenaamde dekking, was echter verschillend. Gemeentebelangen en VVD wilden dit doen door inzet van het begrotingsoverschot, D66 en GroenLinks door de OZB te verhogen.&nbsp;</p> <p>Het amendement van Gemeentebelangen en VVD werd aangenomen met 9 stemmen voor (naast de indieners ook PvdA) en 7 tegen. Alle raadsleden waren het er overigens wel over eens dat een vitale lokale economie van belang is voor de toekomstbestendigheid van de gemeente Olst-Wijhe.&nbsp;</p> <h2>PvdA stemt tegen de begroting</h2> <p>Het merendeel van de raad stemde in met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 &ndash; 2025. Alleen de PvdA stemde tegen.&nbsp;</p> 2021-11-10 00:00:00 +0100 2021-11-10 09:33:05 +0100 2021-11-10 09:33:05 +0100 Gemeenteraadsvergadering alleen online live te volgen Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen per 6 november 2021, hebben we de inrichting van de raadszaal aan moeten passen. Dit betekent dat er op dit moment geen ruimte is voor een publieke tribune. <p style="line-height: 18.0pt; background: white; vertical-align: top; margin: 5.0pt 15.0pt 0cm 36.0pt;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black;">U kunt de vergaderingen van de raad <a title="ga naar https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live">live volgen</a>.&nbsp; </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black;">Als u wilt inspreken bij een vergadering verzoeken wij u contact op te nemen met de <a title="stuur een mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie</a> via telefoonnummer 14 0570. In overleg bekijken we de mogelijkheden. </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #333333;">&nbsp;</span></p> 2021-11-05 16:17:11 +0100 2021-11-05 16:17:11 +0100 2021-11-05 16:17:11 +0100 De begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 Aanstaande maandag besluit de gemeenteraad over de begroting. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan, bepaalt de koers van de gemeente en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. De raad controleert vervolgens of het college van burgemeester en wethouders de uitgezette koers goed uitvoert. Een belangrijk middel om koers te bepalen en te houden is het vaststellen van de jaarlijkse begroting. Belangrijk dus. Onderstaand geven de verschillende partijen uit de gemeenteraad kort hun indruk over de door het college voorgestelde begroting. <h2><img src="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/beeld-en-bijlagen-gemeenteraad/gemeentebelangen.jpg" alt="Logo Gemeentebelangen" title="Logo Gemeentebelangen" width="268" /></h2> <h2>Gemeentebelangen Olst-Wijhe&nbsp;</h2> <p>In het voorjaar van het afgelopen jaar heeft Gemeentebelangen met veel succes het initiatief genomen om voor het komende jaar de OZB niet te verhogen en de minima te ontzien. Die voorbereidingen zijn nu verwerkt in de begroting voor 2022. Ook is voorkomen dat de gemeente onder toezicht kwam van de provincie. De gemeente blijft daardoor baas over de eigen financi&euml;n en kan haar eigen financi&euml;le keuzes blijven maken. De landelijke overheid heeft afgelopen september meer geld aan de gemeente gegeven om hogere kosten voor de jeugdhulp te kunnen betalen. Dit geeft een beetje lucht, maar Gemeentebelangen vindt dit nog altijd te weinig. Gemeentebelangen blijft zich inzetten om vanuit de landelijke overheid meer geld te krijgen voor taken die de landelijke overheid aan de gemeente heeft gegeven. Het kan niet zo zijn dat onze inwoners voor deze kosten moeten opdraaien door hogere OZB te gaan opleggen. &nbsp;</p> <h3>Met elkaar in gesprek en oplossingen zoeken&nbsp;</h3> <p>De voorbereidingen in het voorjaar over de financi&euml;n waren intensief. Er is veel gepraat over waarop bezuinigd moest worden. Onze inwoners, verenigingen en organisaties hebben daarbij geholpen door in discussie te gaan met ons als raadsleden. Gemeentebelangen heeft dit in hoge mate gewaardeerd. We zijn trots op de manier waarop onze inwoners en organisaties met veel passie en kennis hun zegje hebben gedaan. Dit vinden wij heel belangrijk. Met elkaar het gesprek voeren over vraagstukken die ons allen aangaan en oplossingen zoeken. Dit is de kracht van onze kleinschalige gemeenschap en die moet meer benut worden. Gemeentebelangen gaat ervoor. &nbsp;</p> <h3>Leefbare gemeenten&nbsp;</h3> <p>Er is ook gesproken over wat onze gemeente moet zijn. Gemeentebelangen heeft zich altijd uitgesproken over een leefbare gemeente. Een plek waar het goed leven, wonen, werken en recre&euml;ren is. Waar ruimte is voor de Sallandse cultuur en bijbehorende tradities en gewoonten. Waar jong en oud samenleven, in de dorpen en op het platteland. Veel van onze punten zijn opgenomen in wat onze gemeente zou moeten zijn: een toekomstbestendige eigenzinnige woongemeente. Een gemeente waarin het welzijn van de inwoner centraal staat. &nbsp;</p> <h3>Opnieuw initiatieven&nbsp;</h3> <p>Gemeentebelangen gaat dit met kritische ogen volgen en opnieuw initiatieven nemen om te zorgen dat de leefbaarheid van onze gemeente versterkt wordt. Wij denken hierbij vooral aan:&nbsp;</p> <ul> <li>betaalbare huisvesting voor jongeren en ouderen &nbsp;</li> <li>een sterk verenigingsleven &nbsp;</li> <li>sterke buurtschappen met ontmoetingsfuncties &nbsp;</li> <li>mooie recreatieve voorzieningen voor de eigen inwoners &nbsp;</li> <li>zorgzame welzijnsorganisaties&nbsp;</li> <li>ruimte voor ondernemers, horeca, detailhandel en agrarische bedrijven. &nbsp;</li> </ul> <h2><img src="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/beeld-en-bijlagen-gemeenteraad/vvd.jpg" alt="VVD logo" title="VVD logo" width="150" /></h2> <h2>VVD&nbsp;</h2> <p>De VVD zet in op solide financieel beleid. Olst-Wijhe is een prachtige gemeente. Midden in het groen, met de IJssel die ons verbindt, met vitale dorpen en buurtschappen, met goede voorzieningen en waar noaberschap, het naar elkaar omkijken, belangrijk gevonden wordt. Dat willen we graag zo houden. Vandaar dat we inzetten op een solide financieel beleid.&nbsp;</p> <h3>Patroon doorbreken&nbsp;</h3> <p>Olst-Wijhe kende de afgelopen jaren grote financi&euml;le problemen. Problemen die voor een deel werden afgewenteld op huizenbezitters en ondernemers door de OZB jaar na jaar te verhogen. Dat patroon moet doorbroken worden. Olst-Wijhe leeft op dit moment op een te grote voet: de gemeente geeft structureel meer uit dan er binnenkomt. Dat is vragen om problemen. &nbsp;</p> <h3>Evenwicht huishoudboekje&nbsp;</h3> <p>&lsquo;Bezuinigen voor de toekomst&rsquo; luidde het motto van de heroverweging die v&oacute;&oacute;r de zomer werd afgerond en waarbij u als inwoner van Olst-Wijhe ook uw stem kon laten horen. Die heroverweging heeft geleid tot een aantal pijnlijke maatregelen, maar we hebben gelukkig kunnen voorkomen dat voorzieningen zoals het zwembad en de bibliotheek kapot werden bezuinigd. Door de bezuinigingen is het huishoudboekje van de gemeente weer in evenwicht. Sterker nog: voor 2022 staat een klein voordeel in de begroting. &nbsp;</p> <h3>Meer geld voor economie&nbsp;</h3> <p>Die koers willen we volhouden. De VVD wil niet m&eacute;&eacute;r geld uitgeven dan er binnenkomt. Op &eacute;&eacute;n gebied zijn we bereid een uitzondering te maken: wij vinden dat er structureel meer geld moet komen voor economisch beleid. In de coronacrisis hebben we gezien dat veel ondernemers het moeilijk hadden en soms nog hebben. Zij kunnen daarom steun van de gemeente goed gebruiken. Daarom is het van belang dat de gemeente ondernemers in Olst-Wijhe zo veel mogelijk ruimte biedt en hun onderlinge samenwerking stimuleert. Daarom zijn wij bereid om in 2022 en verder structureel m&eacute;&eacute;r vrij te maken binnen het economisch domein. Als we dat niet doen, lopen we het gevaar dat ondernemers niet langer voor Olst-Wijhe kiezen dat kan grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid en de voorzieningen in onze gemeente.</p> <h3>Reserves aanvullen&nbsp;</h3> <p>De VVD wil verder dat het begrotingsoverschot gebruikt wordt om de uitgeklede reserves aan te vullen. Op die manier hoeft de gemeente niet opnieuw bij financi&euml;le tegenslagen de lasten van de inwoners en ondernemers te verzwaren. Daarmee blijven we als VVD goed op de gemeentelijke schatkist letten en kunnen we de lokale lasten laag houden.&nbsp;</p> <h2><img src="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/beeld-en-bijlagen-gemeenteraad/cda.jpg" alt="CDA logo" title="CDA logo" width="95" /></h2> <h2>CDA&nbsp;</h2> <p>Vijf maanden geleden schreven we hier als CDA over onze doelen en wensen. Die kwamen terecht in de jaarlijkse nota, waarin de gemeenteraad aangeeft binnen welke grenzen we de komende jaren willen werken.&nbsp;</p> <h3>Even terugschakelen&nbsp;</h3> <p>De achterliggende maanden is weinig veranderd. Corona is nog niet echt verslagen, we worden gemiddeld ouder, moeten meer huizen bouwen, meer doen aan klimaatverandering, zorgen dat ons platteland verantwoord meegaat met zijn tijd, goed zorgen voor medeburgers die het korter of langer moeilijk hebben. En we willen een beetje geld verdienen met recreatie in onze natuur en zorgen dat onze ondernemers armslag hebben.&nbsp;</p> <h3>Te weinig geld vanuit het Rijk&nbsp;</h3> <p>De gemeente moet dit jaar en volgende jaren bezuinigen. Het Rijk geeft gemeenten te weinig geld voor taken die het uitbesteedt, maar op het laatste moment sprong het Rijk nog bij met extra geld voor jeugdzorg en we gaan ervan uit dat dat ook de komende jaren gebeurt.&nbsp;</p> <p>Twee keer per jaar vertelt Den Haag of iets verandert aan de uitkering die gemeenten krijgen uit het Gemeentefonds. Die pot geld van circa dertig miljard euro is goed voor ongeveer de helft van de jaarinkomsten van gemeenten. Eind september kregen we te horen, dat we door allerlei aanpassingen de komende jaren vier &agrave; vijf ton meer uit dat fonds krijgen.&nbsp;</p> <h3>Herverdeling Gemeentefonds&nbsp;</h3> <p>Maar tegelijkertijd wil het kabinet de verdeling van het fonds moderniseren. Volgens de huidige plannen komt dat erop neer, dat &lsquo;nadeelgemeente&rsquo; Olst-Wijhe over vier jaar zestig euro per inwoner per jaar minder krijgt. Met onze circa 18.000 inwoners raken we daardoor weer &eacute;&eacute;n miljoen euro kwijt.&nbsp;</p> <p>Alles optellend en aftrekkend, schrijft de gemeente de komende vier jaar toch weer positieve cijfers. Zelfs zoveel, dat het college voorstelt alvast tonnen opzij te zetten om die lagere uitkering uit het Gemeentefonds te kunnen opvangen.&nbsp;</p> <h3>Meer vet op de botten&nbsp;</h3> <p>Dan blijft er nog geld onder de streep over. Het CDA kan uitstekend uit de voeten met het voorstel van het college dat geld, ruim 410.000 euro, in 2022 apart te zetten als &lsquo;nader te bestemmen&rsquo;. Want door alle financi&euml;le lotgevallen van de afgelopen jaren zijn onze spaarvarkens in 2020 &lsquo;vermagerd&rsquo; tot 711 euro per inwoner. Vergelijkbare gemeenten hadden dat jaar 1457 euro per inwoner op de plank liggen. Buurgemeente Raalte had in 2020 1747 euro per inwoner achter de hand. &nbsp;</p> <p>Als CDA willen we dat Olst-Wijhe weer meer vet op de botten krijgt. Dat betekent keuzes maken tussen spoedeisende zaken en voldoende sparen om op korte en langere termijn te kunnen voldoen aan alle vragen en noden van onze samenleving.&nbsp;</p> <h2><img src="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/beeld-en-bijlagen-gemeenteraad/d66.jpg" alt="D66 logo" title="D66 logo" width="105" /></h2> <h2>D66&nbsp;</h2> <p>Het afgelopen jaar is onze gemeente gedwongen om flink te bezuinigen en we staan nog steeds voor belangrijke uitdagingen. Hiervoor moeten we durven door te pakken en keuzes te maken. We maken deze keuzes wel overwogen, waarbij we niemand laten vallen. &nbsp;</p> <h3>Laat niemand vallen</h3> <p>D66 wil dat iedereen in onze gemeente mee kan doen. Door de jaren heen is het sociale beleid onder druk komen te staan. De uitdagingen op de gemeentebegroting raken de leefbaarheid voor alle inwoners. D66 staat voor een samenleving zonder tweedeling tussen mensen en waarin iedereen persoonlijk kansen krijgt. We willen de problematiek in het sociaal domein solide en structureel aanpakken, waarbij we niemand laten vallen. De lusten en de lasten verdelen we zo eerlijk mogelijk. &nbsp;</p> <p>In de toekomst laten wij ook niemand vallen. De afgelopen tijd zijn de effecten van de klimaatverandering steeds duidelijker geworden. D66 wil dat we doorpakken met duurzaamheid. Bijvoorbeeld investeringen die bijdragen aan duurzaamheid zouden kunnen worden ontzien bij de vaststelling van gemeentelijke heffingen. &nbsp;</p> <h3>Samen maken we Olst-Wijhe&nbsp;</h3> <p>Onze verenigingen, kernen en clubs vormen het kloppende hart van ons leven in de gemeente. Daarom kiest D66 om de subsidies en bijdrages aan onze lokale kracht zo veel mogelijk te ontzien. D66 wil dat hun initiatieven kans krijgen zich te ontwikkelen met passende ondersteuning. Het is hier goed wonen en leven. Dat moet zo blijven en zelfs beter worden. Voorzieningen zijn steunpilaren van prettig wonen en leven. Daarom moeten de bieb, het zwembad en ander voorzieningen in stand worden gehouden. D66 wil werken met creatieve oplossingen om de uitdagingen aan te gaan. &nbsp;</p> <h3>Financieel verantwoord&nbsp;</h3> <p>D66 neemt de verantwoordelijkheid om de gemeentelijke begroting op orde te houden. Concreet zal er bij nieuwe uitgaven dan ook passende financi&euml;le dekking moeten zijn. Dit is en blijft elke keer opnieuw een pijnlijke afweging. De fikse bezuinigingen van afgelopen jaar zullen ook op de komende begrotingen effect hebben en dit moet worden meegenomen in nieuwe overwegingen. undefined undefined undefined undefined undefined&nbsp;</p> <p>We blijven het Rijk aanspreken op haar verantwoordelijkheid en blijven strijden voor een betere en eerlijkere bijdrage vanuit Den Haag. Maar tot die tijd zal de gemeente haar zaak op orde moeten hebben. Een gezonde begroting op de lange termijn is de verantwoordelijkheid van de gemeente en het Rijk. &nbsp;</p> <p>We willen en durven door te pakken. Na de zware financi&euml;le keuzes van afgelopen jaar zijn we als raad verplicht de gemeente financieel en sociaal gezond te houden.&nbsp;</p> <p><img src="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/beeld-en-bijlagen-gemeenteraad/pvda.jpg" alt="PvdA logo" title="PvdA logo" width="176" /></p> <h2>PvdA&nbsp;</h2> <p>Vorig jaar zomer sprong wethouder Olthof in de IJssel om aandacht te vragen voor de financi&euml;le positie van onze gemeente. Maar ook als we met alle 18.000 Olst-Wijhenaren erin zouden springen, dan nog lijkt Den Haag zich daar weinig van aan te trekken. In plaats van een ferm signaal, besloten 5 van de 6 partijen in de gemeenteraad om met knip- en plakwerk een sluitende begroting aan te leveren. Niet echt sluitend, want er wordt een flinke greep in de reserves gedaan. Een mooi trucje, maar het leidt tot uitstel van executie. &nbsp;</p> <h3>Knuppel in hoenderhok&nbsp;</h3> <p>De PvdA wil geen trucjes en niet achteroverleunen, maar de knuppel in het hoenderhok gooien: dit keer g&eacute;&eacute;n sluitende begroting! Wij willen investeren in onze gemeente en haar niet verder afbreken met bezuinigingen. Wij willen zekerheid voor mensen die onze hulp nodig hebben. Wij willen dat onze verenigingen kunnen bloeien. &nbsp;</p> <h3>Duurzame oplossingen&nbsp;</h3> <p>Wij willen samen op zoek naar duurzame oplossingen voor het tekort, maar ook dat het nieuwe kabinet eindelijk over de brug komt. Onze keuze is niet de makkelijkste en zal leiden tot stevige discussie met de toezichthouder. Daar zijn we niet bang voor, daar kijken we juist naar uit.&nbsp;</p> <h2><img src="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/beeld-en-bijlagen-gemeenteraad/groenlinks.jpg" alt="GroenLinks logo" title="GroenLinks logo" width="86" /></h2> <h2>GroenLinks&nbsp;</h2> <p>GroenLinks maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid van Olst-Wijhe op de lange termijn. Het lijkt wel of we nog steeds niet doorhebben wat er op ons af komt als we de opwarming van de aarde niet afremmen. En hoe moeten mensen die afhankelijk zijn van het sociale vangnet, verder als dit vangnet steeds verder wordt uitgekleed? Wij willen dat iedereen mee kan blijven doen: sociaal en met zeggenschap over de eigen leefomgeving.&nbsp;</p> <h3>Roer moet om&nbsp;</h3> <p>Dit alles samen: de klimaatcrisis, de groeiende kansenongelijkheid en het steeds opvallender piepen en kraken van ons economische systeem maken dat het roer om moet. Als politiek is het onze taak om naar de lange termijn te kijken. Wat betekenen de keuzes die we nu maken voor de inwoners van Olst-Wijhe over 10, 20 en 50 jaar? &nbsp;</p> <p>Doordat we veel te weinig geld krijgen vanuit het Rijk, is de gemeente al twee jaar bezig elk dubbeltje drie keer om te draaien. Hierdoor is er ook in de begroting voor 2022 niet of nauwelijks geld om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Niet als het gaat om grotere stappen te zetten in ons klimaatbeleid, niet om het sociale vangnet te versterken en niet om inwoners die een goed plan hebben te ondersteunen.&nbsp;</p> <h3>Eerlijker en groene samenleving&nbsp;</h3> <p>GroenLinks heeft geen kant-en-klare oplossingen klaarliggen om hier in 2022 en verder toch geld voor vrij te maken. Wel zullen we er keihard voor vechten dat &aacute;ls er meer geld vanuit het Rijk komt, dit naar een eerlijker en groene samenleving gaat. Hiervoor maken we ons op zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau hard.&nbsp;</p> <p>Wij zullen blijven knokken voor het klimaat. Het Akkoord van Parijs moet voor de gemeente het ijkpunt zijn voor beleid. Het klimaatakkoord stelt duidelijke doelen voor energie- en klimaatbeleid. Hier moeten we ons aan vasthouden en dit betekent keuzes maken. Ook als het lastig is.&nbsp;</p> <h3>Ruimte en creativiteit&nbsp;</h3> <p>Iedereen moet een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen. Als het mensen zelf even niet lukt, dan moet de gemeente helpen. Dit betekent rust en zekerheid op financieel- en gezondheidsgebied. Maar ook gezelligheid, openbare plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunst, sport en cultuur.&nbsp;</p> <p>GroenLinks wil dat er ruimte is voor inwoners die zelf aan de slag willen gaan om hun omgeving groener, mooier of schoner te maken. De gemeente moet de ruimte en creativiteit hebben om hierin te ondersteunen als dit gevraagd wordt. Ook in 2022.&nbsp;</p> <h2>Vragen&nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">de griffie</a> of kijk op de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/.">website van de gemeenteraad</a>.</p> 2021-11-02 09:00:00 +0100 2021-11-01 15:31:09 +0100 2021-11-11 10:01:32 +0100 Agenda raadsvergadering 8 november Volgende week vergadert de gemeenteraad in één ronde: de besluitvormende raadsvergadering.  Hierin worden de formele raadsbesluiten genomen. <h2>Dit is de agenda: &nbsp;</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 25 oktober 2021</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de opbrengst bestuursopdracht &lsquo;Ontwikkelprogramma: naar een toekomstbestendig en vitaal economisch profiel voor Olst-Wijhe'</li> <li>Voorstel tot het kennisnemen van de tweede bestuursrapportage 2021 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2021</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2022 en het tarief toeristenbelasting 2023</li> <li>Sluiting&nbsp;</li> </ol> <p>Inspreken is mogelijk over de agendapunten 9, 10 en 11. Agendapunt 8 is eerder beeld- en oordeelsvormend besproken, inspraak is daarom niet meer mogelijk. Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">de griffie</a>.&nbsp;</p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">onze website</a>. Je kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of via de livestream op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl">onze website</a>. De vergadering begint om 20.00 uur.&nbsp;</p> <h2>Besluitenlijst raadsvergadering 25 oktober 2021 &nbsp;</h2> <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 25 oktober 2021:&nbsp;</p> <ol> <li>De heer Hans Kamphuis als tijdelijk wethouder te benoemen met een tijdsbestedingsnorm van 0,7 fte en de tijdsbestedingsnorm van wethouder Hans Olthof tijdelijk te verhogen van 0,7 naar 1,0 fte. Dit ter vervanging van wethouder Engberink die met ziekteverlof is. &nbsp;&nbsp;</li> <li>De Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021 &ndash; 2025 vast te stellen. D66 en VVD dienden een motie in met de oproep aan het college om jaarlijks een terugkoppeling te geven van de mate waarin en wijze waarop kinderen in Olst-Wijhe geprofiteerd hebben van de samenwerking in IJsselland. De motie wordt unaniem &ndash; met 13 stemmen &ndash; aangenomen. De tekst van de motie is te vinden op de gemeentelijke website bij het betreffende agendapunt.&nbsp;</li> <li>Het bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 101a in Olst vast te stellen.&nbsp;</li> <li>De Integrale Laadvisie van de gemeente Olst-Wijhe vast te stellen.&nbsp;</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 september 2021 vast te stellen.&nbsp;</li> </ol> 2021-11-02 08:00:00 +0100 2021-11-01 15:08:25 +0100 2021-11-01 15:08:25 +0100 Agenda raadsvergadering 1 november Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes. <h2>1. Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.<br />&nbsp;<br />Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Evaluatie Wmo beleidsplan 2017-2020</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan Olst-Wijhe 2022-2028</li> <li>*Voorstel tot vaststelling van de bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld</li> <li>*Voorstel tot wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Sluiting&nbsp;&nbsp;</li> </ol> <p>*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de&nbsp;<br />aansluitende besluitvormende vergadering. &nbsp;</p> <h2>2. Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>Hierin neemt de raad formeel de besluiten.</p> <p>Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven/toelating nieuwe benoemde leden van de raad</li> <li>Be&euml;diging van de heren Jansen en Smit als leden van de raad van de gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)</li> <li>Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)</li> <li>Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)</li> <li>Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)</li> <li>Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 4 tot en met 7 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op <a title="stuur een mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">met de griffie per mail</a>.&nbsp;</p> <p><br />De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op <a title="ga naar pagina raadsvergaderingen" href="https://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">onze website</a>. Je kunt de vergaderingen volgen op de publieke tribune of via de livestream op <a title="ga naar website gemeenteraad" href="https://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl">onze website</a>. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 21.15 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).</p> 2021-10-26 08:00:00 +0200 2021-10-25 12:00:39 +0200 2021-10-25 12:00:39 +0200 Binnenkort op de agenda In deze rubriek vertelt een raadslid over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende raadsvergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Olst-Wijhe? Wat wordt er van de raad verwacht? Dit keer gaat het over de evaluatie beleidsplan Wmo 2017 – 2020. Cynthia Roessink vertelt over dit actuele onderwerp.  <p>Wmo betekent de wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is voor inwoners in Olst-Wijhe die extra hulp nodig hebben. Dit kan heel divers zijn en is voor ieder individu anders. Het allerbelangrijkste is dat je mee mag en kan doen met de samenleving. Vrijwilligers spelen hier een belangrijke rol in, voornamelijk tegen eenzaamheid. Dit is ook wat mij enorm raakt als volksvertegenwoordiger. We moeten naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn. Soms lukt dit een inwoner niet zelf en kan de gemeente handvatten aanreiken. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor een aangepaste woning zodat de inwoner langer in zijn woning kan blijven wonen. Ook zorgt de gemeente voor ontmoetingsplekken zodat je kan meedoen.&nbsp;</p> <p>Op de agenda van 1 november 2021 staat de evaluatie beleidsplan Wmo 2017. In de evaluatie wordt uitgelegd hoe de Wmo in onze gemeente geregeld is, met herkenbare voorbeelden en hoe de inwoners dit hebben ervaren. De gemeenteraad moet de evaluatie vaststellen. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan en die worden verwerkt in een volgend beleidsplan. Dit gebeurt elke 4 jaar en door dit steeds te evalueren wordt onze hulpverlening in de gemeente steeds beter.<br /><br />Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de <a title="stuur een mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie per mail</a> of kijk op <a title="ga naar website gemeenteraad" href="https://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">onze website</a>.</p> <p><a title="stuur een mail naar c.roessink@raadolst-wijhe.nl" href="mailto:c.roessink@raadolst-wijhe.nl">Cynthia Roessink</a><br />Raadslid Gemeentebelangen Olst-Wijhe</p> 2021-10-25 15:45:00 +0200 2021-10-25 12:06:43 +0200 2021-10-25 12:06:43 +0200 Versoepelingen corona en de indeling van de raadszaal  Met ingang van 25 oktober vergadert de gemeenteraad weer in de oorspronkelijke setting in de raadszaal. Hierdoor ontstaat er ook weer ruimte voor een publieke tribune.  <p>Wij mogen voor deelname aan of toegang tot activiteiten of voorzieningen op publieke plaatsen, zoals een publieke tribune, niet vragen om een geldige QR-code. We kunnen als gemeenteraad wel zelf bepalen of we de 1,5 meter afstand handhaven op de publieke tribune. We kiezen er voor de ruimte tussen de zitplaatsen niet op 1,5 meter te zetten maar wel iets groter te houden dan voor corona. Het is immers niet duidelijk wie wel of niet gevaccineerd is, getest is of wie eerder corona heeft gehad. Door extra ruimte in te bouwen hopen we eventueel ongemak bij bezoekers te voorkomen. Mocht er onverhoopt een derde golf komen, dan passen we e.e.a. uiteraard weer aan. &nbsp;</p> 2021-10-20 08:00:00 +0200 2021-10-18 11:54:09 +0200 2021-10-18 11:54:09 +0200 Agenda raadsvergadering 25 oktober Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes. <h2>1. Oordeelsvormende raadsbijeenkomst.&nbsp;</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.&nbsp;Dit is de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de opbrengst bestuursopdracht &lsquo;Ontwikkelprogramma: naar een toekomstbestendig en vitaal economisch profiel voor Olst-Wijhe' (dit voorstel is beeldvormend besproken op 11 oktober)</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Integrale Laadvisie</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 101a in Olst</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de&nbsp;<br />aansluitende besluitvormende vergadering.&nbsp;</p> <h2>2. Besluitvormende raadsvergadering. Hierin neemt de raad formeel de besluiten.</h2> <p>Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 20 september 2021</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)</li> <li>Voorstel tot tijdelijke vervanging wethouder Engberink wegens ziekteverlof</li> <li>Be&euml;diging tijdelijk wethouder</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Regionale visie Jeugdhulp 2021-2025 (dit voorstel is &nbsp;oordeelsvormend besproken op 20 september)</li> <li>Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)</li> <li>Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)</li> <li>Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 5 en 6 (agendapunt 4 is beeldvormend besproken waarbij al ruimte was voor inspreken) of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met <a title="stuur een mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">de griffie per mail</a>.&nbsp;</p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op <a title="ga naar pagina Raadsvergaderingen" href="https://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">onze website</a>. Je kunt de vergaderingen volgen op de publieke tribune of via de livestream op gemeenteraad.olst-wijhe.nl. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 21.15 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).</p> 2021-10-19 08:00:00 +0200 2021-10-18 11:52:13 +0200 2021-10-18 11:52:13 +0200 Agenda raadsvergadering 11 oktober Volgende week maandagavond vindt er een beeldvormende raadsbijeenkomst plaats. Hierin verzamelen de raadsleden zoveel mogelijk informatie over een onderwerp.   <p>Op de agenda:&nbsp;</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de opbrengst bestuursopdracht &lsquo;Ontwikkelprogramma: naar een toekomstbestendig en vitaal economisch profiel voor Olst-Wijhe'.</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>Vanwege de coronaproof indeling van de raadzaal in combinatie met de aanwezigheid van direct betrokkenen bij het agendapunt, is er helaas geen ruimte om &lsquo;aan de tafel&rsquo; mee te praten. Wil je toch iets meegeven aan de raadsleden over agendapunt 3? Neem dan uiterlijk 11 oktober voor 12.00 uur contact op met de griffie via <a title="stuur een mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. Gezamenlijk bespreken we alternatieve mogelijkheden. &nbsp;</p> 2021-10-04 16:00:00 +0200 2021-10-04 15:24:09 +0200 2021-10-04 15:24:09 +0200 Agenda raadsvergadering 4 oktober Volgende week maandagavond vindt er een beeldvormende raadsbijeenkomst plaats. Hierin verzamelen de raadsleden zoveel mogelijk informatie over een onderwerp. <p>Op de agenda: &nbsp;</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Businesscase Noordmanshoek</li> <li>Sluiting&nbsp;</li> </ol> <p>Vanwege de coronaproof indeling van de raadzaal in combinatie met de aanwezigheid van direct betrokkenen bij het agendapunt, is er helaas geen ruimte om &lsquo;aan de tafel&rsquo; mee te praten. Wil je toch iets meegeven aan de raadsleden over agendapunt 3? Neem dan uiterlijk 4 oktober voor 12.00 uur contact op met de griffie <a title="stuur een mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">per mail</a>. We bespreken dan samen alternatieve mogelijkheden.</p> 2021-09-27 18:00:00 +0200 2021-09-27 12:40:05 +0200 2021-09-27 12:40:05 +0200 Van de gemeenteraad 15-09-2021 In ‘Van de gemeenteraad’ plaatsen we informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen? Hoe heb je als inwoner daar invloed op? Hoe bereidt een raadslid zich voor op het nemen van een besluit? <h2>Agenda raadsvergadering 20 september</h2> <p>Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes.<br /><u>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</u>: hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>*Voorstel tot Regionale visie Jeugdhulp 2021-2025</li> <li>*Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p><em>* Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de </em><em>aansluitende besluitvormende vergadering.</em></p> <p><u>Besluitvormende raadsvergadering</u>: hierin neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda:</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 28 juni en 5 juli 2021</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)</li> <li>*Voorstel tot Regionale visie Jeugdhulp 2021-2025</li> <li>*Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p><em>* Afhankelijk van bespreking in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst. </em></p> <h2>Inspreken</h2> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over de agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie</a>.</p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op onze <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen" target="_blank" rel="noopener">website</a>. Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. De gemeenteraadsvergadering is wel te volgen via de livestream op gemeenteraad.olst-wijhe.nl. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 21.00 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).</p> <h2>Werkbezoek raad Voorzieningenhart Wesepe</h2> <p>Op 23 augustus brachten gemeenteraadsleden een werkbezoek aan Wesepe. Van elke partij was een vertegenwoordiger aanwezig om in het Wapen van Wesepe in gesprek te gaan met leden van de stuurgroep Voorzieningenhart Wesepe. De raad moet nog een besluit nemen over dit onderwerp en wilde zich goed laten informeren door de direct betrokken inwoners en organisaties.</p> <p>Tijdens het gesprek bleek dat beelden en verwachtingen met betrekking tot het realiseren van het voorzieningenhart nogal uiteenliepen. De raad heeft dan ook aangegeven behoefte te hebben aan een vervolggesprek met de stuurgroep. De stuurgroep staat hiervoor open, een gesprek wordt gepland.</p> <h2>Binnenkort op de agenda</h2> <p>In deze rubriek vertelt een raadslid over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende raadsvergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Olst-Wijhe? Wat wordt er van de raad verwacht? Dit keer gaat het over de Regionale Visie Jeugd. <a href="mailto:e.terhaar@raadolst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">Erna ter Haar</a> (VVD) over dit actuele onderwerp.</p> <p><em>Op de raadsagenda van 20 september a.s. staat de Regiovisie Jeugdhulp vermeld. Als ouders en kinderen een probleem hebben, dan kunnen ze hulp zoeken bij Jeugdzorg. Dat is voor veel mensen een forse stap.</em> <em>Daarom is het van belang dat het gezin niet steeds met verschillende gezichten te maken krijgt.&nbsp; E&eacute;n hulpverlener, met wie de ouders en kinderen een vertrouwensband kunnen opbouwen. E&eacute;n hulpverlener die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Doelgericht en betrokken, zonder onnodige rompslomp.&nbsp; Er moet aandacht geschonken worden aan preventieve maatregelen om de vraag naar jeugdhulp terug te dringen. Jeugdzorg moet dicht bij huis te vinden zijn. De gemeente kent haar inwoners namelijk het best. Zo kan bij de zorg ook gekeken worden naar bijvoorbeeld hulp bij schulden en bij het vinden van werk. Op die manier kunnen zware gevolgen zo veel mogelijk voorkomen worden. Dat is beter voor de ouders, maar vooral ook voor de kinderen.</em> <em>Niet alleen in Olst-Wijhe, maar in veel meer gemeenten in ons land heeft men te maken met fors opgelopen kosten voor jeugdhulp. Zonder compensatie van het rijk werd er meer geld uitgegeven dan er binnen kwam. Een ander bepaalt, de gemeente betaalt. Een zorgelijke situatie waaraan spoedig een einde moeten komen!</em></p> <h2>Vragen?</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie</a> of kijk op de site van de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/home" target="_blank" rel="noopener">Gemeenteraad</a>.</p> 2021-09-15 07:00:00 +0200 2021-09-13 10:10:19 +0200 2021-09-13 10:10:19 +0200 Bestuurlijke vernieuwing in Olst-Wijhe De gemeenteraad van Olst-Wijhe is gekozen door de inwoners. Dus automatisch zijn de raadsleden dan de vertegenwoordigers van de Olst-Wijhenaren. Klaar, niets meer aan doen…. zo zou je kunnen denken. Niet voor de raad van onze gemeente! Onder de noemer ‘bestuurlijke vernieuwing’ is een werkgroep vanuit de raad bezig om onder andere te kijken hoe de kloof tussen inwoners en gemeente verkleind kan worden. En om inwoners te betrekken bij en invloed te geven op de plannen van de gemeente. <h2>Verkiezingsprogramma’s</h2> <p>En dan moet je bij het begin beginnen. De komende gemeenteraadsverkiezingen en eigenlijk al een tijdje daarvoor. De politieke partijen schrijven in de zomerperiode hun verkiezingsprogramma’s. Dit is voor de werkgroep bestuurlijke vernieuwing de aanleiding om inwoners te vragen wat zij belangrijk vinden. Welke onderwerpen moeten in de verkiezingsprogramma’s aan de orde komen? Daar wordt nu een enquête over gehouden. Dus in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Lees verderop op deze pagina meer over deze enquête en hoe je mee kunt doen.</p> <h2>Raadsbreed akkoord</h2> <p>In onze gemeente zijn we al eerder met bestuurlijke vernieuwing begonnen. De huidige raad heeft al na de verkiezingen van 21 maart 2018 daarin een eerste belangrijke stap gezet. Zij sloten namelijk een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen. Gebruikelijk was dat de coalitie (de partijen die de wethouders leveren voor het college van burgemeester en wethouders) een coalitieakkoord schreven. De raad van onze gemeente heeft toen al gekozen voor een akkoord dat van alle fracties is. Ben je geïnteresseerd in wat de huidige raad toen heeft afgesproken? Kijk dan op onze <a href="https://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsakkoord" title="ga naar pagina raadsakkoord">pagina over het raadsakkoord</a>.</p> <h2>Werkgroep</h2> <p>De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft van de huidige raad de opdracht gekregen om de vernieuwing verder door te voeren. Het is de bedoeling dat er straks een overdrachtsdocument komt voor de nieuwe raad hoe deze op zijn beurt hier weer mee verder kan gaan. Uiteraard beslist de nieuw gekozen raad daar straks wel zelf over. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing bestaat uit de raadsleden Ron de Wit (Gemeentebelangen Olst-Wijhe), Elleke Steenbergen (CDA), Maartje Lof (D66), André Smit (PvdA), Miriam Zijp (GroenLinks) en Erna ter Haar (VVD).</p> <p>Ron de Wit is voorzitter van de werkgroep. Hij gaat kort in op het belang van het raadsakkoord. "Het raadsakkoord dat we in 2018 hebben gesloten, zorgt dat alle partijen in de raad samenwerken. Dat betekent niet dat ze het altijd eens moeten zijn. Iedere partij houdt zijn eigen kleur en mening. Maar er wordt wel vaker gekeken of we tot een grotere meerderheid kunnen komen. Door echt te luisteren naar de ander, komen er andere inzichten voorbij die ook betrokken worden bij de besluitvorming. Op die manier werken we voor alle inwoners van Olst-Wijhe."</p> <p>Elleke Steenbergen is lid van de werkgroep. Zij vertelt over ‘raadsbreed denken’. "Het is fijn leven in de mooie groene gemeente Olst-Wijhe! Met inwoners die op een prettige gemoedelijk wijze met elkaar omgaan en naar elkaar omzien. Ik ben er trots op te wonen en leven in deze gemeente en zet me samen met de inwoners in voor een mooie toekomst. Een mooie gelegenheid om hiertoe samen op te trekken ligt in het aandragen van onderwerpen voor onze verkiezingsprogramma's. Alle partijen in Olst-Wijhe willen graag dat onderwerpen die inwoners belangrijk vinden, de aandacht krijgen die ze verdienen. Uiteraard geven partijen een eigen politieke kleur aan de wijze waarop onderwerpen in de raad aan de orde komen. Maar dát ze aandacht krijgen vinden alle partijen belangrijk. Dat is het raadsbrede denken waar wij in Olst-Wijhe vorm aan proberen te geven. Doe daarom mee met de enquête. Zo maken we samen het wonen en leven in Olst-Wijhe nóg mooier en prettiger!"</p> <h2>Enquête</h2> <p>De politieke partijen in de gemeente Olst-Wijhe vinden jouw mening als inwoner belangrijk. Daarom willen de partijen hun verkiezingsprogramma's met name richten op onderwerpen die jullie als inwoners belangrijk vinden.</p> <p>Laat jij de partijen weten wat je de belangrijkste onderwerpen vindt? <a href="https://forms.gle/NzecpnGi1GG3NRM96" title="ga naar enquête belangrijkste onderwerpen Olst-Wijhe">Vul hier de enquête in</a>. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten. Deelname is anoniem. Alvast bedankt namens de politieke partijen in Olst-Wijhe!</p> 2021-07-06 10:00:00 +0200 2021-07-05 22:36:43 +0200 2021-07-05 22:36:43 +0200 Gemeenteraad Olst-Wijhe stemt in met RES 1.0 West-Overijssel De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft maandag 28 juni ingestemd met de RES 1.0 van West-Overijssel. Hierbij is en blijft de gemeentelijke autonomie bepalend. Dat laatste is door een amendement van het CDA, dat bijna raadsbreed (m.u.v. GroenLinks) is aangenomen, toegevoegd aan het oorspronkelijke raadsbesluit van afgelopen maandagavond. <h2>Olst-Wijhe draagt 74 GWh bij</h2> <p>In de regionale energiestrategie spreken de 11 West-Overijsselse gemeenten af hoeveel duurzame energie zij willen opwekken in 2030. Olst-Wijhe draagt in de RES 1.0 74 GWh bij. Deze hoeveelheid staat ook in de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie die de gemeenteraad in november 2020 vaststelde. In totaal wil de regio West-Overijssel 1,6 TWh stroom duurzaam opwekken in 2030.</p> <p>Deze 74 GWh bestaat uit 10 GWh zon op grote daken (bijvoorbeeld van (agrarische) bedrijven), 10 GWh projecten die al in de pijplijn zitten (projecten die al een vergunning hebben, zoals Noordmanshoek) en 54 GWh zon op veld of wind. Voor wind is op dit moment een PM-post opgenomen. De gemeenteraad heeft hierover nog geen beslissing genomen. De raad nam op maandag 31 mei een motie aan om het onderzoek van het RIVM naar de gezondheidseffecten van windmolens en de uitspraak van de Raad van State over een proces over de geluidsnorm van windturbines af te wachten. Uiterlijk tot 1 januari 2023. Bij de RES 2.0, die in juli 2023 ingediend moet worden, wordt de PM-post voor wind al dan niet ingevuld.</p> <h2>Amendementen en moties</h2> <p>De gemeenteraad heeft, naast het amendement van het CDA over instemmen met de RES 1.0 onder voorwaarde dat gemeentelijke autonomie bepalend is en blijft, nog 1 amendement en 6 moties behandeld. Het amendement en 5 van de 6 moties werden aangenomen. Het amendement was van het CDA en beoogt ook in de tekst van de RES 1.0 expliciet gemeentelijke autonomie op te nemen. Het amendement werd gesteund door Gemeentebelangen, VVD en PvdA. De aangenomen moties gingen over het onderbouwen door het college van het zon-bod van Olst-Wijhe aan de RES (ingediend door CDA, VVD en PvdA en gesteund door Gemeentebelangen en D66), het uitwerken van concrete afspraken binnen de samenwerking (ingediend door D66 en CDA en gesteund door VVD, PvdA en GroenLinks), zon op nieuw te bouwen gebouwen met industriefuncties (ingediend door D66 en CDA en gesteund door PvdA, Gemeentebelangen en GroenLinks), het monitoren van de voortgang van de RES (ingediend door D66 en gesteund door VVD, CDA, PvdA en GroenLinks) en in de RES 1.0 op te nemen dat er gestreefd wordt naar draagvlak in plaats van acceptatie (ingediend door VVD en gesteund door CDA en PvdA).</p> 2021-06-30 12:10:00 +0200 2021-06-30 12:10:28 +0200 2021-07-01 10:25:32 +0200 Agenda raadsvergadering 5 juli Volgende week maandag vergadert de gemeenteraad in één ronde: de besluitvormende raadsvergadering. Hierin worden de formele raadsbesluiten genomen. <h2>Op de agenda</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van inwoners en instanties aan de raad)</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020</li> <li>Voorstel tot het kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2021 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2021</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022-2025 als kader voor de ontwerpbegroting 2022-2025 </li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>Inspreken is niet mogelijk bij een besluitvormende raadsvergadering.</p> 2021-06-28 12:00:00 +0200 2021-06-28 09:39:40 +0200 2021-06-28 09:39:51 +0200 Van de gemeenteraad: beschouwingen op de kadernota Met de algemene beschouwingen zetten de partijen uit de gemeenteraad hun ambities, doelen en prioriteit af tegen het beleid dat het college voorstelt. Hier lees je een verkorte weergave van de algemene beschouwingen die door de partijen op 21 juni zijn uitgesproken. De besluitvorming over de kadernota is op 5 juli. <h2>Gemeentebelangen Olst-Wijhe</h2> <p>Olst-Wijhe is een prachtige gemeente om te leven. Mooi landelijk gelegen, twaalf kernen en natuurlijk de IJssel. Daar waar de Sallandse cultuur nog belangrijk is. Gewoon normaal doen, naar elkaar omzien en helpen en kleinschalig. Elkaar ontmoeten in verenigingen, het zwembad, de bibliotheek, op scholen, bij culturele evenementen en buurthuizen en op zijn tijd een mooi dorpsfeest. Daar heeft iedereen dan het hele jaar naar uitgekeken. Een gemeente waar wij trots op zijn en zo willen behouden. Dit laatste kwam echter het afgelopen jaar onder druk te staan omdat door de oplopende kosten op het sociale vlak bezuinigingen onvermijdelijk werden. De rijksoverheid keerde te weinig geld uit aan de gemeenten waardoor onze gemeente met enorme tekorten werd opgezadeld.</p> <p>Oplossingen zoeken</p> <p>Het dwong ons stil te staan bij wat ons nu echt verbindt en wat hier voor nodig is. Gemeentebelangen hecht er veel waarde aan om dit met elkaar te bespreken en naar oplossingen te zoeken. Niet vanuit een ivoren toren, maar met iedereen die wil meepraten. En dat is gelukt. Heel veel inwoners hebben de kans gegrepen om hun zegje te doen. Wij zijn iedereen hier heel dankbaar voor. Het sterkte ons in het beeld dat wij hebben van de gemeente en door die bril hebben wij naar de bezuinigingen gekeken.</p> <p>Leefbaarheid</p> <p>Wij doen niet mee aan bezuinigingen die de leefbaarheid van onze gemeente verstoren, zoals de sluiting van het zwembad, de bibliotheek en het verminderen van bijdragen aan verenigingen en culturele instellingen. Zij dragen onze gemeenschap en dat moeten wij koesteren. En inwoners die echt hulp nodig hebben, moeten het krijgen. In de laatste twee jaar hebben wij gedurig naar voren gebracht dat de Rijksoverheid de problemen moet oplossen. En niet de gemeente zelf door de OZB te verhogen of opnieuw hondenbelasting in te voeren.</p> <p>Tegendraadse oplossingen</p> <p>Wij hebben ook tegendraadse oplossingen aangedragen omdat wij de inwoner centraal willen stellen en de financiële positie van de gemeente daaraan ondergeschikt is. Ondanks het feit dat de Rijksoverheid nu geld ter beschikking stelt voor jeugdzorg, moeten wij toch bezuinigen. Dat komt doordat wij nog steeds te weinig geld krijgen. Dit is de rekening die wij moeten betalen voor onze kleinschaligheid. De bezuinigingen zoeken wij dan ook vooral in de administratieve kosten rondom de zorg. Door kritisch te kijken of iemand die zorg nodig heeft dit zelf kan betalen en het verlagen van kosten voor de gemeente. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de leefbaarheid en hulp voor kwetsbaren in grote mate in stand kunnen houden en daar gaan wij voor.</p> <p> </p> <h2>CDA</h2> <p>Onze gemeentekas staat de komende jaren nog in het licht van bezuinigingen. Op het laatste moment sprong het Rijk bij met circa € 1,2 miljoen voor onze gemeente, wat de vooruitzichten voor 2022 licht verbetert. Het CDA gaat ervanuit dat het rijk als gevolg van de arbitrage-uitspraak ook de komende jaren zo’n bedrag bijpast. Maar ook met extra geld voor de hulp aan onze jeugd komen we nog tekort. En dan is er nog allerlei nieuw beleid dat nodig is.</p> <p>Economie</p> <p>De CDA-fractie wil aangesloten blijven bij de regionale samenwerking Zwolle, waaraan nu 22 gemeenten en vier provincies meedoen. Via de regio kunnen we werkgelegenheid scheppen, verbindingen leggen van werk naar werk via omscholing en bewijzen dat we onze investeringen meer dan terugverdienen. Ondernemers gebruiken de regio om kennis en ervaring te delen en hun netwerk te vergroten.</p> <p>Onderzoek naar gebruik gemeentehuis en Holstohus</p> <p>Corona heeft mede door thuiswerken ons kantoorwerk veranderd. Uit intern onderzoek over thuiswerken blijkt dat een meerderheid van onze ambtenaren meer of minder thuis kan of wil blijven werken. Daardoor kan het gemeentehuis anders worden gebruikt. Ook het Holstohus in Olst kampt met exploitatieproblemen en te lage bezetting. De CDA-fractie wil onderzoeken of het anders en efficiënter kan door samenvoeging in één van beide gebouwen.</p> <p>Sociaal domein</p> <p>Onze tekorten worden grotendeels veroorzaakt door te weinig rijksgeld voor de zorg voor onze jeugd en voor wie maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Bij die maatschappelijke steun is ‘strenger’ zijn bij de toekenning de enige oplossing om de kosten te verlagen. Rekening houden met de inkomsten van een aanvrager kan daar medebepalend in zijn, zonder echt een inkomensafhankelijk tarief te hanteren. De CDA-fractie is vierkant tegen ingrepen in het minimabeleid. Het kan niet zo zijn dat de financieel zwaksten de dupe worden van de krappe kas van de gemeente.</p> <p>Ouderen en hun leven</p> <p>Veel ouderen kunnen langer meedoen in de samenleving, mede dankzij digitale verbindingen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd en dan liggen eenzaamheid en een steeds grotere afstand tot de maatschappij op de loer. Waarbij een mindere gezondheid en een laag pensioen ook niet helpen. In onze gemeenten krijgen veel ouderen steun van onder meer ouderenbonden, kerken en Dag en Doen om onderlinge contacten op peil te houden. De CDA-fractie bezuinigt daarom liever niet op dit maatschappelijk werk, maar wellicht kan het efficiënter?</p> <p>Natuur, klimaat en meer</p> <p>Duurzaamheid begint thuis. Daarom is het belangrijk dat onze inwoners en bedrijven worden ondersteund bij verduurzaming en energietransitie. Trajecten als energieneutrale kernen en het uitvoeringsprogramma duurzaamheid zijn hiervoor belangrijk. Wij ondersteunen ook lokaal produceren en consumeren. Onze boeren zijn deel van de leefomgeving. Dus ondersteunen we de Salland Deal, Kostbaar Salland, Land van Waarde en Salland boert en eet bewust.</p> <p>Wat betreft de energietransitie geloven wij in mono-mestvergisting en meer zon op bedrijfsdaken.</p> <p>De volledige versie van de algemene beschouwingen van het CDA staat op de <a href="http://www.cda.nl/Overijssel/Olst-Wijhe" title="ga naar website CDA Olst-Wijhe">website van CDA Olst-Wijhe</a>.</p> <p> </p> <h2>VVD</h2> <p>Laten we beginnen met te zeggen dat onze fractie blij is waar wij staan in de coronacrisis. Dit is een wereld van verschil vergeleken met de vorige beschouwingen van afgelopen oktober. De cijfers worden steeds positiever. Het einde van de coronatijd lijkt in zicht. Wel moeten wij alert zijn, het kan omslaan door een mutatie.</p> <p>Ontwikkeling economie</p> <p>Zeker noemenswaardig is de ontwikkeling van de economie. Waar het landelijk lang ging over een herstelpakket om de economie weer op weg te helpen blijkt dit nu anders te liggen. Veel geld dat was opgepot wordt nu weer uitgegeven. Wij hopen dat ook onze lokale ondernemers hiervan zullen profiteren.</p> <p>Toekomstbestendige woongemeente</p> <p>De raad heeft uitgesproken een eigenzinnige toekomstbestendige woongemeente aan te IJssel willen zijn. Dit lijkt ons een goede zaak. De focus benoemt onder andere een toeristisch profiel en het behoud van een dorps karakter. Het is daarmee duidelijk dat een prettige woonomgeving met goede voorwaarden om te wonen voorop staan. Onze bijdrage voor de kadernota 2022-2025 gaat dan ook vooral over hoe wij voor zoveel mogelijk mensen deze focus voelbaar maken.</p> <p>Gesprek samenleving</p> <p>Onze fractie is tevreden over het gesprek met de samenleving. Meer dan duizend reacties van de inwoners van Olst-Wijhe. De betrokkenheid is groot. Dit maakt voor ons de keuzes niet makkelijker maar wel vele malen beter te duiden. We vonden we de vraagstelling echter niet optimaal. ‘Zorgen maken’ betekent niet persé dat iemand voor of tegen een maatregel is. Dit is gerepareerd door uit de vele schriftelijke toelichtingen te bepalen hoeveel procent daarvan daadwerkelijk voor of tegen was. Dit is niet perfect, maar in combinatie met de gesprekken helpt het ons wel.</p> <p>Voorkomen lastenverzwaring</p> <p>De fractie van de VVD gaat haar best doen in elk geval een lastenverzwaring te voorkomen. 46% van de reacties in de peiling gaf aan niet, of voor maximaal 1%, bereid te zijn meer OZB te betalen. Dit geluid is helder voor ons. Daarbij willen wij ook voorkomen dat er wordt bezuinigd op het groenonderhoud. Zowel inwoners als toeristen maken gebruik van de buitenruimte. Hierop bezuinigen heeft impact op onze focus van woongemeente, maar wij verwachten ook op het toerisme. Hier is bijvoorbeeld de horeca niet bij gebaat.</p> <p> </p> <h2>PvdA</h2> <p>Olst-Wijhe is, net als zoveel andere gemeenten, het slachtoffer van starheid in Den Haag. De Wmo en de jeugdzorg zijn bij de gemeente op het bordje gelegd, maar niet het geld om dat te doen. Alsof je voor € 50 boodschappen moet halen, maar dat je maar € 40 meekrijgt. Ondertussen worden de boodschappen duurder en krijg je meer visite. En toch blijf je € 40 krijgen voor de boodschappen. Dat gaat natuurlijk niet, maar dat is wel wat er aan de hand is.</p> <p>Onomkeerbare schade</p> <p>Er ligt een pakket bezuinigingen klaar dat onze gemeente onomkeerbare schade kan toebrengen. Subsidies worden verlaagd of beëindigd. Zoals voor Zwembad De Welters, leerlingenvervoer, ondersteuning voor mantelzorgers, Taalpunt. Of andere maatregelen, zoals het beperken van gebruik Wmo-hulpmiddelen. Forse bezuinigingen op jeugdzorg en versobering van het minimabeleid. Tarieven van de sportaccommodaties verhogen. Geen geld meer naar ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.</p> <p>Keurig</p> <p>Altijd heeft onze gemeente haar plicht vervuld en keurig een sluitende begroting aangeleverd. U herinnert zich vast nog wel de discussie over de verhoging van de OZB. Onze inwoners betalen de rekening en het Rijk lacht in haar vuistje. Want de gemeente lost haar problemen wel op: ”Sluitende begroting? Waarom moet er dan meer geld naar de gemeente?” Altijd is de insteek geweest dat we als gemeente onze eigen problemen willen oplossen. Nu weer. Met fikse bezuinigingen die een klap in het gezicht zijn van de vrijwilligers, verenigingen, organisaties en inwoners. Zij werken elke dag aan het leefbaar houden van onze gemeente. De PvdA Olst-Wijhe zal altijd met hand en tand de belangen verdedigen van hen die onze hulp het hardst nodig hebben.</p> <p>Stap over de schaduw</p> <p>Onze oproep aan het college en aan onze collega’s in de raad: stap over uw schaduw heen. Nu eens geen sluitende begroting. Accepteer de hulp die geboden wordt door de provincie. Kies ervoor om dit jaar ondeugend te zijn en een keer niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Trek samen op met de PvdA en laat zien dat u opkomt voor de belangen van onze gemeente, haar kernen, inwoners en bedrijven. Voor de belangen van onze jeugd en voor de mensen die het alleen niet redden. Geen sluitende begroting is geen falen, maar een roep om hulp. En dat is juist een teken van kracht. Onze inwoners verdienen dat. En juist dat verstaat de PvdA onder het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid.</p> <p> </p> <h2>D66</h2> <p>Spreken over verantwoordelijkheid nemen in goede tijden is makkelijk, maar de verantwoordelijkheid echt nemen doe je in slechte tijden. Dat de gemeente flink moet bezuinigen is een feit. Wanneer wij onze verantwoordelijk niet nemen, zal de provincie ons dwingen keuzes te maken. Linksom of rechtsom moet de begroting op orde. D66 maakt liever zelf de keuzes. Alle input van de samenleving hierin is zeer waardevol.</p> <p>Kwaliteit</p> <p>Voor D66 is de kwaliteit van wonen en leven leidend. Olst-Wijhe is een woongemeente. Daarom kiest D66 voor het behouden van belangrijke maatregelen in leven en wonen. Kwaliteit komt voort uit de gemeenschap. Onze verenigingen, clubs en vrijwilligers vormen het kloppende hart van het leven in de gemeente. Daarom kiest D66 om de subsidies en bijdrages aan onze lokale kracht zo veel mogelijk te ontzien. Kwaliteit gaat om dichtbij kunnen doen. Dorpshuizen dragen bij aan dat de gemeenschap blijft bloeien. Ook voorzieningen zoals de bieb en het zwembad zijn steunpilaren van prettig wonen en leven. Kwaliteit gaat om je omgeving. Het onderhoud van groen en wegen heeft een groot effect op de ervaren kwaliteit. Dit bleek uit de uitkomsten van de enquête en gesprekken met de samenleving.</p> <p>Niemand laten vallen</p> <p>Kwaliteit is niemand laten vallen. D66 staat open om serieus te spreken over het Wmo- en minimabeleid. Degenen die het echt nodig hebben, mogen niet buiten boord vallen. Wij zien kansen om gericht te kunnen verbeteren door betere samenwerking. Met een overbruggingsperiode wil D66 dat de veranderingen gedegen en overwogen worden doorgevoerd.</p> <p>Kwaliteit is keuzes maken. D66 kiest lokaal boven regionaal. We erkennen de meerwaarde van buiten de gemeentegrenzen, maar de mensen van Olst-Wijhe gaan voor. Geen geld naar de ‘economische regio Zwolle’, wel geld naar lokale initiatiefnemers en verenigingen. D66 kiest voor kwaliteit en lokale kracht. Om te voorkomen dat kwaliteit en lokale kracht verzwakt worden, is op termijn een lastenverzwaring onvermijdelijk. D66 kiest ervoor om dit geleidelijk te doen.</p> <p>Verantwoordelijkheid nemen</p> <p>Het nemen van verantwoordelijkheid is niet altijd makkelijk, maar wel nodig. Alle keuzes die wij gedwongen moeten maken doen ons pijn. Die pijn hebben we liever niet, maar die keuzes zijn wel nodig om voor de toekomst perspectief te houden. We willen Rutte en Kaag duidelijk maken dat er geld bij moet. Nu gaat het om de knikkers in de formatie. Wij willen nu raadsbreed dat signaal afgeven.</p> <p>Trots</p> <p>D66 is trots op onze collega's van de raad. Het afgelopen jaar zijn we aan deze opdracht begonnen. Visies kunnen verschillen, maar iedereen gaat vol voor Olst-Wijhe.</p> <p> </p> <h2>GroenLinks</h2> <p>GroenLinks staat voor een open, eerlijke en groene samenleving. De afgelopen maanden waren best zwaar voor ons als fractie. We waren dagelijks bezig met de moeilijke keuzes die we nu moeten maken, de grote financiële tekorten en gigantische maatschappelijke uitdagingen. Een vraag die bij ons de afgelopen maanden steeds boven kwam is ‘wat is nou eigenlijk bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid nemen?’ We moeten als gemeenteraad zorgen dat we financieel gezond zijn, maar ook maatschappelijk gezond.</p> <p>Hart onder de riem</p> <p>Dat we als raad via de enquête en de gesprekken inwoners hebben laten meepraten over bezuinigingsopties was voor ons een hart onder de riem. Veel inwoners hebben constructief meegedacht en blijken boven alles het belangrijk te vinden dat we een sociale gemeente blijven waarin iedereen mee kan doen.</p> <p>Onze kijk op de kadernota en de heroverweging is gekleurd vanuit de bouwstenen waaruit GroenLinks is opgebouwd:</p> <ul> <li>Iedereen doet mee </li> <li>Eerlijk delen</li> <li>Groen, klimaat</li> </ul> <p>Vanuit deze bouwstenen hebben we steeds opnieuw de vraag gesteld ‘Wat merken inwoners hiervan?’ Een groot deel van de bezuinigingen die voorgesteld worden in de kadernota raken inwoners heel direct. Wat GroenLinks betreft zijn alle uitgaven aan bijvoorbeeld minimabeleid, zorg en ondersteuning, zwembad, bibliotheek, verenigingsleven, sport, cultuur en zo meer noodzakelijke uitgaven waar niet op bezuinigd mag worden. We maken ons extra zorgen over de stapeling van nadelige effecten voor inwoners en maatschappelijke organisaties. Deze bezuinigingen zijn voor ons dan ook onbespreekbaar omdat we van mening zijn dat we daarmee de samenleving te ver uitkleden.</p> <p>Verantwoordelijkheid nemen</p> <p>Verantwoordelijkheid nemen is volgens GroenLinks alles uit de kast halen om te voorkomen dat we de zwaarste lasten op de meest kwetsbaren afwentelen en onze samenleving kapot bezuinigen. Dat betekent een niet sluitende begroting indienen en hierdoor komen we onder toezicht van de provincie te staan. Geen leuk vooruitzicht, maar het geeft ons extra tijd, expertise en het is vooral een heel duidelijk signaal naar Den Haag. Tot hier en niet verder! Meer taken overhevelen = meer geld om het uit te voeren.</p> <p>Vooruitzien</p> <p>Verantwoordelijkheid nemen is ook vooruitzien. GroenLinks maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid van Olst-Wijhe op de lange termijn. We lijken ons onvoldoende bewust van wat er op ons af komt als we de opwarming van de aarde niet kunnen afremmen. Met de kadernota wordt aangegeven minder te investeren in zaken als duurzame energie-opwek, energiebesparing, het faciliteren van energie-initiatieven vanuit de kernen en zo meer. Hierdoor worden onze zorgen verder vergroot.</p> 2021-06-28 09:00:00 +0200 2021-06-28 09:49:37 +0200 2021-06-30 11:10:28 +0200 Agenda raadsvergadering 28 juni Volgende week vergadert de gemeenteraad in één ronde: de besluitvormende raadsvergadering. Hierin worden de formele raadsbesluiten genomen. <p>Op de agenda:</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 14 juni 2021</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van inwoners en instanties aan de raad)</li> <li>Voorstel tot benoeming plaatsvervangend griffier</li> <li>Voorstel tot vaststellen RES 1.0</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>Inspreken is niet mogelijk bij een besluitvormende raadsvergadering.</p> 2021-06-21 10:00:00 +0200 2021-06-21 10:19:15 +0200 2021-06-21 10:19:25 +0200 Judith Compagner en Johan van der Zee, ‘externe voorzitters’ raadsbijeenkomsten De besluitvorming van de raad gebeurt in maximaal drie fases: beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend. De beeldvormende bespreking is een ‘ronde tafelgesprek’ waarbij raadsleden zoveel mogelijk informatie willen krijgen over een actueel onderwerp. Hierbij kunnen ook inwoners meepraten. Vaak gaat het hierbij om onderwerpen met grote maatschappelijke gevolgen of waarbij verschillende belangen en opvattingen spelen. In de oordeelsvormende bespreking discussiëren de raadsleden met elkaar, wisselen standpunten uit en proberen elkaar te beïnvloeden. <p>In de besluitvormende vergadering neemt de raad formeel de besluiten. De burgemeester zit de besluitvormende vergadering voor. De andere twee bijeenkomsten worden geleid door de externe voorzitters, Judith Compagner en Johan van der Zee. Judith en Johan doen dit sinds begin 2019. Ze vertellen over hun motivatie om deze rol in te vullen.</p> <h2>Judith Compagner</h2> <p>“Twee en een half jaar geleden zocht de gemeente Olst-Wijhe externe voorzitters voor zijn raadsbijeenkomsten. Vier belangrijke redenen waren voor mij aanleiding om te solliciteren. Allereerst houd ik me in mijn dagelijkse werk als leidinggevende bij de provincie Overijssel onder meer bezig met bestuurlijke vernieuwing. Bijeenkomsten van de raad laten voorzitten door voorzitters die geen lid zijn van diezelfde raad, vind ik zo’n mooi staaltje van vernieuwing. Op de tweede plaats is de liefde voor politiek mij met de paplepel ingegoten. Ten derde heb ik veel plezier beleefd aan mijn rol als (in)formateur in Ommen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen; als onafhankelijke voorzitter stond ik boven de partijen. En ten slotte misschien wel de belangrijkste reden: ik vind het geweldig om op deze manier mijn maatschappelijke steentje bij te dragen aan onze gemeente.”</p> <h2>Johan van der Zee</h2> <p>“Het voorzitterschap van de verschillende bijeenkomsten vind ik erg boeiend om te doen. Er spelen veel maatschappelijke thema’s waar keuzes over gemaakt worden. Als voorzitter sta je dichtbij het proces om tot de goeie afweging te komen. Met name het betrekken van inwoners en organisaties in het meedenken in de beeldvormende bijeenkomsten is belangrijk. Ik hoop dat we na corona daar een impuls aan kunnen geven door bijvoorbeeld op locatie de gesprekken aan te gaan. Ook het voorzitten van de oordeelsvorming levert steeds meer debat op in de raad en dat draagt ook bij tot een zorgvuldig oordeel en besluitvorming. Ik ben opgegroeid in een maatschappelijk actief en betrokken gezin. Met onder andere dit voorzitterschap breng ik dat tot uitdrukking en dat is elke keer weer een uitdaging!”</p> 2021-06-15 02:15:00 +0200 2021-06-11 12:20:29 +0200 2021-06-11 12:20:29 +0200 Agenda raadsbijeenkomst 21 juni <p>Volgende week maandag vergadert de gemeenteraad in één ronde.</p> <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. Op de agenda:</p> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022-2025 als kader voor de ontwerpbegroting 2022-2025.</li> <li>Sluiting.</li> </ol></p> <p>Het bespreken van de Kadernota vraagt naar verwachting veel tijd. Daarom heeft de raad dinsdagavond 22 juni gereserveerd voor eventuele uitloop. Als ook deze avond nodig is, kun je zoals gewoonlijk meekijken via onze website. Besluitvorming over de Kadernota vindt op 5 juli plaats.</p> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst op 21 juni kun je inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Mail de griffie">griffie</a>.</p> <p><a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">Je kunt live meekijken.</a></p> 2021-06-14 08:30:00 +0200 2021-06-11 12:11:05 +0200 2021-06-11 12:11:05 +0200 Bedankt voor het meedenken over ‘Bezuinigen voor de toekomst’! Wij bedanken iedereen die heeft deelgenomen aan de peiling, gespreksavonden of op een andere manier heeft meegedacht. Wat hebben we veel reacties gekregen. <p>In totaal vulden 1054 inwoners de peiling in en deden zo’n 100 Olst-Wijhenaren mee aan de gespreksavonden op 17, 18 en 19 mei. Dit toont een grote betrokkenheid bij onze samenleving. Daar zijn wij als gemeenteraad trots op en daar bedanken we je voor!</p> <p>Met deze inbreng gaan wij als gemeenteraad aan de slag. We hebben mede hierdoor nu een goed beeld van hoe de samenleving tegen de bezuinigingsmaatregelen aankijkt. Als je door de oogharen heen kijkt, is op alle mogelijke bezuinigingsvoorstellen wel wat af te dingen. Bezuinigen doet pijn. Als gemeenteraad staan we voor de taak om nu de keuzes te maken. Hoeveel gaan we bezuinigen en waarop? Het uiteindelijke besluit nemen we op 5 juli. Daaraan voorafgaand bespreken we de voorstellen in raadsvergaderingen op 21 en 22 juni. Als je wilt, kun je inspreken op 21 en 22 juni. Dit meld je uiterlijk op 21 juni om 12.00 uur <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl">per mail</a> of bel met onze raadsgriffier, Jacqueline van Zwam. De vergaderingen zijn online te volgen op <a href="https://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar website Gemeenteraad Olst-Wijhe">onze website</a>.</p> <p>Het resultaat van de peiling en de online bijeenkomsten is verwerkt in een zogenaamd participatieverslag. Daarin kun je lezen hoe de inwoners, maar ook verenigingen, ondernemers en organisaties, reageerden op de bezuinigingsvoorstellen. Dit verslag vind je vanaf 11 juni op <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bezuinigenvoordetoekomst" title="ga naar Olst-Wijhe bezuinigen voor de toekomst">onze website</a>.</p> 2021-06-07 11:30:00 +0200 2021-06-07 10:18:24 +0200 2021-06-07 10:18:24 +0200 Agenda raadsvergadering 14 juni Volgende week maandag vergadert de gemeenteraad in twee rondes. <h2>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. Op de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de RES 1.0.</li> <li>*Voorstel tot gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen door naar de besluitvormende vergadering. Besluitvorming over de RES 1.0 vindt plaats op 28 juni.</p> <p> </p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>Hierin worden de formele raadsbesluiten genomen.</p> <p>Op de agenda:</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 31 mei 2021.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Afhankelijk van de bespreking in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p> </p> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl">contact op met de griffie per mail</a>.</p> 2021-06-07 11:00:00 +0200 2021-06-07 10:13:04 +0200 2021-06-07 10:13:34 +0200 Gemeenteraad akkoord met locatie SPOC voor kindcentrum Wijhe De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft afgelopen maandagavond gesproken over het toekomstige onderwijs in Wijhe en Boerhaar. De raadsleden wisselden hun standpunten uit en ze spraken ook over zorgen met betrekking tot deze belangrijke ontwikkeling. De toekomstige plek voor de gefuseerde scholen van mijnplein en De mare is de SPOC-locatie. SPOC staat voor Sport Onderwijs Cultuur. En daarmee de juiste plek voor het nieuwe kindcentrum, waarin de twee basisscholen en kinderopvang de Bieënkorf gaan samenwerken. <p>De raad is unaniem akkoord gegaan met de plannen voor het nieuwe kindcentrum. De beslissing over de benodigde investering van 10,4 miljoen wordt op 5 juli genomen bij de besluitvorming over de kadernota. De raad gaf aan het belangrijk te vinden dat dit budget niet overschreden gaat worden. De raad uitte verder zorgen over de leefbaarheid op de Boerhaar waar straks de school zal verdwijnen. Ook de consequenties die dit kan hebben voor buurthuis Pinokkio worden zwaar gevoeld. De raadsleden benadrukten ook nog het belangrijk te vinden dat er oog blijft voor veiligheid en kleinschaligheid.</p> <h2>Onderzoek digitale dienstverlening</h2> <p>Tijdens de raadsvergadering kwam ook het onderzoek van de Rekenkamercommissie Olst-Wijhe over de digitale dienstverlening van de gemeente aan bod. Daaruit blijkt dat de gemeente aansluit bij de landelijke richtlijnen. Het nog verder digitaliseren van de dienstverlening kan een efficiency-voordeel opleveren. Dat zijn een aantal belangrijke conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek. Daarnaast concludeert de commissie dat samenwerking, onder andere met Deventer en Raalte de gemeente helpt in de uitvoering. Belangrijke conclusie is ook dat Olst-Wijhe voldoet aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van digitale toegankelijkheid en dat goede dienstverlening centraal staat.</p> <h2>Aanbevelingen</h2> <p>De Rekenkamercommissie geeft een aantal aanbevelingen over onder andere het beter in beeld brengen van de klanttevredenheid. Daarnaast zegt de commissie dat de gemeente een bewustere afweging zou kunnen maken in de kanalen (balies, website e.d.) waarlangs de inwoners diensten kunnen afnemen. En daarbij zou nog beter gebruik gemaakt kunnen worden van de digitale mogelijkheden. Een specifieke aanbeveling voor de raad is te zorgen dat het ambitieniveau van de gemeente ook zichtbaar wordt in de uitvoering. Hier kon de raad zich in vinden.</p> <h2>Motie over wind</h2> <p>CDA, VVD en PvdA dienden tijdens de raadsvergadering een motie in over windenergie. De motie roept het college op initiatieven voor wind (inclusief de gebiedsprocessen hiervoor) niet eerder te laten starten dan 1 januari 2023. De motivering hiervoor is dat het belangrijk is om de uitkomsten van een onderzoek van het RIVM naar gezondheidseffecten van windturbinegeluid, en een uitspraak van de Raad van State over de geluidsnorm voor windturbines, af te wachten. De fracties van GroenLinks en D66 stemden tegen de motie, Gemeentebelangen voor. Samen met de indieners was dit een ruime meerderheid.</p> 2021-06-02 12:19:52 +0200 2021-06-02 12:19:52 +0200 2021-06-02 12:19:52 +0200 Burgerraadsleden De gemeenteraad van Olst-Wijhe bestaat uit 17 raadsleden. Daarnaast zijn er drie zogenaamde burgerraadsleden. <p>Het fenomeen 'burgerraadsleden' heeft zijn intrede gedaan toen de raad begin 2019 ging vergaderen volgens het zogenaamde BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) (<a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsnieuws/2021/4/14/van-de-gemeenteraad-hoe-werkt-de-gemeenteraad" title="ga naar pagina wat doet de gemeenteraad?">zie meer informatie hierover in ‘Van de gemeenteraad’ van 14 april</a>). Hierbij zou het kunnen gebeuren dat er meerdere vergaderingen tegelijk plaatsvinden. Voor de kleinere fracties met één of twee leden is het lastig om hier op een goede manier aan deel te nemen. In Olst-Wijhe hebben we drie fracties met twee leden. Zij hebben dan ook allemaal één burgerraadslid. Deze kunnen volwaardig deelnemen aan de beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten en voeren dan ook namens hun fracties het woord. Deelname aan de besluitvormende raadsvergadering is alleen voor de 17 gekozen raadsleden. In onze gemeente zijn drie burgerraadsleden: André Smit (PvdA), Thijs Mulder (D66) en Wilfred Vruggink (GroenLinks). André en Thijs zijn al vanaf het begin van deze raadsperiode betrokken als burgerraadslid. Wilfred Vruggink is dit sinds 26 april van dit jaar.</p> <p>Thijs Mulder: 'Serieus nemen'; dat is de kern. Je luistert écht, zowel in de raad als op straat. ‘Serieus nemen’ is verantwoordelijkheid nemen. Het is als raad onze plicht om bij opgelegde bezuinigingen keuzes te maken. Als D66’er wil ik je in de ogen kunnen aankijken, ook bij vervelende keuzes. Dat is ‘serieus nemen’.</p> <p>André Smit: "Als burgerraadslid mag ik over alles meepraten, maar niet meebeslissen. Punten die voor de PvdA belangrijk zijn kan ik op die manier voor het voetlicht brengen. En zo draag ik bij aan de uiteindelijke besluiten van onze gemeenteraad. Het is vrijwilligerswerk en ik doe het met liefde en volle overtuiging."</p> <p>Wilfred Vruggink: “Een burgerraadslid is een welkome en noodzakelijke versterking van kleine fracties. Mijn specifieke kennis en politieke ervaring is een mooie aanvulling op de kwaliteiten van mijn twee fractiegenoten. Ik voel me volwaardig lid van de raad en zal mij komend jaar met hart en ziel blijven inzetten voor onze mooie gemeente.”</p> 2021-05-27 12:00:00 +0200 2021-05-27 12:04:01 +0200 2021-05-27 12:04:01 +0200 Agenda raadsvergadering 31 mei Volgende week maandag vergadert de gemeenteraad in twee rondes. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst en de besluitvormende raadsvergadering. <h2><span>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst</span></h2> <p>Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. Op de agenda:</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>Voorstel tot het mogelijk maken van kindcentrum Wijhe, in het kader van Scholen voor morgen Olst-Wijhe</li> <li>*Voorstel tot het vernieuwen van de regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Vettewinkelweg 3 en De Wesenberg 8 Wijhe</li> <li>*Nota reserves en voorzieningen</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>* Afhankelijk van de bespreking kunnen deze punten al dan niet meteen door naar de aansluitende besluitvormende vergadering. Besluitvorming over het kindcentrum Wijhe vindt op 14 juni plaats.</p> <p> </p> <h2>Besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>Hierin worden de formele raadsbesluiten genomen. Op de agenda:</p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 26 april 2021</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van inwoners en instanties aan de raad)</li> <li>Onderzoeksrapport ‘Digitale dienstverlening’ rekenkamercommissie Olst-Wijhe (dit is op 29 maart al beeld- en oordeelsvormend besproken door de gemeenteraad)</li> <li>Afhankelijk van de bespreking in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst</li> <li>Afhankelijk van de bespreking in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst</li> <li>Afhankelijk van de bespreking in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p> </p> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over de agendapunten 5 tot en met 7 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Inspreken over agendapunt 4 is niet mogelijk omdat dit onderwerp op 10 mei beeldvormend is besproken waarbij er al mogelijkheid was tot mee-/inspreken. Wil je gebruikmaken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl">per mail met de griffie</a>.</p> 2021-05-26 09:00:00 +0200 2021-05-26 09:03:37 +0200 2021-05-26 09:07:09 +0200 Van de gemeenteraad: Binnenkort op de agenda In deze rubriek vertellen raadsleden over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende raadsvergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Olst-Wijhe? Wat wordt er van de raad verwacht? Dit keer gaat schrijft Miriam Zijp (GroenLinks) over het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de digitale dienstverlening. <h2>Digitale dienstverlening</h2> <p><a href="mailto:m.zijp@raadolst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar m.zijp@raadolst-wijhe.nl">Miriam Zijp</a>, Raadslid GroenLinks, schrijft deze keer over het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de digitale dienstverlening (zie foto Miriam).</p> <p>Is het makkelijk om als inwoner dingen online te regelen bij de gemeente? Zorgt de gemeente ervoor dat ook mensen die niet zo handig met computers zijn dit kunnen? En als het online niet lukt, kun je dan wel op een andere manier geholpen worden? Hier is een onderzoek naar gedaan en dit onderzoek wordt in de gemeenteraad besproken.</p> <p>De gemeente heeft heel veel taken. Elk jaar vraagt de gemeenteraad ‘de Rekenkamercommissie’ om één taak uitgebreid te onderzoeken. Doet de gemeente wat afgesproken is? En doet de gemeente dit ook goed? De Rekenkamercommissie bestaat uit mensen die niet werken voor of bij de gemeente, ze zijn onafhankelijk.</p> <p>Dit jaar ging het onderzoek over digitale (online) dienstverlening. De conclusie van het onderzoek is dat sommige dingen goed gaan en sommige dingen niet goed. De gemeente is voor mensen die dingen zonder computer willen regelen goed te vinden, dat is mooi. De gemeente krijgt het advies om beter na te denken over hoe belangrijk het voor de inwoners en ondernemers van Olst-Wijhe is om online dingen te regelen, er is geen duidelijk plan. Ook krijgt de gemeente het advies om beter in de gaten te houden of mensen tevreden zijn over de manier waarop ze online dingen regelen.</p> <p> </p> 2021-05-26 09:00:00 +0200 2021-05-26 09:14:29 +0200 2021-05-27 12:00:55 +0200 Bezuinigen voor de toekomst Onze gemeente moet fors bezuinigen. Denk hierbij aan een bedrag van maximaal € 2,5 miljoen. De gemeenteraad gaat hierover in gesprek met de samenleving. Een online peiling is al gehouden en volgende week houdt de raad drie gespreksavonden. Vanuit de raad begeleidt een speciale commissie de bezuinigingsoperatie. Commissieleden Sander Klos en Stefan Groote Schaarsberg vertellen in dit artikel over het belang en de noodzaak van ‘Bezuinigen voor de toekomst’. <p>De oorzaak van de bezuiniging is helder. Alle gemeenten hebben in 2015 extra taken gekregen vanuit het rijk. Het idee was dat, doordat gemeenten dichterbij inwoners staan, de kosten lager zouden zijn. Er werd dan ook gekort op het budget. Voor een deel gaat dit goed, maar voor een deel helemaal niet. Met name in de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet de gemeente veel meer aan uitgeven dan zij vergoed krijgt. Terwijl Olst-Wijhe op vrijwel alle andere terreinen niet meer uitgeeft dan begroot.</p> <p> </p> <p>Veel gemeenten komen tekort op heel belangrijke delen van hun werk: zorg voor onze jongeren als die problemen krijgen en ondersteuning van mensen die langer thuis blijven wonen. In beide gevallen kun je dat ‘sociale investeringen’ noemen. Jongeren op tijd helpen voorkomt intensievere zorg op termijn. En langer thuis wonen is voor iedereen beter.</p> <p> </p> <p>We hebben er als gemeente voor gekozen deze financiële problemen zelf op te lossen. Niet onze schuld, wel onze taak. Doen we dat niet, dan gaat de provincie meekijken en raken wij mogelijk zelfbeschikking kwijt.</p> <p> </p> <p>Bezuinigen moet het volgende mogelijk maken:</p> <ul> <li>financiële ruimte om de doelen van de gemeente te bereiken;</li> <li>ruimte scheppen om de te lage vergoeding van het Rijk op te vangen;</li> <li>gevolgen van de coronacrisis het hoofd kunnen bieden;</li> <li>financiële risico’s kunnen opvangen (zoals in het sociaal domein);</li> <li>de nieuwe raad (vanaf 2022) in staat stellen keuzes te maken;</li> <li>onze reserves (spaarpot) aan te vullen voor belangrijke investeringen.</li> </ul> <p> </p> <p> </p> <p>U kunt op de website van de gemeente alle stukken bekijken en kon een enquête invullen. We hebben al onze inkomsten en uitgaven uitgeplozen en daaruit gaat de raad 5 juli kiezen.</p> <p> </p> <p>Daarvoor zitten wij in die raad, maar dit zijn zulke ingrijpende beslissingen, dat we niet over één nacht ijs willen gaan. Dus vragen we u als inwoner hoe u aankijkt tegen de onderwerpen waarop te bezuinigen valt, waarover u zich de meeste zorgen maakt en of wij, ons college en onze ambtenaren alle gevolgen goed in beeld hebben.</p> <p> </p> <p>We hoeven elkaar niet aan het lijntje te houden; de gevolgen van deze besluiten gaat iedereen voelen. Daarom doet uw mening ertoe. Dus willen we die de komende drie gespreksavonden (17, 18 en 19 mei) horen. In alle toonaarden. Want we moeten zelf uit deze klem komen en weer vooruitzicht scheppen.</p> <p> </p> <p>Want ‘onder druk wordt alles vloeibaar’. In klemsituaties blijken we onverwachte uitwegen te kunnen vinden.</p> 2021-05-10 16:00:00 +0200 2021-05-10 11:11:33 +0200 2021-05-10 11:11:48 +0200 Van de gemeenteraad: Kindcentra in Olst en Wijhe Hans Kamphuis, CDA Olst-Wijhe geven we het woord over kindcentra Olst en Wijhe. Dit onderwerp staat 10 mei op de agenda va de raadsvergadering. <p> </p> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">We staan op het punt om in Olst en Wijhe nieuwe scholen te bouwen. Voor toekomstgericht onderwijs, compleet met voor- en naschoolse opvang. Dat alle kinderen kansen en ontwikkeling biedt en voorziet in de bijbehorende begeleiding. Inclusief, zoals dat heet.</span><span> </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Als raadslid worstel ik wel met de bouw van deze nieuwe scholen, al denk ik dat het uiteindelijk de beste oplossing is. Maar ik begrijp ook de zorgen in vooral de kleine kernen, die hun school zien verdwijnen en bang zijn dat de leefbaarheid wordt aangetast. Ik snap dat en ook de raad begrijpt die zorg. Zijn de kernen sterk genoeg om hun sociale samenhang overeind te houden?</span><span><span> </span></span></p> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Er zijn voorbeelden waar dat prima gelukt is.</span><span> </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Als raad gaan we er trouwens niet over, het is iets tussen ouders en schoolbesturen. Zij beslissen hoe en waar onderwijs wordt gegeven in onze gemeente. </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Veranderingen gaan gepaard met barensweeën en ik hoop dat ouders en schoolbesturen er samen uit komen. </span><span> </span></p> 2021-05-05 07:00:00 +0200 2021-04-30 13:34:13 +0200 2021-04-30 13:34:13 +0200 Van de gemeenteraad: De Rekenkamercommissie In deze rubriek ‘Van de gemeenteraad’ plaatsen we informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen? Hoe heb je daar als inwoner invloed op? Hoe bereidt een raadslid zich voor op het nemen van een besluit? <h2>De Rekenkamercommissie</h2> <p>De Rekenkamercommissie doet onderzoek en geeft aanbevelingen om de gemeente nog beter en doelmatiger te laten functioneren. Met de Rekenkamercommissie heeft de gemeenteraad een instrument om zijn zogenaamde controlerende taak beter uit te voeren. De controlerende taak is de check van de gemeenteraad op het uitvoeren van de beleidstaken door het college. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie en geeft advies aan de gemeenteraad.</p> <p> </p> <p>De Rekenkamercommissie van Olst-Wijhe bestaat uit 4 leden: 2 leden uit de gemeenteraad en 2 externe deskundigen. De raadsleden zijn Maartje Lof en Ron de Wit. De externe deskundigen zijn William van Deursen BPM (voorzitter) en Pauline Verheule.</p> <p> </p> <p>De onafhankelijke Rekenkamercommissie beslist zelf wat zij onderzoekt en hoe zij dit doet. De commissie probeert elk jaar minstens één onderzoek af te ronden. Deze onderzoeken zijn altijd openbaar. Als inwoner kun je de Rekenkamercommissie ook vragen om een bepaald onderwerp te laten onderzoeken. Dit moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet het onderwerp te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een instelling die aan de gemeente is verbonden. Meer informatie lees je op <a href="https://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl/rekenkamercommissie" title="ga naar pagina Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe">onze pagina over de Rekenkamercommissie</a>.</p> <p> </p> <h2>Rekenkamercommissie onderzocht digitale dienstverlening Olst-Wijhe</h2> <p>Het meest recente onderzoek van de Rekenkamercommissie ging over de digitale dienstverlening van onze gemeente. De gemeenteraad besprak de uitkomsten hiervan beeldvormend en oordeelsvormend op 29 maart.</p> <p> </p> <p>De commissie geeft een aantal aanbevelingen voor de raad en ook voor het college. Deze aanbevelingen gaan onder andere over het beter in beeld brengen van de klanttevredenheid. Hiermee kan de gemeente beter zicht krijgen op wat er nog verbeterd kan worden. Daarnaast zegt de commissie dat de gemeente een bewustere afweging zou kunnen maken in de kanalen (bijvoorbeeld balies en website) waarlangs de inwoners diensten kunnen afnemen. En daarbij zou nog beter gebruik gemaakt kunnen worden van de digitale mogelijkheden.</p> <p> </p> <p>Tijdens de besprekingen in de raad van 29 maart is afgesproken dat de bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport betrokken worden bij het maken een visie op online dienstverlening. De raad neemt formeel tijdens zijn besluitvormende vergadering van 10 mei kennis van het rapport ‘Digitale dienstverlening’.</p> <p> </p> <h2>Vragen?</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl">per mail met de griffie</a> of <a href="https://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="ga naar website Gemeenteraad Olst-Wijhe">kijk op onze website</a>.</p> 2021-04-26 14:00:00 +0200 2021-04-26 10:29:32 +0200 2021-04-26 10:29:50 +0200 Binnenkort op de agenda: Regionale Energie Strategie (RES) In deze rubriek vertellen een paar raadsleden over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende raadsvergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Olst-Wijhe? Wat wordt er van de raad verwacht? Dit keer gaat het over de Regionale Energie Strategie (RES). Maartje Lof van D66 en Jarco van der Stege van Gemeentebelangen Olst-Wijhe vertellen over dit actuele onderwerp. <h2>Maartje Lof (raadslid D66) over de Regionale Energie Strategie</h2> <p>"De Regionale Energie Strategie (RES) maken we met 11 gemeenten samen. Er is veel kritiek op regionale samenwerkingen in het algemeen. Want volksvertegenwoordigers verliezen grip op wat er wordt besloten en hoeveel geld dat kost. Het staat verder van ons af. Als ik het oneens ben met de plannen, moet ik behalve mijn eigen raad, 10 gemeenteraden overtuigen dat het anders moet. Want een ‘regionale gemeenteraad’ bestaat nog niet.</p> <p> </p> <p>Toch is regionale samenwerking in de duurzame energieopwek nodig. Alle gemeenten in West-Overijssel moeten iets doen. Door het samen te doen, kunnen we van elkaar leren, kunnen we kosten besparen, kunnen we waardevolle landschappen ontzien. En...we kunnen elkaar aanmoedigen.</p> <p> </p> <p>Ik zal niet ontkennen dat het ingewikkeld is. In Olst-Wijhe hebben we een energievisie voor onze eigen gemeente vastgesteld. Op dit moment is die de basis voor ons aandeel in de RES. Maar er komt een moment dat de RES West-Overijssel wellicht meer gaat vragen, meer gaat bepalen. Dan is het heel belangrijk dat de volksvertegenwoordigers elkaar weten te vinden."</p> <p> </p> <p><em>Maartje Lof</em></p> <p><em>m.lof@raadolst-wijhe.nl</em></p> <p><em>Raadslid D66 Olst-Wijhe</em></p> <p> </p> <h2><span>Jarco van der Stege (raadslid gemeentebelangen) over de Regionale Energie Strategie</span></h2> <p>"Waarschijnlijk heeft u de term al eens voorbij zien komen. De RES (Regionale EnergieStrategie) is een samenwerking tussen gemeenten waarin afgesproken wordt hoe de doelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord gehaald kunnen worden. In ons land zijn 30 RES samenwerkingsverbanden actief. Zij bedenken allemaal hoe duurzame energie opgewekt kan worden in de gebieden waar zij deel van uitmaken. Wij zitten met onze gemeente in de RES West-Overijssel. Deze regionale manier van samenwerken is nieuw en dus ook best spannend. Maar voor ons is het duidelijk dat wij zelf in Olst-Wijhe blijven bepalen wat er in de gemeente gebeurt. De RES is bedoeld om samen te werken en niet om elkaar te dwingen. De gemeenteraad van Olst-Wijhe vindt dat erg belangrijk.</p> <p> </p> <p>In Olst-Wijhe hebben wij een energievisie vastgesteld. Dat is de basis voor ons aandeel in de RES. In deze visie is vastgelegd dat de inwoners van de gemeente nauw betrokken zullen worden bij mogelijke initiatieven die in onze gemeente gaan ontstaan. Wij gaan het samen doen!"</p> <p> </p> <p><em>Jarco van der Stege</em></p> <p><em>j.vanderstege@raadolst-wijhe.nl</em></p> <p><em>Raadslid Gemeentebelangen Olst-Wijhe</em></p> <p> </p> <p>Meer informatie? Bekijk de website van <a href="http://www.reswestoverijssel.nl" title="ga naar website RES West-Overijssel">RES West-Overijssel</a>.</p> 2021-04-21 10:00:00 +0200 2021-04-19 15:42:25 +0200 2021-04-19 15:42:52 +0200 Van de gemeenteraad: moties en amendementen In ‘Van de gemeenteraad’ plaatsen we informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen? Hoe heb je als inwoner daar invloed op? Hoe bereidt een raadslid zich voor op het nemen van een besluit? <h2>Moties en amendementen</h2> <p>De raadsleden hebben verschillende wettelijke instrumenten om hun taak uit te voeren. Een daarvan is het indienen van een motie. Hiermee kunnen raadsleden het college van burgemeester en wethouders vragen een bepaalde actie te ondernemen. Het gaat hierbij om een wens, verzoek of opdracht naar aanleiding van een onderwerp dat op de agenda staat. Na het debat over het onderwerp wordt over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het college. Een aangenomen motie is niet bindend. Het college kan de motie naast zich neerleggen, maar moet dat dan wel uitleggen.</p> <p> </p> <h2>Motie vreemd aan de orde van de dag</h2> <p>Als de motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat, dan heet het een motie vreemd aan de orde van de dag.</p> <p> </p> <p>Een amendement is een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorstel zoals het door het college aan de raad wordt voorgelegd. Zo’n wijziging in de tekst van het oorspronkelijke voorstel kan grote effecten hebben. Als de raad een amendement bij meerderheid aanneemt, is het college verplicht om dit over te nemen en hiernaar te handelen. De tekst van het besluit wordt hierop aangepast.</p> 2021-04-21 08:00:00 +0200 2021-04-19 15:19:44 +0200 2021-04-19 15:19:44 +0200 Agenda raadsvergadering 26 april Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in één ronde. <h2>Agenda besluitvormende raadsvergadering</h2> <p>In de besluitvormende raadsvergadering neemt de raad formeel de besluiten.</p> <p> </p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Ontslag burgerlid GroenLinks, aanstelling nieuw burgerlid</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 23 en 29 maart en 12 april 2021</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)</li> <li>Voorstel om in te stemmen met het Hoofdlijnenakkoord RES West-Overijssel (dit voorstel is oordeelsvormend besproken op 12 april)</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p> </p> <p>De volledige agenda en bijbehorende stukken staan vind je in het Vergaderschema op <a href="https://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="ga naar website Gemeenteraad Olst-Wijhe">onze website</a>.</p> <p> </p> <p>Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. De gemeenteraadsvergadering is wel te volgen via de livestream op <a href="https://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="ga naar website Gemeenteraad Olst-Wijhe">onze website</a>. De besluitvormende raadsvergadering begint om 20.00 uur.</p> 2021-04-19 16:00:00 +0200 2021-04-19 15:22:44 +0200 2021-04-19 15:27:51 +0200 Van de gemeenteraad: hoe werkt de gemeenteraad? In deze rubriek ‘Van de gemeenteraad’ plaatsen we informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen? Hoe heb je als inwoner daar invloed op? Hoe bereidt een raadslid zich voor op het nemen van een besluit? <h2>Hoe werkt de raad?</h2> <p>De raadsleden vertegenwoordigen de belangen van de inwoners. Het is dus belangrijk voor hen dat ze weten hoe de Olst-Wijhenaren denken over diverse onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid in de woon- en leefomgeving. Spreek hen dan ook vooral aan. Op straat, maar ook via de vergaderingen die de raad houdt. In de raadsvergadering worden belangrijke lokale zaken besproken en wordt hierover gestemd. Een voorstel wordt aangenomen bij een meerderheid van stemmen.</p> <p> </p> <h2>BOB-model</h2> <p>Nee, dit is geen kapsel, maar de manier waarop de gemeenteraad vergadert 😊. De gemeenteraad vergadert altijd op maandagavond, gemiddeld elke twee weken. Dan worden dus de besluiten genomen. Dit gaat in maximaal drie fasen, volgens het BOB-model.</p> <p> </p> <ul> <li>Beeldvormend. Een rondetafelgesprek waarbij raadsleden zoveel mogelijk informatie willen krijgen over een actueel onderwerp. Hierbij kunnen ook inwoners meepraten. Vaak gaat het hierbij om onderwerpen met grote maatschappelijke gevolgen of waarbij verschillende belangen en opvattingen spelen. </li> <li>Oordeelsvormend. Dit is de bijeenkomst waarin de raadsleden met elkaar discussiëren. Ze wisselen hun standpunten uit en proberen elkaar te beïnvloeden. </li> <li>Besluitvormend. Dit is de officiële raadsvergadering onder leiding van de burgemeester. De onderwerpen die hierin aan de orde komen, zijn dan meestal al besproken in de beeldvormende of oordeelsvormende bijeenkomsten. </li> </ul> <p> </p> <p> </p> <h2>Meespreken en inspreken</h2> <p>Bij de raadsvergaderingen kun je meespreken en/of inspreken. Is dat dan niet hetzelfde zul je misschien denken? Nee, dat is het niet. Bij een beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad kun je meespreken. In deze bijeenkomst spreekt de raad over voorstellen die een grote maatschappelijke impact hebben. De raad wil een goed beeld vormen van de verschillende belangen en opvattingen. In deze bijeenkomst kun je in een informele setting meepraten met de raad. Als je dat wilt, kun je na aanmelding plaatsnemen aan de raadstafel. Een onafhankelijke gespreksleider is voorzitter van deze bijeenkomst. Namens iedere raadsfractie zit één raadslid of burgerlid aan tafel.</p> <p> </p> <p>Inspreken is mogelijk in de oordeelsvormende bijeenkomst. Dit kan over onderwerpen die niet in een beeldvormende bijeenkomst zijn behandeld. Je kunt ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Het inspreken mag maximaal 5 minuten duren. De raadsleden nemen de informatie tot zich en kunnen een verduidelijkende vraag stellen. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raadsleden ontstaat.</p> <p> </p> <p>Tijdens de besluitvormende raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot meespreken en inspreken.</p> <p> </p> <h2>Vragen?</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op via het <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="mail naar de griffie gemeente Olst-Wijhe">mailadres van de griffie</a> of kijk op de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/home" title="nieuws">website van de Gemeenteraad Olst-Wijhe.</a></p> <p> </p> 2021-04-14 08:00:00 +0200 2021-04-12 10:25:43 +0200 2021-04-19 14:06:23 +0200 Raadsvergadering 12 april 2021 Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes. <p>In de eerste ronde is de oordeelsvormende raadsbijeenkomst. Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. In de tweede ronde is de besluitvormende raadsvergadering. Hierin neemt de raad formeel de besluiten.</p> <p> </p> <h2>Agenda oordeelsvormende bijeenkomst</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>Voorstel om in te stemmen met het Hoofdlijnenakkoord RES West-Overijssel*</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) Olst-Wijhe 2021 en daarmee de AVOI Olst-Wijhe 2015 in te trekken*</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de notitie Maatschappelijk herstel en nazorg na corona*</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 12*</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe*</li> <li>Voorstel tot het verhogen van de leges camperplaatsen en passantenhaven*</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p> </p> <p> </p> <p>*Afhankelijk van de bespreking gaan deze punten al dan niet meteen door naar de aansluitende besluitvormende vergadering. De raad besluit op 26 april over het hoofdlijnenakkoord RES.</p> <p> </p> <h2>Agenda besluitvormende raadsvergadering</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken (brieven van inwoners en instanties aan de raad)</li> <li>Afhankelijk van de bespreking in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst</li> <li>Afhankelijk van de bespreking in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst</li> <li>Afhankelijk van de bespreking in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst</li> <li>Afhankelijk van de bespreking in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst</li> <li>Afhankelijk van de bespreking in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p> </p> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over de agendapunten 4 tot en met 9 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl. De volledige agenda en bijbehorende stukken vind je op de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen" title="ga naar Raadsvergaderingen op website gemeenteraad">gemeenteraad website</a>.</p> <p>Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. De gemeenteraadsvergadering is wel te volgen via de livestream <a href="gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="ga naar website gemeenteraad">op de website</a>. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 22.00 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).</p> <p> </p> 2021-04-12 08:00:00 +0200 2021-04-02 09:47:09 +0200 2021-04-02 09:47:09 +0200 Corona in Olst-Wijhe, gemeente kijkt vooruit en helpt vooruit Het coronavirus heeft ook in Olst-Wijhe een grote impact op de lokale samenleving. Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is heeft de gemeente al nagedacht over nazorg voor de samenleving en over mogelijk herstel. De gemeenteraad heeft hiervoor in de zomer van vorig jaar en begin dit jaar met vertegenwoordigers vanuit de samenleving gesproken over de gevolgen voor onze gemeenschap. In dit artikel vertelt elke partij uit de gemeenteraad over dat wat corona met ons doet. Op 12 april wordt dit onderwerp besproken in de raadsvergadering. <h2>Gemeentebelangen, Frank Schumacher</h2> <p>De coronacrisis heeft een zware deken over ons heen gelegd die ons verdrietig heeft gemaakt, ontmoetingen wegveegt en denken aan leuke dingen verhindert. Het stelt ons geduld zwaar op de proef. Maar er is licht aan het eind van de tunnel. Wij gaan elkaar weer zien. In de late zomer moet dit kunnen. Zou het ons nu helpen om daar alvast over na te denken?  Is het een idee om evenementen te gaan organiseren waarin wij elkaar weer gaan ontmoeten? Een ‘welkom terug’-feest. Een ‘leuk je weer te zien’-ontbijt of een ‘hoe gaat het met je’-barbecue. Elke kern op dezelfde datum.</p> <p>Wij moeten met elkaar de gemeenschap weer op gang brengen. Onze lokale winkeliers, horeca verenigingen, instellingen en bedrijven blijvend ondersteunen en helpen waar kan. Naar elkaar omzien en onze ervaringen delen. Oog hebben voor de jeugd, de ouderen en de kwetsbaren. Maar ook kijken of deze crisis ons dingen geleerd heeft. Willen wij die bewaren en hoe dan? Er breekt een nieuwe tijd aan en laten wij ons daarop richten. Gemeentebelangen wil daaraan bijdragen. Iedereen kan ideeën aandragen via Facebook van Gemeentebelangen. Wij gaan ons inzetten om deze ideeën politiek/bestuurlijk mogelijk te maken.</p> <p> </p> <h2>CDA, Jolande Olthof</h2> <p>We leven al ruim een jaar in een maatschappij vol onzekerheden, beperkingen en angst.</p> <p>Hoe krachtig zijn wij als inwoners van Olst-Wijhe? Doen we nieuwe dingen, zijn we behulpzaam en vol naastenliefde? Ook in detailhandel, horeca en bedrijven is er oog voor de ander. Mensen slaan de handen ineen, helpen elkaar. Want niet iedereen wordt even zwaar getroffen. En het tegenstrijdige… de pandemie gaf ook een zekere rust, minder vergaderen, minder reizen. In de gemeenteraad merken wij dat digitaal vergaderen enerzijds een uitkomst is, maar het verarmt ook. Lichaamstaal lezen kan niet meer, je stelt vragen met een elektronisch handje.</p> <p>Onderwijl tonen onze inwoners zich een hechte leefgemeenschap, waar iedereen een helpende hand toesteekt. Maar er is eenzaamheid en verdriet onder oud én jong. Ook financiële problemen spelen. Met het oog op die eenzaamheid hebben we ons als gemeente aangesloten bij het actieprogramma van het ministerie van VWS. Langzamerhand lijkt door vaccinaties het eind van de ‘gezondheidscrisis’ in zicht. Maar hoe gaan we om met de nasleep? Als fractie willen we helpen, want achter elk verhaal zit een mens. En achter elk bedrijf eigenaren en medewerkers.</p> <p>Als CDA wensen wij hun sterkte.</p> <p> </p> <h2>VVD, Stefan Groote Schaarsberg</h2> <p>Meer dan een jaar leven met een pandemie. Een onzichtbare vijand maar zichtbare strijd. Een forse strijd die de mensheid lijkt te gaan winnen. Helaas winnen wij deze strijd niet zonder schade. De schade is enorm! Ondernemers hebben niet kunnen ondernemen. Jongeren konden niet naar school en hun vrienden zien. De zorg heeft met gevaar op besmetting haar werk onder hoge druk uitgevoerd. Dit zijn slechts drie voorbeelden van een hele lange lijst. Nu wij binnenkort in Nederland van het virus af lijken te zijn begint herstel en nazorg. De fractie VVD wil zo snel mogelijk dat iedereen weer op eigen benen staat.</p> <p>De overheid moet naar ons inzicht niet alle problemen proberen op te lossen maar zoveel mogelijk mensen in staat stellen zichzelf te redden. Dit kan heel zichtbaar zoals de ruime terrassen van afgelopen zomer. Wij willen ondernemers oproepen kenbaar te maken waar de behoeftes liggen. Dit kan tijdelijk zijn zoals in het voorbeeld maar ook permanent. Hetzelfde willen wij inwoners vragen. Wanneer de regels zijn opgeheven zullen de meeste inwoners het leven weer snel oppakken. Hier komen wij weer nieuwe uitdagingen tegen. Wij willen deze samen met u oplossen de aankomende tijd.</p> <p> </p> <h2>PvdA, Petra Koekkoek</h2> <p>Al ruim een jaar is Nederland in de ban van corona. Het dagelijks leven is voor de meesten sterk veranderd. Kinderen en pubers konden lange tijd niet naar school. Jongeren en studenten zitten nog steeds thuis achter de laptop. Veel volwassenen hebben te maken met veranderingen in hun werk.</p> <p>De overeenkomst tussen al deze groepen is: weinig contacten met leeftijdgenoten, met vrienden.</p> <p>Mensen zijn sociale wezens, groepsmensen. Door corona kan dat niet meer. We hebben nog maar echt heel weinig contacten met anderen: amper/niet meer sporten, niet naar een terrasje met je vrienden, niet naar opa en oma, geen groots bruiloftsfeest, niet meer even ‘buurten’.</p> <p>Hierdoor vereenzamen ook veel mensen. Je ‘kringetje’ is nu heel klein, dat doet wat met je als mens!</p> <p>De landelijke overheid heeft vooral aandacht voor de gezondheidszorg en de economie. Dat is hard nodig en ook begrijpelijk. Daarom is het zo belangrijk dat de plaatselijke overheid werkt aan het maatschappelijk herstel. Zij kan bijvoorbeeld verenigingen helpen weer volop bezig te zijn. Of helpen bij ideeën om groepen bij elkaar te brengen. Oog voor elkaar en plezier met elkaar! Pas dan zijn wij weer een echte SAMENleving!</p> <p> </p> <h2>D66, Rimmert Brandsma</h2> <p>Met vertegenwoordigers van sportscholen en sportverenigingen in Olst-Wijhe heb ik gesproken over ‘positieve gezondheid’. Daarbij gaat het niet alleen over lichamelijke gezondheid, maar ook over mentale en sociale gezondheid. Gedurende deze coronaperiode zijn al deze aspecten van gezondheid voor mensen onder druk komen staan. De vertegenwoordigers van de sportscholen en sportverenigingen merken dat hun leden niet alleen het sporten missen, maar zeker ook de sociale contacten die daarbij horen. Persoonlijk vind ik dat sportscholen en sportverenigingen zeer goed ingespeeld hebben op de veranderende omstandigheden en binnen de beperkingen het maximale hebben gedaan. Alle lof hiervoor. De vertegenwoordigers verwachten dat mensen na de coronaperiode een deel van hun online activiteiten zullen blijven voortzetten en ... meer zullen zitten, maar ook minder zullen reizen. Dit biedt kansen. Sportscholen en sportverenigingen leverden al voor de coronaperiode een bijdrage aan de ‘positieve gezondheid’ en zij ambiëren om daar na deze periode mee door te gaan. Voor iedereen - van jong tot oud, van arm tot rijk - zien zij mogelijkheden om mensen die een afstand hebben tot sporten en bewegen te ondersteunen. Persoonlijk denk ik dat hier voor de bestaande samenwerking van Sallands zorgverzekeraar ENO en gemeente kansen liggen om deze initiatieven te faciliteren. En om nog meer samen te werken op het terrein van welzijn en zorg. Voorkomen is immers beter dan genezen.</p> <p> </p> <h2>GroenLinks, Ferdi Hummelink</h2> <p>Door het coronavirus zijn er slachtoffers te betreuren, fysiek maar ook economisch en mentaal. De sluiting van winkels, sport- en culturele faciliteiten heeft ons sociale leven lamgelegd en we zijn</p> <p>meer gaan thuiswerken, en dat had niet alleen slechte kanten. Er waren ook minder files en een blauwere lucht door de afname van het vliegverkeer. Dit alles heeft ieder mens geraakt.</p> <p>Het vaccin brengt licht aan het einde van de tunnel en het is tijd om lessen te leren uit deze pandemie. De belangrijkste? We moeten meer lokaal denken en doen. Dat maakt ons weerbaar, gezond en versterkt onze economie en sociale omgeving.</p> 2021-04-06 08:30:00 +0200 2021-04-02 11:44:10 +0200 2021-04-07 10:39:30 +0200 Voor de eerste keer ‘Van de gemeenteraad’ Vanaf deze week plaatsen we in de IJsselberichten en op de website van de gemeenteraad informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen? Hoe heb je daar als inwoner invloed op? Hoe bereidt een raadslid zich voor op het nemen van een besluit? Allemaal onderwerpen die we op deze speciale pagina ‘van de gemeenteraad’ behandelen. <p><span>Wat doet de gemeenteraad?</span></p> <p>In elke gemeente is er een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan. De gemeenteraad bepaalt de koers van de gemeente en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. De raad controleert vervolgens of het college van burgemeester en wethouders de uitgezette koers goed uitvoert. Een belangrijk middel om koers te bepalen en te houden, is het vaststellen van de jaarlijkse begroting. Dat is ook een taak van de gemeenteraad. En de raad vertegenwoordigt onze inwoners. De gemeenteraad is immers door de inwoners gekozen. Dit gebeurt elke vier jaar. Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.</p> <p>Heb je tips of vragen? Neem dan contact op met de griffie. <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl">Stuur een mail</a> of bel via telefoonnummer 14 0570.</p> 2021-04-05 12:00:00 +0200 2021-04-02 11:53:22 +0200 2021-04-02 11:53:22 +0200 Raadsvergadering 29 maart 2021 Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. <p>In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 29 maart 2021 begint om 21.00 uur een digitale beeldvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda beeldvormende raadsbijeenkomst</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Onderzoeksrapport ‘Digitale dienstverlening’ rekenkamercommissie Olst-Wijhe.</li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p> </p> <p>Aansluitend begint om 21.45 uur (of later als de beeldvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een digitale oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende bijeenkomst</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Onderzoeksrapport ‘Digitale dienstverlening’ rekenkamercommissie Olst-Wijhe.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het addendum op Structuurvisie Olst-Wijhe 'inpassing kindcentrum locatie Averbergen Noord'.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p> </p> <p>Ten slotte begint om 22.30 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een digitale besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda besluitvormende raadsvergadering</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het addendum op Structuurvisie Olst-Wijhe 'inpassing kindcentrum locatie Averbergen Noord' *</li> <li>Sluiting. </li> </ol></p> <p>*<span> </span>Dit onderwerp wordt alleen besproken als dit tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Meepraten en spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroom niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kun je meepraten over het geagendeerde onderwerp. Bij de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan.</p> <p>Als je wilt meepraten of gebruik wilt maken van het spreekrecht, meld je dit uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. Samen bekijken we op welke manier jouw in-/meespraak kan worden vormgegeven.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vind je op onze <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/" title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe">gemeenteraad website</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>Je kunt de vergaderingen <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Ga naar live uitzending vergadering">live volgen op onze website</a>. Je vindt op deze website meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen.</p> 2021-03-22 10:29:58 +0100 2021-03-22 10:29:58 +0100 2021-03-22 10:29:58 +0100 Raadsvergadering 15 maart 2021 Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester. <p>Op 15 maart 2021 begint om 19.30 uur een digitale beeldvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda beeldvormende bijeenkomst</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Uitwerking bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later als de beeldvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een digitale oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende bijeenkomst</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, IJsseldijk 95 en nabij Kloosterhoekweg 12.</li> <li>Voorstel tot het aanpassen van de taakstelling bestuursopdracht heroverweging.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Tenslotte begint om 21.45 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering, ook in de raadzaal.</p> <h2>Agenda besluitvormende vergadering</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 18 januari en 15 februari 2021.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, IJsseldijk 95 en nabij Kloosterhoekweg 12.*</li> <li>Voorstel tot het aanpassen van de taakstelling bestuursopdracht heroverweging.*</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>* Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dat in de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Meepraten en spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroom niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kun je meepraten over het geagendeerde onderwerp. Bij de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan.</p> <p>Wil je meepraten of gebruikmaken van het spreekrecht? Meld je dan uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur via <a title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. Samen bekijken we op welke manier jouw in-/meespraak kan worden vormgegeven.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vind je op gemeenteraad.olst-wijhe.nl bij Vergaderschema.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>Je kunt de vergaderingen live volgen op <a title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/home">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.</p> 2021-03-08 00:00:00 +0100 2021-03-08 09:31:12 +0100 2021-09-08 09:17:46 +0200 Raadsvergadering 15 februari 2021 Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester. <p>Op 15 februari 2021 vindt er om 20.00 uur een digitale besluitvormende raadsvergadering plaats.</p> <h2>Agenda besluitvormende raadsvergadering</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Hamelweg 16.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Boerlestraat 15 en 15a Wijhe</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Fortmonderweg 21 en De Wellenberg 2.</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p>Wilt u inspreken over (een van) de agendapunten 4 tot en met 6? Meldt u dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur via <a title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. Samen bekijken we op welke manier uw inspraak kan worden vormgegeven.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vindt u op <a title="Ga naar website gemeenteraad olst-wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/home">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a> bij Vergaderschema.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering live volgen op&nbsp;<a title="Ga naar website gemeenteraad olst-wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/home">gemeenteraad.olst-wijhe.n</a>l. U vindt op deze website meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen.</p> 2021-02-08 13:49:00 +0100 2021-02-08 13:49:06 +0100 2021-09-08 09:18:36 +0200 Raadsvergadering 18 januari Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en niet op de agenda staan. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester. <p>Op 18 januari 2021 begint om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Olst, Abersonterrein’.</li> <li>Sluiting. </li> </ol></p> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daar aanleiding toe geeft) de besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda besluitvormende raadsvergadering</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven/toelating nieuw benoemd tijdelijk lid van de gemeenteraad.</li> <li>Beëdiging van de heer W. Vruggink als tijdelijk lid van de gemeenteraad.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 7 en 14 december 2020.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Olst, Abersonterrein’.*</li> <li>Voorstel tot het instellen van een commissie Heroverweging ex. art. 84 Gemeentewet.</li> <li>Sluiting. </li> </ol></p> <p>*<span> </span>Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat in de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan. Bij beeldvormende bijeenkomsten kunt u meepraten.</p> <p>Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, meldt u dit uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar: griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. Samen bekijken we op welke manier uw in-/meespraak kan worden vormgegeven.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vindt u op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a> bij Vergaderschema.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. U kunt de gemeenteraadsvergadering live volgen op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>. U vindt op deze website meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen.</p> 2021-01-11 18:00:00 +0100 2021-01-11 16:11:18 +0100 2021-01-11 16:11:18 +0100 Raadsvergadering 14 december <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <p>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan.</p> <p>In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 14 december 2020 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsvergadering.</p> <p>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</p> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021.</li> <li>Gespreksnotitie Gemeentelijk energiebedrijf (GEB).</li> <li>Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Middelerstraat 11 / Middelerpad ongenummerd in Olst. </li> <li>Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Rietbergweg 6, Boerhaar 3 en Middelerstraat 2. </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen onroerendezaakbelastingen 2021 en de verordening lijkbezorgingsrechten Olst-Wijhe 2021. <span> </span></li> <li>Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe in verband met het carbidschieten. </li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p> </p> <p>Aansluitend begint om 20.45 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daar aanleiding toe geeft) de besluitvormende raadsvergadering.</p> <p>Agenda besluitvormende raadsvergadering</p> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 23 november 2020.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021.*</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie Ontwikkelprogramma: ‘Naar een toekomstbestendig en vitaal economisch profiel voor Olst- Wijhe’. </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen onroerendezaakbelastingen 2021 en de verordening lijkbezorgingsrechten Olst-Wijhe 2021.*<span> </span></li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de verordening toeristenbelasting 2021.</li> <li>Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Middelerstraat 11 / Middelerpad ongenummerd in Olst.*</li> <li>Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Rietbergweg 6, Boerhaar 3 en Middelerstraat 2.* </li> <li>Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe in verband met het carbidschieten.*</li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p> </p> <p>*<span> </span>Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat in de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over agendapunten 4 tot en met 9 of over onderwerpen die niet op de agenda staan. Bij beeldvormende bijeenkomsten kunt u meepraten.</p> <p>Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, meldt u dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. Samen bekijken we op welke manier uw in-/meespraak kan worden vormgegeven.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vindt u op onze <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl " title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe">gemeenteraad website</a> bij Vergaderschema.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. U kunt de gemeenteraadsvergadering live volgen op de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl " title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe">gemeenteraad website</a>. U vindt op deze website meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen.</p> 2020-12-07 14:23:45 +0100 2020-12-07 14:23:45 +0100 2020-12-07 14:23:45 +0100 Raadsvergadering 7 december Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester. <p>Op 7 december 2020 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsvergadering.</p> <h2><span>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</span></h2> <p>1.<span> </span>Opening.<br />2. Vaststellen agenda.<br />3. Spreekrecht inwoners.<br />4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Raalterweg 25 en Lierderholthuisweg 9 te Wijhe.<br />5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, G.J. Kappertweg 2 te Wesepe.<br />6. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Woonvisie.<br />7. Voorstel tot het vaststellen van de afvalstoffentarieven 2021.<br />8. Onderzoek ja-/ja-sticker.<br />9. Sluiting.</p> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daar aanleiding toe geeft) de besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2><span>Agenda besluitvormende raadsvergadering</span></h2> <p>1.<span> </span>Opening.<br />2. Vaststellen agenda.<br />3. Vragenronde raadsleden.<br />4. Mededelingen.<br />5. Ingekomen stukken.<br />6*. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Raalterweg 25 en Lierderholthuisweg 9 te Wijhe.<br />7*. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, G.J. Kappertweg 2 te Wesepe.<br />8*. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Woonvisie.<br />9*. Voorstel tot het vaststellen van de afvalstoffentarieven 2021.<br />10. Sluiting.</p> <p>* Dit punt wordt alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2><span>Spreekrecht</span></h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over agendapunten 4 tot en met 7 of over onderwerpen die niet op de agenda staan. Bij beeldvormende bijeenkomsten kunt u meepraten.</p> <p>Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, meldt u dit uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl">via e-mail</a>. Samen bekijken we op welke manier uw in-/meespraak kan worden vormgegeven.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vindt u op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="Ga naar Gemeenteraad Olst-Wijhe">Gemeenteraad Olst-Wijhe</a> bij Vergaderschema.</p> <h2><span>Live volgen</span></h2> <p>Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. U kunt de gemeenteraadsvergadering live volgen op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="Ga naar Gemeenteraad Olst-Wijhe">Gemeenteraad Olst-Wijhe</a>. U vindt op deze website meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen.</p> 2020-12-01 12:00:00 +0100 2020-12-01 10:12:19 +0100 2020-12-01 16:08:30 +0100 Raadsvergadering 23 november Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester. <p>Op 23 november 2020 vindt een oordeelsvormende raadsbijeenkomst plaats vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe met aansluitend een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Dingshofweg 7-7a'</li> <li>Voorstel tot Bestuursopdracht heroverweging. </li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p> </p> <p>Aansluitend vindt om 21.00 uur (of later als de oordeelsvormende vergadering daar aanleiding toe geeft) de besluitvormende raadsvergadering plaats.</p> <h2>Agenda besluitvormende raadsvergadering</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 9 november 2020.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot deelname aan het Experiment centraal stemmen tellen.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Dingshofweg 7-7a'.*</li> <li>Voorstel tot Bestuursopdracht heroverweging.*</li> <li>Voorstel tot vaststellen Ruimtelijk visie Duurzame Energie met wind en zon. </li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p>*Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan.</p> <p>Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, meldt u dit uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur via <a href="mailoto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. Samen bekijken we op welke manier uw inspraak kan worden vormgegeven, mede in het licht van de corona-omstandigheden.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vindt u op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe">Gemeenteraad Olst-Wijhe</a> bij Vergaderschema.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. U kunt de gemeenteraadsvergadering live volgen op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe">Gemeenteraad Olst-Wijhe</a>. U vindt op deze website meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen.</p> 2020-11-17 11:00:00 +0100 2020-11-17 09:51:22 +0100 2020-11-17 17:14:58 +0100 Raadsvergadering 9 november <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <p>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 9 november 2020 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p>1.<span> </span>Opening.</p> <p>2.<span> </span>Vaststellen agenda.</p> <p>3.<span> </span>Spreekrecht inwoners.</p> <p>4.<span> </span>Voorstel tot het kennisnemen van de bestuursrapportage 2020 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging.</p> <p>5.<span> </span>Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2021 en het tarief toeristenbelasting 2022.</p> <p>6. <span> </span>Sluiting.</p> <p>Tenslotte begint om 20.45 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) de besluitvormende raadsvergadering.</p> <p><span>Agenda raadsvergadering </span></p> <p>1.<span> </span>Opening.</p> <p>2.<span> </span>Vaststellen agenda.</p> <p>3.<span> </span>Vragenronde raadsleden.</p> <p>4.<span> </span>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 5 oktober 2020.</p> <p>5.<span> </span>Mededelingen.</p> <p>6.<span> </span>Ingekomen stukken.</p> <p>7.<span> </span>Voorstel tot het vaststellen van het Integrale Jeugdplan 2021.</p> <p>8*.<span> </span>Voorstel tot het kennisnemen van de bestuursrapportage 2020 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging.</p> <p>9.<span> </span>Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024.</p> <p>10*.<span> </span>Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2021 en het tarief toeristenbelasting 2022.</p> <p>11. <span> </span>Sluiting.</p> <p>*<span> </span>Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat in de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <p><span>Spreekrecht</span></p> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan. Bij beeldvormende bijeenkomsten kunt u meepraten.</p> <p>Als u gebruik wilt maken van het (mee)spreekrecht, meldt u dit uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. Samen bekijken we op welke manier uw in-/meespraak kan worden vormgegeven, rekening houdend met de actuele coronaontwikkelingen.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vindt u op de <a href="http://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe">website Gemeenteraard Olst-Wijhe</a> bij Vergaderschema.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. U kunt de gemeenteraadsvergadering live volgen op <a href="http://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe">website Gemeenteraard Olst-Wijhe</a>. U vindt op deze website meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen.</p> 2020-11-03 00:00:00 +0100 2020-11-02 10:48:41 +0100 2020-11-02 10:48:41 +0100 Raadsvergadering 26 oktober <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende ge&iuml;nformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt &eacute;&eacute;n lid per fractie deel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussi&euml;ren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 26 oktober 2020 vindt een oordeelsvormende raadsbijeenkomst plaats vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe.</p> <p>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Spreekrecht</p> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan.</p> <p>Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, meldt u dit uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur via <a title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a>. Samen bekijken we op welke manier uw inspraak kan worden vormgegeven, mede in het licht van de corona-omstandigheden.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vindt u op onze <a title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/home">gemeenteraad site</a> bij Vergaderschema.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. U kunt de gemeenteraadsvergadering live volgen op onze <a title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/home">gemeenteraad site</a>. U vindt op deze website meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen.</p> 2020-10-21 09:30:00 +0200 2020-10-19 14:29:56 +0200 2021-09-08 09:19:27 +0200 Raadsvergadering 5 oktober 2020 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 5 oktober 2020 begint om <strong>19.30 uur</strong> in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een beeldvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda beeldvormende raadsbijeenkomst</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Gespreksnotitie Gemeentelijk energiebedrijf (GEB).</li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p>Aansluitend begint om 20.30 uur (of later als de beeldvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een oordeelsvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2020.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het Integrale Jeugdplan 2021.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de bestuursopdracht Economie Programma Olst-Wijhe.</li> <li>Sluiting. </li> </ol></p> <p>Tenslotte begint om 22.00 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daar aanleiding toe geeft) de besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda besluitvormende raadsvergadering</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Voorstel tot onderzoek geloofsbrief/toelating nieuw benoemd tijdelijk lid van de gemeenteraad. <br /><em>Mevrouw M. Zijp heeft tijdelijk ontslag genomen als lid van de gemeenteraad wegens ziekte. Van haar vervanger, de heer W. Vruggink, worden de geloofsbrieven onderzocht en wordt besloten over zijn toelating als lid van de raad. </em></li> <li>Beëdiging van de heer W. Vruggink als tijdelijk lid van de gemeenteraad</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 7 september 2020.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Wesepe, Bonekampweg 7-9.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2020.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het Integrale Jeugdplan 2021.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de bestuursopdracht Economie Programma Olst-Wijhe.</li> <li>Sluiting. </li> </ol></p> <p>*<span> </span>Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over agendapunten 4 tot en met 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan. Bij beeldvormende bijeenkomsten kunt u meepraten.</p> <p>Als u gebruik wilt maken van het (mee)spreekrecht, meldt u dit uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Mail de griffie">e-mail</a>. Samen bekijken we op welke manier uw in-/meespraak kan worden vormgegeven.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> 2020-09-29 03:00:00 +0200 2020-09-28 13:56:21 +0200 2020-09-28 13:56:21 +0200 Raadsvergadering 7 september 2020 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel.  Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 7 september 2020 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst 7 september</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Olst, Fietstunnel Ter Stegestraat. </li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Bremmelerstraat 13. </li> <li>Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Wesepe, Bonekampweg 7-9. </li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda raadsvergadering 7 september 2020</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 24 augustus 2020.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Olst, Fietstunnel Ter Stegestraat. </li> <li>*Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Bremmelerstraat 13. </li> <li>*Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Wesepe, Bonekampweg 7-9. </li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p>* Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over agendapunten 4 tot en met 8 of over onderwerpen die niet op de agenda staan.</p> <p>Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, mailt u dit uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur naar de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Mail de griffie">Griffie</a>. Samen bekijken we op welke manier uw inspraak kan worden vormgegeven.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <p>Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> <br /> 2020-08-31 02:45:00 +0200 2020-08-27 14:19:55 +0200 2020-08-27 14:21:03 +0200 Raadsbijeenkomst en -vergadering op 24 augustus <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel.  Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <p><span>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</span></p> <p>Op 24 augustus 2020 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li><span>Vaststellen agenda.</span></li> <li><span>Spreekrecht inwoners.</span></li> <li><span>Voorstel om in verband met de maatschappelijke impact een aantal subsidies voor 2021 incidenteel te verlengen.</span></li> <li><span>Voorstel tot Beveiliging spoorwegovergang Oude Allee.</span></li> <li><span>Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Olstergaard.</span></li> <li><span>Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Buitengebied, Bokkelerweg 2 en Stapelhaarspad 1 in Wesepe. </span></li> <li><span>Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Kleine Kernen, Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst (Den Nul) </span></li> <li><span>Sluiting. </span></li> </ol> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda raadsvergadering</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li><span>Vaststellen agenda.</span></li> <li><span>Vragenronde raadsleden.</span></li> <li><span>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 29 en 30 juni 2020.</span></li> <li><span>Mededelingen.</span></li> <li><span>Ingekomen stukken.</span></li> <li><span>* Voorstel om in verband met de maatschappelijke impact een aantal subsidies voor 2021 incidenteel te verlengen.</span></li> <li><span>* Voorstel tot Beveiliging spoorwegovergang Oude Allee.</span></li> <li><span>* Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Olstergaard.</span></li> <li><span>* Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Buitengebied, Bokkelerweg 2 en Stapelhaarspad 1 in Wesepe.</span></li> <li><span>* Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Kleine Kernen, Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst (Den Nul). </span></li> <li><span>Benoeming nieuw lid werkgeverscommissie in verband met vertrek huidig lid</span></li> <li><span>Sluiting. </span></li> </ol> <p>* Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over agendapunten 4 tot en met 8 of over onderwerpen die niet op de agenda staan.</span></p> <p><span>Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, mailt u dit uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur naar de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Mail de griffie">Griffie</a>. Samen bekijken we op welke manier uw inspraak kan worden vormgegeven. </span></p> <p><span>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>. </span></p> <p><span>Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</span></p> <p> </p> 2020-08-18 01:15:00 +0200 2020-08-14 12:43:41 +0200 2020-08-27 14:20:24 +0200 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 29 en 30 juni <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel.  Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <p>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen.</p> <p>In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 29 juni 2020 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda raadsvergadering 29 juni</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2019 (jaarstukken 2019).<span> </span></li> <li>Voorstel tot vaststellen van de begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2021-2024. <span> </span> </li> <li>Kennis te nemen van de concept RES en bijbehorende bijlagen, en de mogelijkheid te bieden om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.<span> </span></li> <li>Voorstel  tot besluitvorming Meerjarig InvesteringsPlan (MJIP). <span> </span></li> <li>Sluiting. <span> </span></li> </ol> <p><span>Oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 30 juni</span></p> <p>Op 30 juni 2020 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst 30 juni</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel van burgemeester en wethouders tot het mogelijk maken van Scholen voor morgen Olst-Wijhe en hiermee in het bijzonder het cluster Olst-Boskamp-Den Nul.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de bestuursopdracht Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed.</li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda raadsvergadering 30 juni</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>*Voorstel van burgemeester en wethouders tot het mogelijk maken van Scholen voor morgen Olst-Wijhe en hiermee in het bijzonder het cluster Olst-Boskamp-Den Nul.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de bestuursopdracht Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed.</li> <li>Voorstel in te stemmen met het huisvestingsplan gemeentehuis.<span> </span></li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten voor het Omgevingsplan dorpen en buurtschappen. </li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p>* Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over agendapunt 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan.</p> <p>Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur melden bij de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Mail de griffie">griffie</a>. Samen bekijken we op welke manier uw inspraak kan worden vormgegeven.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> 2020-06-22 02:00:00 +0200 2020-06-18 14:07:57 +0200 2020-06-22 09:09:11 +0200 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 22 juni 2020 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel.  Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <p><span>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen.</span></p> <p><span>In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</span></p> <p>Op 22 juni 2020 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p><ol> <li><span>Opening.</span></li> <li><span>Vaststellen agenda.</span></li> <li>Spreekrecht inwoners. </li> <li><span>Voorstel Ruimtelijke visie duurzame energie met wind en zon </span></li> <li><span>Sluiting. </span></li> </ol></p> <p><span></span></p> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda besluitvormende raadsvergadering.</h2> <p><ol> <li><span>Opening.</span></li> <li><span>Vaststellen agenda.</span></li> <li><span>Vragenronde raadsleden.</span></li> <li><span>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 25 mei 2020.</span></li> <li><span>Mededelingen.</span></li> <li><span>Ingekomen stukken.</span></li> <li><span>*Voorstel Ruimtelijke visie duurzame energie met wind en zon</span></li> <li><span>Sluiting. </span></li> </ol></p> <p>*<span> </span>Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dat in de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u niet inspreken omdat het onderwerp al beeldvormend is behandeld. U kunt wel inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan.</span></p> <p><span>Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur melden bij de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Mail de griffie">griffie</a>. Door de coronacrisis kunt u niet inspreken in de raadzaal. Daarom bekijken we samen op welke manier uw inspraak kan worden vormgegeven. </span></p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p><span>Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>. </span></p> <br /> 2020-06-15 01:30:00 +0200 2020-06-12 14:38:35 +0200 2020-06-12 14:38:35 +0200 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 25 mei 2020 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over geagendeerde onderwerpen die niet al in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 25 mei vindt om 20.00 uur de oordeelsvormende raadsbijeenkomst plaats die op 11 mei zou plaatsvinden. Vanwege een storing bij onze streamingsdienst was er geen geluid bij het beeld op de website. Daarom is de vergadering geannuleerd.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners. </li> <li>Kennis te nemen van de concept-RES en bijbehorende bijlagen en de mogelijkheid te bieden om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. </li> <li>Voorstel tot besluitvorming Meerjarig InvesteringsPlan (MJIP). </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten voor het Omgevingsplan dorpen en buurtschappen. </li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p> </p> <p>Aansluitend begint rond 21.00 uur (of later als de oordeelsvormende raadsvergadering daartoe aanleiding geeft) een korte besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda raadsvergadering</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 20-4-2020.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>*Kennis te nemen van de concept-RES en bijbehorende bijlagen en de mogelijkheid te bieden om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. </li> <li>*Voorstel tot besluitvorming Meerjarig InvesteringsPlan (MJIP). </li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten voor het Omgevingsplan dorpen en buurtschappen.</li> <li>Voorstel tot het aanwijzen van zonneparken en windmolens als extra categorieën waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist bij een aanvraag omgevingsvergunning.</li> <li>Sluiting.</li> </ol></p> <p>*Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat in de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Meekijken en inspreken</h2> <p>Vanwege de coronacrisis zijn beide vergaderingen alleen <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">online te volgen</a>. Wilt u bij een van de agendapunten van de oordeelsvormende bijeenkomst een inspraakreactie geven? Stuur dan uiterlijk maandag 25 mei om 12.00 uur <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Mail de griffie">een e-mail</a> naar de raadsgriffie. In overleg bekijken we dan hoe u uw inspraak kunt delen met de raadsleden. Bij de besluitvormende vergadering is geen inspraak mogelijk.</p> 2020-05-19 01:15:00 +0200 2020-05-15 11:45:40 +0200 2020-05-15 11:45:40 +0200 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst op 11 mei Op 11 mei vindt er een oordeelsvormende raadsbijeenkomst plaats. Vanwege de coronacrisis vindt de bijeenkomst online plaats. <p>Raadsleden nemen vanuit huis deel. Inwoners kunnen, zoals gebruikelijk, <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live meekijken</a>.</p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners. </li> <li>Kennis te nemen van de concept-RES en bijbehorende bijlagen en de mogelijkheid te bieden om wensen en bedenkingen kenbaar te maken </li> <li>Voorstel tot besluitvorming Meerjarig InvesteringsPlan (MJIP)</li> <li>Voorstel tot het aanwijzen van zonneparken en windmolens als extra categorieën waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist bij een aanvraag omgevingsvergunning. </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten voor het Omgevingsplan dorpen en buurtschappen.</li> <li>Sluiting. </li> </ol></p> <h2>Inspreken</h2> <p>Tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan uiterlijk maandag 11 mei om 12.00 uur contact op met de griffie, zodat u in overleg kunt bekijken hoe u kunt inspreken. Dat kan bijvoorbeeld door uw reactie via de griffie schriftelijk in te dienen bij de raadsleden, maar het is ook mogelijk dat insprekers online deelnemen aan de vergadering bij het agendapunt Inspreken. U kunt de griffie bereiken via telefoonnummer 14 0570 of een <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Mail de griffie">mail sturen</a>.</p> 2020-05-04 01:45:00 +0200 2020-05-01 10:01:00 +0200 2020-05-01 10:01:00 +0200 Besluitvormende raadsvergadering 20 april 2020 Op 20 april om 20.00 uur vindt er een korte besluitvormende raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. Deze vergadering vindt plaats zonder publiek. Een minimale meerderheid van de gemeenteraad (9 personen), de voorzitter en de griffier nemen plaats aan de raadstafel, waarbij uiteraard 1,5 meter afstand tot elkaar in acht wordt genomen. Een meerderheid van raadsleden is wettelijk nodig om besluiten te kunnen nemen. <p>De gemeenteraad en de raadsgriffie onderzoeken de mogelijkheden voor digitaal vergaderen met live-uitzending. We hopen hier snel goed nieuws over te kunnen melden.</p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.*</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 9 maart 2020.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot aanwijzing gemeentelijk vertegenwoordiger in het Toezichthoudend orgaan De Mare.</li> <li>Voorstel tot het Versterken van de verbinding van IJsselfront naar centrum Olst en versterken IJsselfront. </li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Verordening geurhinder en veehouderij Boskamp 2019.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten voor het Omgevingsplan dorpen en buurtschappen.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p> </p> <p>* Vanwege de coronacrisis zijn de agendapunten 9, 10 en 11 niet eerst in een oordeelsvormende vergadering besproken. De raadsleden hebben voorafgaand aan deze vergadering aangegeven of zij nu een besluit kunnen nemen over deze onderwerpen zonder oordeelsvormend hierover gesproken te hebben. Op basis daarvan wordt de agenda vastgesteld.</p> <h2>Inspreken</h2> <p>Omdat punt 9,10 en 11 niet oordeelsvormend zijn besproken, heeft u geen kans gehad om in te spreken. Wilt u een inspraakreactie geven op (een van) de genoemde punten, dan kunt u deze <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Mail de griffie">mailen</a> naar de griffie. Uw reactie wordt gedeeld met de raadsleden.</p> <h2>Live meekijken</h2> <p>Vanwege de coronacrisis is deze vergadering voor toehoorders alleen online te volgen.</p> 2020-04-14 03:00:00 +0200 2020-04-09 15:45:09 +0200 2020-05-06 15:18:05 +0200 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 9 maart 2020 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 9 maart 2020 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsvergadering. De agenda is als volgt:</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot versterken verbinding van IJsselfront naar centrum Olst en versterken IJsselfront.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Marsweg 3-5.</li> <li>Voorstel in te stemmen met het huisvestingsplan gemeentehuis.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening Olst-Wijhe.</li> <li>Voorstel tot het openen van de grondexploitatie Meente Noord. </li> <li>Sluiting.</li> </ol></p> <p>Aansluitend begint om 20.45 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering. De agenda hiervan is als volgt:</p> <h2>Agenda raadsvergadering</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 24-2-2020.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>* Voorstel tot versterken verbinding van IJsselfront naar centrum Olst en versterken IJsselfront.</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Marsweg 3-5.</li> <li>* Voorstel in te stemmen met het huisvestingsplan gemeentehuis.</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening Olst-Wijhe.</li> <li>* Voorstel tot het openen van de grondexploitatie Meente Noord.</li> <li>Voorstel in te stemmen met rapport en routekaart Klimaatadaptatie.</li> <li>Sluiting.</li> </ol></p> <p>*Dit onderwerp wordt alleen besproken als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 4 tot en met 8 en over onderwerpen die niet op deze agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Jacqueline van Zwam, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat. Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> 2020-03-03 01:15:00 +0100 2020-02-28 11:37:55 +0100 2020-02-28 11:37:55 +0100 Raadsvergadering en raadsbijeenkomst op 24 februari 2020 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp.Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <p>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 24 februari 2020 begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Voorstel tot onderzoek geloofsbrief/toelating nieuw benoemd lid van de raad.</li> <li>Beëdiging van de heer S.J. Eenkhoorn als lid van de raad van de gemeente Olst-Wijhe.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 3 februari 2020.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot opheffing geheimhouding informatie verkenning woningbouw.</li> <li>Voorstel tot aanwijzing percelen Wet voorkeursrecht gemeenten Wijhe Zuid.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>U kunt tijdens de raadsvergadering inspreken over agendapunt 11. Wilt u inspreken? Meld u zich dan uiterlijk maandag 24 februari om 12.00 uur aan bij de griffier via telefoonnummer 14 0570.</p> <p>Aansluitend begint om 20.00 uur (of later als de besluitvormende raadsvergadering daartoe aanleiding geeft) een beeldvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Voorstel Ruimtelijke visie duurzame energie met wind en zon. </li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Aanmelden om in te spreken is niet meer mogelijk voor de beeldvormende raadsbijeenkomst.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> 2020-02-19 01:15:00 +0100 2020-02-14 16:23:02 +0100 2020-02-24 10:51:53 +0100 Raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 3 februari 2020 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <p>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 3 februari 2020 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel in te stemmen met het rapport en de routekaart Klimaatadaptatie.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Aansluitend begint om 20.30 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 20 januari 2020.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>* Voorstel in te stemmen met het rapport en de routekaart Klimaatadaptatie.</li> <li>Voorstel tot voordracht en benoeming wethouder en vaststelling tijdbestedingsnorm.</li> <li>Beëdiging wethouder.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>* Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over onderwerpen die niet op deze agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Coen Knipping, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> 2020-01-29 02:00:00 +0100 2020-01-24 11:45:39 +0100 2020-02-24 10:52:28 +0100 Raadsbijeenkomsten en raadsvergadering op 20 januari 2020 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <p>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 20 januari 2020 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een beeldvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda beeldvormende raadsbijeenkomst</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Voorstel in te stemmen met het rapport en de routekaart Klimaatadaptatie.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Aansluitend begint om 20.45 uur (of later als de beeldvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c. </li> <li>Voorstel tot het verlenen van toestemming voor de vaststelling van de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland: Lidmaatschap WSGO.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Aansluitend begint om 21.15 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda besluitvormende raadsvergadering</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 16 december 2019.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>* Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c. </li> <li>* Voorstel tot het verlenen van toestemming voor de vaststelling van de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland: Lidmaatschap WSGO. </li> <li>Installatie nieuwe griffier. </li> <li>Afscheid wethouder Bosch.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>* Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 4 en 5 en over onderwerpen die niet op deze agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Coen Knipping, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> 2020-01-15 00:30:00 +0100 2020-01-10 11:25:07 +0100 2020-02-24 10:53:05 +0100 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 16 december 2019 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel.  Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <p>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen.</p> <p>In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 16 december 2019 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het afsluiten van de grondexploitatie De Enk in Wijhe.</li> <li>Voorstel tot besteding extra middelen meicirculaire 2019 voor verhoging taalniveau en oriëntatie rol inburgering. </li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p> </p> <p>Aansluitend begint om 20.30 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 2 december 2019.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot benoeming van een raadsgriffier.</li> <li>In verband met pensionering van de huidige raadsgriffier wordt een nieuwe raadsgriffier benoemd.</li> <li>Voorstel tot het aanwijzen van een plaatsvervangend/interim raadsgriffier.</li> <li>Omdat het vertrek van de huidige en de start van de nieuwe raadsgriffier niet op elkaar aansluiten, wordt een plaatsvervangend/interim raadsgriffier benoemd.</li> <li>*Voorstel tot het afsluiten van de grondexploitatie De Enk in Wijhe.</li> <li>*Voorstel tot besteding extra middelen meicirculaire 2019 voor verhoging taalniveau en oriëntatie rol inburgering. </li> <li>Voorstel tot het kennisnemen van de tweede bestuursrapportage 2019 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2019.<span> </span></li> <li>Afscheid raadsgriffier Bart Duursema.</li> <li>Aan de heer B.A. Duursema is eervol ontslag verleend uit de functie van raadsgriffier van de gemeente Olst-Wijhe in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 2 januari 2020. Dit is de laatste raadsvergadering voor hem als griffier.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>* Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 4 en 5 en over onderwerpen die niet op deze agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> <p> </p> 2019-12-10 01:30:00 +0100 2019-12-06 09:50:23 +0100 2019-12-06 09:51:00 +0100 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 2 december 2019 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel.  Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.<br />In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan.<br />In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 2 december 2019 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelingsplan en openen grondexploitatie Olstergaard.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de startnota Regionale energiestrategie West-Overijssel.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval.<span> </span></li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11. </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Sociaal domein Olst-Wijhe. </li> <li>Sluiting.</li> </ol></p> <p>Aansluitend begint om 21.30 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 4 en 11 november 2019.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Steunenbergerweg 6'. </li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11.<span> </span></li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelingsplan en openen grondexploitatie Olstergaard. </li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de startnota Regionale energiestrategie West-Overijssel. </li> <li>Voorstel tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselland. <span> </span></li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval. </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de afvalstoffentarieven 2020. </li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Sociaal domein Olst-Wijhe. </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de verordening onroerende zaakbelastingen 2020. </li> <li>Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de raadsgriffier.</li> <li>Sluiting.</li> </ol></p> <p>*<span> </span>Dit onderwerp wordt alleen besproken als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.</p> <p><span>Spreekrecht</span></p> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 4 tot en met 8 en over onderwerpen die niet op deze agenda staan.</p> <p>Tijdens de besluitvormende raadsvergadering kunt u inspreken over de agendapunten 12, 14 en 16 omdat die niet eerder in een oordeelsvormende raadsbijeenkomst aan de orde zijn geweest.</p> <p>Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan onze griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> <br /> 2019-11-25 01:30:00 +0100 2019-11-22 09:52:51 +0100 2019-11-22 09:52:51 +0100 Raadsvergadering op 11 november 2019 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel.  Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan.</p> <p>In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 11 november 2019 begint om 19.00 uur een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2020 en het tarief toeristenbelasting 2021. </li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p> </p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst op 4 november kon worden ingesproken over de begroting. Dat is op 11 november niet meer mogelijk.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> 2019-11-04 01:15:00 +0100 2019-11-01 10:01:05 +0100 2019-11-01 10:01:05 +0100 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 4 november 2019 met spreekrecht over de begroting <p>Op 4 november vergadert de gemeenteraad. De onderwerpen leest u hieronder. Bijzonder aan deze vergadering is dat dit ook de gelegenheid is om in te spreken over de Begroting 2020, die in de raadsvergadering van 11 november wordt behandeld.</p> <p>De oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 4 november 2019 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.</p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners (ook over de begroting).</li> <li>Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek en voorstel tot integratie van het basisonderwijs De Mare in dorpshuis De Bongerd inclusief verbetering multifunctionaliteit.</li> <li>Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaar stellen van een budget om een vervolg te kunnen geven aan het proces voor de ontwikkeling van het gebied Noordmanshoek.</li> <li>Voorstel tot afsluiting grondexploitatie project Zonnekamp-West. </li> <li>Sluiting.</li> </ol></p> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 14 oktober 2019.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>*Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek en voorstel tot integratie van het basisonderwijs De Mare in dorpshuis De Bongerd inclusief verbetering multifunctionaliteit. </li> <li>*Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaar stellen van een budget om een vervolg te kunnen geven aan het proces voor de ontwikkeling van het gebied Noordmanshoek.</li> <li>*Voorstel tot afsluiting van het project Zonnekamp-West. </li> <li>Sluiting.</li> </ol></p> <p>*<span> </span>Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dit tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht (ook over de begroting)</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 4 en 6 en over onderwerpen die niet op de agenda staan. Daarnaast kan ook worden ingesproken over de begroting die op 11 november vanaf 19.00 uur wordt behandeld in een openbare raadsvergadering.</p> <p><a href="https://www.olst-wijhe.nl/begroting" title="Ga naar pagina begroting">Bekijk de Begroting 2020-2023.</a></p> <p>Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op 4 november vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>. Lees voor meer informatie over de aard van de besprekingen de pagina <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/hoegaateenraadsvergadering" title="Ga naar hoe gaat een raadsvergadering">Hoe gaat een raadsvergadering</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> <br /> 2019-10-28 01:30:00 +0100 2019-10-25 08:58:31 +0200 2019-10-25 08:58:31 +0200 Beeldvormende en oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 14 oktober 2019 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Zij moeten dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Overige belangstellenden hoeven zich niet aan te melden. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld hoe het vervolg er uit zal zien.</p> <p>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende, of eerder in een oordeelsvormende, bijeenkomst zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 14 oktober 2019 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een beeldvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaar stellen van een budget om een vervolg te kunnen geven aan het proces voor de ontwikkeling van het gebied Noordmanshoek. <br /><em>Om een vervolg te kunnen geven aan de herontwikkeling van het gebied Noordmanshoek wordt om extra middelen gevraagd. Met deze middelen, voor de inzet van de ambtelijke organisatie, kan verder vorm worden gegeven aan het tot stand brengen en de beoordeling van de businesscase. Stichting De Noordmanshoek, de initiatiefnemer, heeft voor ogen om een havezathe nieuwe stijl te realiseren. Waarbij naast traditionele bebouwing in de vorm van een havezathe en agrarische gronden veel aandacht is voor duurzaamheid. Dit in de vorm van een zonnepark alsook in andere vormen. Daarbij kan gedacht worden aan zelfvoorzienende bebouwing, een voedselbos, maar ook toegankelijkheid voor de bewoners van Wijhe.</em><br /><br /></li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p>Aansluitend begint om 20.30 uur (of later) een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners (niet over agendapunt 4). </li> <li>Voorstel tot het beschikbaar stellen van een budget om een vervolg te kunnen geven aan het proces voor de ontwikkeling van het gebied Noordmanshoek. </li> <li>Sluiting. </li> </ol></p> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 30 september 2019.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>*Voorstel tot het beschikbaar stellen van een budget om een vervolg te kunnen geven aan het proces voor de ontwikkeling van het gebied Noordmanshoek. </li> <li>Sluiting. </li> </ol></p> <p>* Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dat in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst wordt besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u alleen inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> 2019-10-07 01:00:00 +0200 2019-10-04 09:53:41 +0200 2019-10-04 09:53:41 +0200 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 30 september 2019 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld hoe het vervolg er uit zal zien.</p> <p>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende, of eerder in een oordeelsvormende, bijeenkomst zijn behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 30 september 2019 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020 – 2022. </li> <li>Voorstel tot het verlenen van toestemming voor de vaststelling van de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland: Normalisering rechtspositie ambtenaren.</li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p> </p> <p>Aansluitend begint om 20.30 uur (of later) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 2 september 2019.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020. </li> <li>*Voorstel tot het verlenen van toestemming voor de vaststelling van de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland: Normalisering rechtspositie ambtenaren. </li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p> </p> <p>*<span> </span>Dit punt wordt alleen behandeld als dit in de oordeelsvormende vergadering is <span> </span>besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 4 en 5 en over onderwerpen die niet op de agenda staan, tenzij deze eerder in een beeldvormende of een oordeelsvormende bijeenkomst aan de orde zijn geweest.</p> <p>Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vindt u op <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">bij Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> <br /> 2019-09-20 01:30:00 +0200 2019-09-19 13:38:42 +0200 2019-09-19 13:38:42 +0200 Raadsvergadering 2 september <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld hoe het vervolg er uit zal zien.</p> <p>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende of eerder in een oordeelsvormende bijeenkomst zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan.</p> <p>In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 2 september 2019 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een beeldvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Opening door plaatsvervangend voorzitter van de raad, de heer F.T.M. Schumacher.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Installatie burgemeester de heer A.G.J. Strien<br />Burgemeester A.G.J. Strien is met ingang van 1 september 2019 door de Koning voor een periode van zes jaar herbenoemd als burgemeester van Olst-Wijhe. Hij legt de eed af in handen van de Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, de heer ir. A.P. Heidema.</li> <li>Voorstel tot onderzoek geloofsbrief/toelating nieuw benoemd lid van de raad.<br />De heer R.J.M. Leber heeft ontslag genomen als lid van de gemeenteraad. Van zijn opvolger mevrouw P.J. Koekkoek, worden nu de geloofsbrieven onderzocht en wordt besloten over de toelating als lid van de raad.</li> <li>Beëdiging van mevrouw P.J. Koekkoek als lid van de raad van de gemeente Olst-Wijhe.<br />De beëdiging heeft plaats door het afleggen van de eed of belofte in handen van de voorzitter.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 1 juli, 8 juli en 9 juli 2019.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Aanwijzing gemeentelijk vertegenwoordiger in het Toezichthoudend orgaan De Mare.<br />Portefeuillehouder: burgemeester de heer A.G.J. (Ton) Strien<br />In het Toezichthoudend orgaan openbaar onderwijs Olst-Wijhe en Raalte, De Mare, hebben twee raadsleden zitting. Eén van hen was de heer R.J.M. Leber. In verband met diens vertrek uit de raad dient een opvolger te worden aangewezen.</li> <li>Voorstel tot het verlenen van ontslag aan en het benoemen van een extern lid van de lokale rekenkamercommissie<br />Portefeuillehouder: burgemeester de heer A.G.J. (Ton) Strien<br />De gemeentelijke rekenkamercommissie bestaat uit twee interne en twee externe leden. Eén van de externe leden heeft ontslag gevraagd. Het presidium stelt voor dit ontslag eervol te verlenen en een opvolger te benoemen. Betrokkene legt vervolgens in handen van de voorzitter de belofte af.</li> <li>Voorstel met betrekking tot het rapport van de Rekenkamercommissie over het woonbeleid in de gemeente Olst-Wijhe.</li> <li>Sluiting. </li> </ol></p> <p>In <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="Ga naar vergaderschema">het Vergaderschema</a> vindt u een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen.</p> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> <p> </p> 2019-08-27 02:45:00 +0200 2019-08-22 20:21:35 +0200 2019-08-22 20:21:35 +0200 Beeldvormende en oordeelsvormende raadsbijeenkomsten en raadsvergadering 8 juli en raadsvergadering 9 juli Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. <p>In de beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Zij moeten dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld hoe het vervolg er uit zal zien. In de oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende, of eerder in een oordeelsvormende, bijeenkomst zijn behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen. In de besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 8 juli 2019 begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een beeldvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda beeldvormende raadsbijeenkomst</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Aanbieden Onderzoeksrapport Woonbeleid in Olst-Wijhe door de Rekenkamercommissie van de gemeente Olst-Wijhe.<br />De rekenkamercommissie Olst-Wijhe biedt haar onderzoeksrapport Woonbeleid in Olst-Wijhe aan. Na een toelichting door de onderzoeker kunnen de (burger)leden van de raad vragen stellen aan de commissie. Vervolgens kunnen de respondenten en andere belangstellenden vragen stellen aan de commissie en de raad informatie meegeven. In de aansluitende oordeelsvormende bijeenkomst debatteert de raad over het rapport en de bestuurlijke reactie van het college.</li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p> </p> <p>Aansluitend begint om 20.30 uur (of later) een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Onderzoeksrapport Woonbeleid in Olst-Wijhe van de Rekenkamercommissie van de gemeente Olst-Wijhe De rekenkamercommissie Olst-Wijhe heeft haar onderzoeksrapport Woonbeleid in Olst-Wijhe aangeboden in de beeldvormende bijeenkomst. In deze oordeelsvormende bijeenkomst debatteert de raad over het rapport en de bestuurlijke reactie van het college.</li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p> </p> <p>Om 21.00 uur (of later) begint een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda raadsvergadering</h2> <p> </p> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Afscheid raadslid René Leber. <br />De heer R.J.M. Leber heeft ontslag gevraagd als lid van de gemeenteraad. In deze vergadering wordt afscheid van hem genomen.</li> <li>Sluiting. </li> </ol> <p> </p> <h2>Raadsvergadering 9 juli 2019</h2> <p>Op dinsdag 9 juli 2019 begint om 20.00 uur een besluitvormende raadsvergadering. Dit is een extra vergadering omdat de vergadering van 8 juli anders naar verwachting te lang zou duren.</p> <h2>Agenda raadsvergadering</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020-2023 als kader voor de ontwerpbegroting 2020-2023 </li> <li>Sluiting. </li> </ol></p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u alleen inspreken over niet op de agenda staande onderwerpen, tenzij deze eerder in een beeldvormende of een oordeelsvormende bijeenkomst aan de orde zijn geweest. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 9 juli 2019 kunt u inspreken over agendapunt 4 omdat dat agendapunt niet eerder in een beeldvormende of oordeelsvormende raadsbijeenkomst aan de orde is geweest. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> <p> </p> <p> </p> 2019-07-01 01:30:00 +0200 2019-06-28 10:11:52 +0200 2019-06-28 10:11:52 +0200 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 1 juli 2019 Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. <p>In de beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld hoe het vervolg er uit zal zien. In de oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende, of eerder in een oordeelsvormende, bijeenkomst zijn behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen. In de besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 1 juli 2019 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Steunenbergerweg 6.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D te Olst.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 27-27a.</li> <li>Sluiting.</li> </ol></p> <p><span></span></p> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda raadsvergadering</h2> <p><ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 3 juni 2019.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2018 (jaarstukken 2018).</li> <li>Voorstel tot het kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2019 en tot het vaststellen van een begrotingswijziging 2019.</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de evaluatie Starterslening en wijziging van de Verordening Starterslening Olst-Wijhe 2018.</li> <li>*<span> </span>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Steunenbergerweg 6.</li> <li>*<span> </span>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D te Olst.</li> <li>*<span> </span>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe.</li> <li>*<span> </span>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 27-27a.</li> <li>Sluiting.</li> </ol></p> <p><span></span></p> <p>* Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst is besloten.</p> <p><span> </span></p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 5 tot en met 7 en over onderwerpen die niet op de agenda staan, tenzij deze eerder in een beeldvormende of een oordeelsvormende bijeenkomst aan de orde zijn geweest.</p> <p>Tijdens de besluitvormende raadsvergadering kunt u inspreken over de agendapunten 8 en 9 omdat die niet eerder in een oordeelsvormende raadsbijeenkomst aan de orde zijn geweest. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> 2019-06-25 01:00:00 +0200 2019-06-21 08:24:51 +0200 2019-06-21 08:40:02 +0200 Beeldvormende en oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 3 juni 2019 Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. <p>In de beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Zij moeten dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Overige belangstellenden hoeven zich niet aan te melden. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld hoe het vervolg er uit zal zien.</p> <p>In de oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende, of eerder in een oordeelsvormende, bijeenkomst zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 3 juni 2019 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een beeldvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda beeldvormende raadsbijeenkomst</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Manifest “Nood, luid onze klok”<br /><em>Verenigingen en vrijwilligersorganisaties hebben het manifest “Nood, luid onze klok!” aan de gemeente aangeboden. In dit manifest geven zij aan dat de sociale infrastructuur in onze gemeente onder grote druk staat. Zij kampen steeds vaker met onvoldoende vrijwilligers. Daarnaast veroorzaken de vergrijzing en ontgroening van onze gemeente een daling van het aantal leden. Zij zien bovendien een veranderende behoefte van onze inwoners op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. De gemeenteraad gaat met de ondertekenaars van het manifest in gesprek over de uitdagingen waar deze verenigingen voor staan en de manier waarop de gemeente hen hierbij kan ondersteunen en/of faciliteren.</em></li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later) een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <p><span>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</span></p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe in verband met verbod oplaten ballonnen </li> <li>Voorstel tot het wijzigen van de bebouwde komgrenzen kernen Olst en Boskamp </li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>Om 21.30 uur (of later) begint een besluitvormende raadsvergadering.</p> <p><span>Agenda besluitvormende raadsvergadering</span></p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 20 mei 2019</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>*Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe in verband met verbod oplaten ballonnen </li> <li>*Voorstel tot het wijzigen van de bebouwde komgrenzen kernen Olst en Boskamp </li> <li>Sluiting</li> </ol> <p>* Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst is besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 4 en 5 en over onderwerpen die niet op de agenda staan. U kunt niet inspreken over onderwerpen die eerder in een beeldvormende of een oordeelsvormende bijeenkomst aan de orde zijn geweest. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in de vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a> van de raad.</p> <p><span>Live volgen</span></p> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> 2019-05-28 01:00:00 +0200 2019-05-24 08:40:59 +0200 2020-02-24 10:49:47 +0100 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 20 mei 2019 Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. <p>In de beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel.  Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <p>In de oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 20 mei 2019 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p><ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Integraal Jeugdplan 2020<span> </span></li> <li>Voorstel tot vaststelling van de evaluatie Starterslening </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie raadsleden Olst-Wijhe 2019 </li> <li>Sluiting</li> </ol></p> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda raadsvergadering</h2> <p><ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 6 mei 2019</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel in te stemmen met de terinzagelegging van de ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie. <br /><em>Het voorstel tot terinzagelegging werd besproken in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 8 april en ligt nu ter besluitvorming voor. Naar aanleiding van deze behandeling werd de titel ontwerp-Energievisie vervangen door ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie omdat deze titel beter aangeeft wat in de visie staat.</em></li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Integraal Jeugdplan 2020</li> <li>*Voorstel tot vaststelling van de evaluatie Starterslening </li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie raadsleden Olst-Wijhe 2019</li> <li>Sluiting</li> </ol></p> <p>* Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst is besloten.<span> </span></p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 4 tot en met 6 en over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a> van de raad.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt deze bijeenkomsten <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> <p> </p> 2019-05-15 00:30:00 +0200 2019-05-10 09:27:38 +0200 2019-05-10 09:27:38 +0200 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 6 mei 2019 <p>Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel.  Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <p>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan.</p> <p>In de besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 6 mei 2019 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> <p><ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Hiethaarshoek, Wesepe’ </li> <li>Social media- en webcareplan </li> <li>Voorstel tot bespreking van de concept Startnotitie Regionale Energie Strategie West- Overijssel </li> <li>Sluiting</li> </ol></p> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda raadsvergadering</h2> <p><ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 25 maart 2019</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Beëdiging van burgerlid de heer H.A. van Polen <br /><em>De heer Van Polen is op 25 februari 2019 benoemd als burgerlid van de raad. In deze vergadering wordt hij beëdigd.</em></li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Hiethaarshoek, Wesepe’</li> <li>Sluiting</li> </ol></p> <p>* Dit onderwerp wordt alleen behandeld als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst is besloten.<span> </span></p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 4 tot en met 6 en over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt direct bij aanvang van de vergadering verleend. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <p>U kunt de gemeenteraadsvergaderingen<a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee"> live volgen</a>.</p> 2019-05-01 00:45:00 +0200 2019-04-26 09:20:11 +0200 2019-04-26 09:20:11 +0200 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 8 april 2019 Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. In de Beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. <p>In de Oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de Besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <p>Op 8 april 2019 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Spreekrecht inwoners.</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, het Anem 26, Wijhe.</li> <li>Voorstel in te stemmen met de terinzagelegging van de Ontwerp-Energievisie. </li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>Aansluitend begint om 21.00 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) een besluitvormende raadsvergadering.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening.</li> <li>Vaststellen agenda.</li> <li>Vragenronde raadsleden.</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 25 maart 2019.</li> <li>Mededelingen.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, het Anem 26, Wijhe</li> <li>Voorstel in te stemmen met de terinzagelegging van de Ontwerp-Energievisie. </li> <li>Sluiting.</li> </ol> <p>* Deze onderwerpen worden alleen behandeld als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst is besloten.</p> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 4 en 5 en over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat.</p> <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u op gemeenteraad.olst-wijhe.nl bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt deze bijeenkomsten <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/raadsvergadering-live-volgen" title="Kijk live mee">live volgen</a>.</p> 2019-04-03 08:00:00 +0200 2019-04-02 08:30:41 +0200 2019-04-02 08:32:43 +0200 Beeldvormende en oordeelsvormende raadsbijeenkomst en raadsvergadering op 25 maart Het besluitvormingsproces in de gemeente Olst-Wijhe kent maximaal drie fases. <p> <p>In de beeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Zij moeten dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier Bart Duursema via telefoonnummer 14 0570. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. In de oordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen. In de besluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <h2>Agenda beeldvormende raadsbijeenkomst</h2> <p><span>Op 25 maart 2019 begint om 20.00 uur<span> </span>in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een beeldvormende raadsbijeenkomst.</span></p> <p><ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Voorstel van burgemeester en wethouders tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Steunenbergerweg 6 Olst<br />Het bestemmingsplan beoogt de herontwikkeling van dit voormalig agrarisch erf en maakt de realisatie van maximaal vier wooneenheden met een gezamenlijke maximale inhoud van 5.500m³ mogelijk op het achtererf ter compensatie van de sloop van alle landschap ontsierende bebouwing en een landschappelijk passende herinrichting en beplanting van dit perceel. De bestemmingsplanregeling zorgt er samen met het beeldkwaliteitsplan voor dat de gewenste ruimtelijke kwaliteit wordt behaald.</li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst</h2> </p> <p><span>Aansluitend begint om 20.30 uur (of later) een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</span></p> <p><ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Zonnenbergerweg 10, Wesepe</li> <li>Sluiting</li> </ol></p> <h2>Agenda besluitvormende raadsvergadering</h2> <p><span><span>Om 21.30 uur (of later) begint een besluitvormende raadsvergadering.</span></span></p> <p><ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 11 maart 2019</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het Ambitiedocument Olstergaard </li> <li>*<span>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe</span></li> <li>*<span>Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zonnenbergerweg 10, Wesepe </span><span> </span></li> <li>Sluiting</li> </ol></p> <p>*<em><span> </span></em><em><span>Deze onderwerpen komen voorafgaand aan deze vergadering aan de orde in een oordeelsvormende bijeenkomst. Afhankelijk van de vraag of deze direct door kunnen voor besluitvorming zullen ze in deze vergadering worden behandeld, dan wel komt het desbetreffend agendapunt te vervallen. Bij het vaststellen van de agenda aan het begin van deze vergadering wordt daarover beslist.</span></em><span> </span></p> <h2>Spreekrecht</h2> <p><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 4 en 5 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering <span>vóór 12<span>.00</span> uur</span><span> </span>doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment een discussie met de raad ontstaat. Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u</span><span> bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema/2019/3/25/raadsvergadering-25-03-2019" title="ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</span></p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live volgen raadsvergadering">live volgen</a>!</p> </p> 2019-03-20 09:00:00 +0100 2019-03-15 09:15:14 +0100 2019-03-15 09:15:14 +0100 Besluitvormende en oordeelsvormende raadsbijeenkomsten op 11 maart Op 11 maart 2019 begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een besluitvormende bijeenkomst. <h2>Agenda besluitvormende bijeenkomst</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 25 februari 2019</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel tot het benoemen van twee externe voorzitters</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p><span>Om 20.30 uur begint een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</span></p> <h2><a>Agenda oordeelsvormende bijeenkomst</a></h2> <p><span></span></p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het Ambitiedocument Olstergaard <span> </span><span> </span></li> <li>Voorstel tot bespreking van het college uitvoeringsprogramma, ter uitvoering van het raadsakkoord 2018-2022</li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 4 en 5 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat. Een toelichting op de te behandelen agendapunten in beide vergaderingen vindt u </span><span>bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema/2019/3/11/raadsvergadering-11-03-2019" title="ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</span></p> <p><span></span></p> <h2>Live volgen</h2> <p>Volg de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live gemeenteraadsvergadering">gemeenteraadsvergadering live</a>!