Van de gemeenteraad 15-09-2021

In ‘Van de gemeenteraad’ plaatsen we informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen? Hoe heb je als inwoner daar invloed op? Hoe bereidt een raadslid zich voor op het nemen van een besluit?

Agenda raadsvergadering 20 september

Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes.
Oordeelsvormende raadsbijeenkomst: hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. Dit is de agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners
 4. *Voorstel tot Regionale visie Jeugdhulp 2021-2025
 5. *Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a
 6. Sluiting

* Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de aansluitende besluitvormende vergadering.

Besluitvormende raadsvergadering: hierin neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vragenronde raadsleden
 4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 28 juni en 5 juli 2021
 5. Mededelingen
 6. Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)
 7. *Voorstel tot Regionale visie Jeugdhulp 2021-2025
 8. *Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a
 9. Sluiting

* Afhankelijk van bespreking in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst.

Inspreken

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over de agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie.

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op onze website. Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. De gemeenteraadsvergadering is wel te volgen via de livestream op gemeenteraad.olst-wijhe.nl. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 21.00 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).

Werkbezoek raad Voorzieningenhart Wesepe

Op 23 augustus brachten gemeenteraadsleden een werkbezoek aan Wesepe. Van elke partij was een vertegenwoordiger aanwezig om in het Wapen van Wesepe in gesprek te gaan met leden van de stuurgroep Voorzieningenhart Wesepe. De raad moet nog een besluit nemen over dit onderwerp en wilde zich goed laten informeren door de direct betrokken inwoners en organisaties.

Tijdens het gesprek bleek dat beelden en verwachtingen met betrekking tot het realiseren van het voorzieningenhart nogal uiteenliepen. De raad heeft dan ook aangegeven behoefte te hebben aan een vervolggesprek met de stuurgroep. De stuurgroep staat hiervoor open, een gesprek wordt gepland.

Binnenkort op de agenda

In deze rubriek vertelt een raadslid over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende raadsvergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Olst-Wijhe? Wat wordt er van de raad verwacht? Dit keer gaat het over de Regionale Visie Jeugd. Erna ter Haar (VVD) over dit actuele onderwerp.

Op de raadsagenda van 20 september a.s. staat de Regiovisie Jeugdhulp vermeld. Als ouders en kinderen een probleem hebben, dan kunnen ze hulp zoeken bij Jeugdzorg. Dat is voor veel mensen een forse stap. Daarom is het van belang dat het gezin niet steeds met verschillende gezichten te maken krijgt.  Eén hulpverlener, met wie de ouders en kinderen een vertrouwensband kunnen opbouwen. Eén hulpverlener die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Doelgericht en betrokken, zonder onnodige rompslomp.  Er moet aandacht geschonken worden aan preventieve maatregelen om de vraag naar jeugdhulp terug te dringen. Jeugdzorg moet dicht bij huis te vinden zijn. De gemeente kent haar inwoners namelijk het best. Zo kan bij de zorg ook gekeken worden naar bijvoorbeeld hulp bij schulden en bij het vinden van werk. Op die manier kunnen zware gevolgen zo veel mogelijk voorkomen worden. Dat is beter voor de ouders, maar vooral ook voor de kinderen. Niet alleen in Olst-Wijhe, maar in veel meer gemeenten in ons land heeft men te maken met fors opgelopen kosten voor jeugdhulp. Zonder compensatie van het rijk werd er meer geld uitgegeven dan er binnen kwam. Een ander bepaalt, de gemeente betaalt. Een zorgelijke situatie waaraan spoedig een einde moeten komen!

Vragen?

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de griffie of kijk op de site van de Gemeenteraad.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen