Agenda raadsvergadering 31 oktober 2022

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 31 oktober in twee rondes.

Beeldvormende raadsbijeenkomst

(aanvang 19.30 uur). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. 

Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.
 4. Sluiting.

Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kun je meespreken over agendapunt 3. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl. 

Besluitvormende raadsvergadering

(aanvang 21.30 uur of later als de beeldvormende vergadering daar aanleiding toe geeft). In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.
Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d.19 september en 3 oktober 2022.
 5. Mededelingen.
 6. Ingekomen stukken.
 7. Voorstel tot het benoemen en beëdigen van een burgerlid.
 8. *Voorstel tot het vaststellen van de Eindrapportage bestuursopdracht heroriëntatie voorliggend veld.
 9. Voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening gecertificeerde instellingen 2023.
 10. Sluiting.

* Het voorstel is op 19 september 2022 oordeelsvormend besproken. 

Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live.

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de griffie

 

Deel dit
Mail
Bellen