</p> 2019-03-06 08:00:00 +0100 2019-03-01 10:25:18 +0100 2019-03-01 10:25:59 +0100 Oordeelsvormende bijeenkomst en raadsvergadering op 25 februari Zoals u hebt kunnen lezen gaat de gemeenteraad van Olst-Wijhe met ingang van 25 februari zijn vergaderingen op een nieuwe manier organiseren en vormgeven. <h2><span>Drie fases in BOB-model</span></h2> <p><span>Het besluitvormingsproces kent maximaal drie fases. In de <strong>B</strong>eeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar de oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</span></p> <p><span>In de <strong>O</strong>ordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen.</span></p> <p><span>In de <strong>B</strong>esluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</span></p> <p>Op 25 januari 2019 begint om 20.00 uur<span> </span>in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe een <em>oordeelsvormende bijeenkomst</em>.<span> </span>De vergadering bevat alleen agendapunten waarover een oordeel wordt gevormd. Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema/2019/2/25/raadsvergadering-25-02-2019" title="ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2><a>Agenda oordeelsvormende bijeenkomst</a></h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li><span> </span><span>Spreekrecht inwoners</span></li> <li>Voorstel tot het wijzigen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de gemeenteraad</li> <li><span> </span><span>Voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2018 - 2020 en ook het vaststellen van het preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet</span></li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Schuilenbergerweg 4 Olst</li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens deze oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over de agendapunten 4 t/m 6 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering <span>vóór 12<span>.00</span> uur</span><span> </span>doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</span></p> <p><span>Op dezelfde avond start om 21.30 uur een besluitvormende raadsvergadering. Deze vergadering bevat alleen agendapunten waarover een besluit wordt genomen.</span></p> <h2>Agenda besluitvormende bijeenkomst</h2> <ol> <li>Opening</li> <li><span> </span><span>Vaststellen agenda</span></li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 21 januari 2019</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>*Voorstel tot het wijzigen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de gemeenteraad</li> <li>Voorstel tot het benoemen en beëdigen van burgerraadsleden</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2018-2020 en ook het vaststellen van het preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet</li> <li>*Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Schuilenbergerweg 4 Olst</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p><span>* </span><span>Deze onderwerpen komen voorafgaand aan deze vergadering aan de orde in een oordeelsvormende bijeenkomst. Afhankelijk van de vraag of deze direct door kunnen voor besluitvorming zullen ze in deze vergadering worden behandeld, dan wel komt het desbetreffend agendapunt te vervallen. Bij het vaststellen van de agenda aan het begin van deze vergadering wordt daarover beslist. Agendapunten die vervallen komen in een volgende besluitvormende raadsvergadering aan de orde.</span></p> <h2>Live volgen</h2> <h2> <p>Volg de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live volgen gemeenteraad">gemeenteraadsvergadering live</a>!</p> </h2> 2019-02-20 09:00:00 +0100 2019-02-14 15:33:35 +0100 2019-02-14 15:34:30 +0100 Raadsvergadering 3 december <p>Op 3 december 2018 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. De vergadering bevat zowel agendapunten waarover een mening wordt gevormd (opiniërend) als agendapunten waarover een besluit wordt genomen (besluitvormend). De raad kan overgaan tot besluitvorming m.b.t. de opiniërende raadsvoorstellen. Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema/2018/12/3/raadsvergadering-03-12-2018" title="ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <p><strong><span>Agenda</span></strong></p> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 12 en 19 november 2018</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Reclamebelasting Olst Centrum (besluitvormend)</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de verordening onroerendezaakbelastingen 2019 (<span>besluitvormend)</span></li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de verordening Afvalstoffenheffing 2019 (besluitvormend)</li> <li>Voorstel tot het overnemen van het advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden inzake een bezwaarschrift tegen het raadsbesluit van 28 mei 2018, tot het afwijzen van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan op de percelen Wijhendaalseweg 2 en 2a in Wijhe (opiniërend)</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Bomenverordening (opiniërend)</li> <li>Voorstel tot het afsluiten van de grondexploitatie Boerhaar III (opiniërend)</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2018-2019 (opiniërend)</li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p><strong><span></span></strong><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens deze raadsvergadering kunt u inspreken over de agendapunten 11 t/m 14 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering </span><span>vóór 12.00 uur</span><span> </span><span>doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer </span><span>14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</span></p> <h2>Live volgen</h2> <h2> <p>Volg de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live volgen gemeenteraad">gemeenteraadsvergadering live</a>!</p> </h2> <p> </p> 2018-11-28 09:00:00 +0100 2018-11-22 16:21:58 +0100 2018-11-22 16:31:30 +0100 Raadsvergadering 19 november Op 19 november 2018 vergadert de gemeenteraad. <p>De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. De vergadering bevat alleen agendapunten waarover een mening wordt gevormd (opiniërend). De raad kan overgaan tot besluitvorming m.b.t. de opiniërende raadsvoorstellen. Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema/2018/11/19/raadsvergadering-19-11-2018" title="ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht inwoners</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel tot Vaststelling van de Verordening Reclamebelasting Olst Centrum 2019</li> <li>Voorstel tot vaststelling van de Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen</li> <li>Voorstel tot instemming met de evaluatie nota Plan van aanpak transformatie jeugdhulp 2020</li> <li>Voorstel tot deelname aan het Experiment centraal stemmen tellen</li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Maak gebruik van deze mogelijkheid! Tijdens deze raadsvergadering kunt u inspreken over de agendapunten 7 t/m 10 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering <span>vóór 12<span>.00</span> uur</span><strong> </strong>doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal vijf minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</span></p> <h2>Live volgen</h2> <h2> <p>Volg de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live volgen gemeenteraad">gemeenteraadsvergadering live</a>!</p> </h2> 2018-11-14 09:00:00 +0100 2018-11-08 12:13:48 +0100 2018-11-08 12:14:16 +0100 Raadsvergadering 12 november Op 12 november 2018 vergadert de gemeenteraad. <p>De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. De vergadering bevat alleen agendapunten waarover een besluit wordt genomen. Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema/2018/11/12/raadsvergadering-12-11-2018" title="ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht burgers</li> <li><span>Vragenronde raadsleden</span></li> <li><span>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 15 oktober </span><span>2018</span></li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel tot het kennisnemen van de tweede bestuursrapportage 2018 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2018</li> <li>Voorstel tot actualisatie financiën sociaal domein</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2019 en het tarief toeristenbelasting 2020 (10221-2018)</li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens deze raadsvergadering kunt u inspreken over de agendapunten 8 t/m 11 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering <span>vóór 12<span>.00</span> uur</span><span> </span>doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer </span><span>14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</span></p> <h2>Live volgen</h2> <h2> <p><span>Volg de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live volgen gemeenteraad">gemeenteraadsvergadering live</a>!</span></p> </h2> 2018-11-07 09:00:00 +0100 2018-11-01 11:35:06 +0100 2018-11-01 11:35:52 +0100 Raadsvergadering 24 september <p>Op 24 september 2018 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. De vergadering bevat zowel agendapunten waarover een mening wordt gevormd (opiniërend) als agendapunten waarover een besluit wordt genomen (besluitvormend). De raad kan overgaan tot besluitvorming m.b.t. de opiniërende raadsvoorstellen. Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema/2018/9/24/raadsvergadering-24-09-2018" title="ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht burgers</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 10 september 2018</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel van het presidium met betrekking tot het rapport Rekenkamercommissie “Sturing op doelbereik Jeugd en Wmo” (besluitvormend)<span> </span></li> <li>Afscheid van de heer Dr. Ir. A.R. van de Putte, extern lid, tevens voorzitter rekenkamercommissie Olst-Wijhe. De heer Van de Putte heeft per 1 juli 2018 de maximale zittingstermijn van 12 jaar bereikt. In deze vergadering wordt afscheid van hem genomen.</li> <li>Voorstel tot het evalueren van de nota sport- en cultuurstimulering (besluitvormend)</li> <li>Voorstel tot het uitwerken van het Verkeersonderzoek Olst (opiniërend)<span> </span></li> <li>Voorstel tot het structureel verhogen van het budget voor de participatie van <span> </span><span>statushouders (opiniërend)</span></li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen <span>(opiniërend)</span></li> <li>Voorstel tot vaststelling van het Controleprotocol voor de jaarrekeningen <span>(opiniërend)</span><span> </span></li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens deze raadsvergadering kunt u inspreken over de agendapunten 11 t/m 14 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering <span>vóór 12<span>.00</span> uur</span><strong> </strong>doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer</span><span>14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</span></p> <h2>Live volgen</h2> <h2> <p><span>Volg de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live volgen gemeenteraad">gemeenteraadsvergadering live</a>!</span></p> </h2> 2018-09-19 08:00:00 +0200 2018-09-14 10:04:16 +0200 2018-09-14 10:04:50 +0200 Raadsvergadering 10 september Op 10 september 2018 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. <p>De vergadering bevat alleen agendapunten waarover een mening wordt gevormd (opiniërend). De raad kan overgaan tot besluitvorming m.b.t. deze opiniërende raadsvoorstellen. Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema/2018/9/10/raadsvergadering-10-09-2018" title="ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht burgers</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li><span>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 9 en 16 juli 2018</span></li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken<span> </span></li> <li><span>Evaluatierapport De Jakke 8, tweede termijn</span></li> <li>Evaluatie nota sport- en cultuurstimulering</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Boerhaar 2</li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus maak gebruik van deze mogelijkheid. Tijdens deze raadsvergadering kunt u inspreken over de agendapunten 8 t/m 11 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering <span>vóór 12.00 uur</span><strong> </strong><span>doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal vijf minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</span></p> <h2>Live volgen</h2> <h2> <p><span>Volg de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live volgen gemeenteraad">gemeenteraadsvergadering live</a>!</span></p> </h2> 2018-09-05 08:00:00 +0200 2018-08-31 09:48:36 +0200 2018-08-31 09:50:33 +0200 Raadsvergadering 16 juli <p>Op 16 juli 2018 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering bevat zowel agendapunten waarover een mening wordt gevormd (opiniërend) als agendapunten waarover een besluit wordt genomen. Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema/2018/7/16/raadsvergadering-16-07-2018" title="ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht burgers</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li><span> </span><span>Evaluatierapport De Jakke 8 met bijbehorende brief van het college (opiniërend)</span></li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Enkweg 56 en 54a (opiniërend)</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Wesepe, Tollenaar en Veldwachter’ (opiniërend)</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Buitengebied, Boxbergerweg 23, Olst" (opiniërend)</li> <li>Voorstel tot het uitbrengen van een positief advies aan het Commissariaat voor de Media op het voldoen door Airplay Media Stichting aan de eisen van de Mediawet 2008 (opiniërend)</li> <li>Ondertekening en aanbieding raadsakkoord op hoofdlijnen (besluitvormend)</li> <li>Aanwijzen gemeentelijke vertegenwoordigers in commissies en</li> <li>Samenwerkingsverbanden (besluitvormend)</li> <li>Voorstel tot vaststelling van de Nota Grondbeleid 2018-2021 (besluitvormend)</li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens deze raadsvergadering kunt u inspreken over de agendapunten 7 t/m 12 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering <span>vóór 12<span>.00</span> uur</span><span> </span>doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer </span><span>14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</span></p> <h2><span>Live volgen</span></h2> <h2> <p><span>Volg de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live volgen gemeenteraad">gemeenteraadsvergadering live</a>!</span></p> </h2> 2018-07-11 09:00:00 +0200 2018-07-06 09:12:37 +0200 2018-07-06 09:13:25 +0200 Raadsvergadering 9 juli Op 9 juli 2018 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. De vergadering bevat alleen agendapunten waarover een waarover een besluit wordt genomen. <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema/2018/7/9/raadsvergadering-09-07-2018" title="ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht burgers</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 11 juni 2018</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel tot <span><span>onderzoek geloofsbrieven/toelating nieuw benoemde leden van de raad</span><span><br /></span></span>In de raadsvergadering van 11 juni 2018 werden drie raadsleden tot wethouder benoemd, waardoor hun raadszetel is vrijgekomen. Van de eerstvolgende gekozenen op de kieslijst die de benoeming hebben aanvaard worden nu de geloofsbrieven onderzocht en wordt besloten over de toelating tot raadslid.</li> <li>Beëdiging nieuwe raadsleden</li> <li>Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2017 (jaarstukken 2017)</li> <li>Voorstel tot het kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2018 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2018</li> <li>Voorstel tot vaststelling van de Kadernota 2019-2022 als kader voor de ontwerpbegroting 2019-2022 <span> </span></li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens deze raadsvergadering kunt u inspreken over de agendapunten 10 t/m 12 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer </span></p> <p><span>14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</span></p> <h2>Live volgen</h2> <h2> <p>Volg de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live volgen gemeenteraad">gemeenteraadsvergadering live</a>!</p> </h2> 2018-07-04 09:00:00 +0200 2018-06-28 15:21:55 +0200 2018-10-15 12:31:14 +0200 Raadsvergadering 11 juni <p>Op 11 juni 2018 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. De vergadering bevat agendapunten waarover een mening wordt gevormd (opiniërend) en een agendapunt waarover een besluit wordt genomen. De raad kan overgaan tot besluitvorming m.b.t. de opiniërende raadsvoorstellen. Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema/2018/6/11/raadsvergadering-11-06-2018" title="ga naar pagina vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht burgers</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 28 mei 2018</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voordracht en <span>benoeming van wethouders en vaststelling tijdbestedingsnorm van elke wethouder: </span><span>In het kader van het overleg om te komen tot een Raadsakkoord is overeenstemming bereikt over de wethouderkandidaten.</span><span> De raad stelt op grond van de Gemeentewet de tijdbestedingsnorm van elke wethouder vast.</span></li> <li>Beëdiging wethouders: <span>Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen leggen de wethouders in handen van de voorzitter de eed of de belofte af.</span></li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Enkweg 12 (opiniërend)</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2<span> </span><span>(opiniërend)</span></li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens deze raadsvergadering kunt u inspreken over de agendapunten 10 en 11 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur<strong> </strong>doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer </span><span>14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</span></p> <h2>Live volgen</h2> <p>Volg de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live volgen gemeenteraad">gemeenteraadsvergadering live</a>!</p> 2018-06-06 09:00:00 +0200 2018-06-01 09:45:04 +0200 2019-04-01 08:37:52 +0200 Raadsvergadering 28 mei Op 28 mei 2018 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. <p>De vergadering bevat agendapunten waarover een mening wordt gevormd (opiniërend) en een agendapunt waarover een besluit wordt genomen. De raad kan overgaan tot besluitvorming m.b.t. het opiniërend raadsvoorstel. Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema/2018/5/28/raadsvergadering-28-05-2018" title="ga naar pagina vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht burgers</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 23 april 2018</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Aanbieden Onderzoeksrapport Sturing op doelbereik Jeugd en Wmo door de Rekenkamercommissie van de gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Afscheid van de heer Dr. Ir. A.R. van de Putte, extern lid, tevens voorzitter rekenkamercommissie Olst-Wijhe</li> <li>Beëdiging van de heer drs. W. van Deursen BPM extern lid, tevens voorzitter rekenkamercommissie Olst-Wijhe</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Olst-West 2017 (besluitvormend)</li> <li>Voorstel tot afwijzing van het verzoek inzake wijziging bestemming Wijhendaalseweg 2-2a (opiniërend)</li> <li>Voorstel tot vaststelling van de Nota Grondbeleid 2018-2021(opiniërend)</li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens deze raadsvergadering kunt u inspreken over de agendapunten 12 en 13 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur<strong> </strong>doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer </span><span>14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</span></p> <h2>Live volgen</h2> <p>Volg de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live volgen gemeenteraad">gemeenteraadsvergadering live</a>!</p> 2018-05-23 09:00:00 +0200 2018-05-17 15:04:58 +0200 2019-04-01 08:36:45 +0200 Raadsvergadering 23 april Op 23 april 2018 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. <p>De vergadering bevat een agendapunt waarover een mening wordt gevormd (opiniërend) en een agendapunt waarover een besluit wordt genomen. De raad kan overgaan tot besluitvorming m.b.t. het opiniërend raadsvoorstel. Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen/vergaderschema/2018/4/23/raadsvergadering-23-04-2018" title="ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht burgers</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 26 en 29 maart 2018</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel van het presidium tot het aanwijzen van plaatsvervangend voorzitter(s)</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vast stellen van het bestemmingsplan Olst-West 2017</li> <li>Sluiting</li> </ol> <p><strong> </strong></p> <h2>Spreekrecht</h2> <p><span>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens deze raadsvergadering kunt u inspreken over agendapunt 9 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer </span>14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>Volg de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live volgen gemeenteraad">gemeenteraadsvergadering live</a>!</p> 2018-04-18 09:00:00 +0200 2018-04-12 16:02:34 +0200 2018-04-12 16:08:25 +0200 Raadsvergadering 26 maart Op 26 maart 2018 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u op bij <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht burgers</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 12 maart 2018</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel tot het uitspreken van een oordeel over de rechtmatigheid van de verkiezingen, het onderzoek geloofsbrieven en toelating als lid van de raad </li> <li>Afscheid van de vertrekkende raadsleden</li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. In deze vergadering kunt u alleen inspreken over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar pagina live volgen">gemeenteraadsvergadering live volgen</a>.</p> 2018-03-21 09:00:00 +0100 2018-03-15 15:13:18 +0100 2019-04-01 08:32:40 +0200 Raadsvergadering 12 maart Op 12 maart 2018 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. De vergadering bevat zowel agendapunten waarover een mening wordt gevormd (opiniërend), als agendapunten waarover een besluit wordt genomen. De raad kan overgaan tot besluitvorming m.b.t. de opiniërende raadsvoorstellen. <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u op gemeenteraad.olst-wijhe.nl bij Vergaderschema.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht burgers</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 19 februari 2018</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel tot het benoemen van een extern lid, tevens voorzitter, van de lokale rekenkamercommissie (besluitvormend) </li> <li>Voorstel tot vaststelling van de Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018 (besluitvormend) </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 25-25a (opiniërend) </li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 32 te Wijhe (opiniërend) </li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens deze raadsvergadering kunt u inspreken over de agendapunten 10 en 11 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>U kunt de gemeenteraadsvergadering live volgen op de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl. " title="ga naar subsite gemeenteraad">subsite van de gemeenteraad</a>. U vindt hier meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen.</p> 2018-03-05 10:00:00 +0100 2018-03-05 10:24:55 +0100 2018-04-09 12:47:59 +0200 Raadsvergadering 19 februari 2018 Op 19 februari 2018 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. De vergadering bevat alleen agendapunten waarover een mening wordt gevormd (opiniërend). De raad kan overgaan tot besluitvorming m.b.t. deze opiniërende raadsvoorstellen. <p>Een toelichting op de te behandelen agendapunten vindt u bij <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/vergaderschema" title="ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Opening</li> <li>Vaststellen agenda</li> <li>Spreekrecht burgers</li> <li>Vragenronde raadsleden</li> <li>Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 5 februari 2018</li> <li>Mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel tot optimalisatie van de oud papierinzameling door de gezamenlijke papierinzamelaars Olst-Wijhe </li> <li>Voorstel inzake Transformatie sociaal domein en het beschikbaar stellen van een eenmalig bedrag van € 60.000,- </li> <li>Voorstel tot instemmen met de evaluatie van het eerste Preventie- en Handhavingsplan, integrale aanpak Drank- en Horecawet (vastgesteld op 16 december 2013)</li> <li>Voorstel tot het instellen van een commissie onderzoek geloofsbrieven</li> <li>Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Zonnekamp Oost, Woonveld E en F </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Vossenweg 5, Reepad 1 en Engeweg 10 </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018 (553-2018)</li> <li>Sluiting</li> </ol> <h2>Spreekrecht</h2> <p>De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders hechten veel waarde aan het spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens deze raadsvergadering kunt u inspreken over de agendapunten 8 t/m 14 en over niet op de agenda staande onderwerpen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht van maximaal 5 minuten per inspreker wordt verleend direct bij aanvang van de vergadering. Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.</p> <h2>Live volgen</h2> <p>Volg deze <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/liveraadsvergadering" title="ga naar live volgen gemeenteraadsvergadering">gemeenteraadsvergadering live</a>.</p> 2018-02-14 09:00:00 +0100 2018-02-08 16:51:02 +0100 2018-02-22 16:01:28 +0100