Agenda raadsvergadering 8 november

Volgende week vergadert de gemeenteraad in één ronde: de besluitvormende raadsvergadering. 

Hierin worden de formele raadsbesluiten genomen.

Dit is de agenda:  

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners
 4. Vragenronde raadsleden
 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 25 oktober 2021
 6. Mededelingen
 7. Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)
 8. Voorstel tot het vaststellen van de opbrengst bestuursopdracht ‘Ontwikkelprogramma: naar een toekomstbestendig en vitaal economisch profiel voor Olst-Wijhe'
 9. Voorstel tot het kennisnemen van de tweede bestuursrapportage 2021 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2021
 10. Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025
 11. Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2022 en het tarief toeristenbelasting 2023
 12. Sluiting 

Inspreken is mogelijk over de agendapunten 9, 10 en 11. Agendapunt 8 is eerder beeld- en oordeelsvormend besproken, inspraak is daarom niet meer mogelijk. Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op onze website. Je kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of via de livestream op onze website. De vergadering begint om 20.00 uur. 

Besluitenlijst raadsvergadering 25 oktober 2021  

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 25 oktober 2021: 

 1. De heer Hans Kamphuis als tijdelijk wethouder te benoemen met een tijdsbestedingsnorm van 0,7 fte en de tijdsbestedingsnorm van wethouder Hans Olthof tijdelijk te verhogen van 0,7 naar 1,0 fte. Dit ter vervanging van wethouder Engberink die met ziekteverlof is.   
 2. De Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021 – 2025 vast te stellen. D66 en VVD dienden een motie in met de oproep aan het college om jaarlijks een terugkoppeling te geven van de mate waarin en wijze waarop kinderen in Olst-Wijhe geprofiteerd hebben van de samenwerking in IJsselland. De motie wordt unaniem – met 13 stemmen – aangenomen. De tekst van de motie is te vinden op de gemeentelijke website bij het betreffende agendapunt. 
 3. Het bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 101a in Olst vast te stellen. 
 4. De Integrale Laadvisie van de gemeente Olst-Wijhe vast te stellen. 
 5. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 september 2021 vast te stellen. 
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen