Besluitvormende raadsvergadering 7 november 2022

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 7 november in één ronde. In deze vergadering neemt de raad de besluiten. De onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn dan meestal al besproken in de beeldvormende of oordeelsvormende bijeenkomsten. Raadsleden formuleren in deze vergadering definitief hun standpunt over het voorstel. Zij kunnen amendementen en moties indienen en ze stemmen over de voorstellen. 

Dit is de agenda:

Opening.

Vaststellen agenda.

  1. Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven/toelating nieuw benoemd tijdelijk lid van de gemeenteraad.
  2. Beëdiging als tijdelijk lid van de gemeenteraad.
  3. Vragenronde raadsleden.
  4. Mededelingen.
  5. Ingekomen stukken.
  6. * Voorstel tot het kennisnemen van de tweede Bestuursrapportage 2022 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2022.
  7. * Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 (incl. 1e begrotingswijziging).
  8. * Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2023.
  9. Sluiting.

* Deze onderwerpen zijn aan de orde geweest in een oordeelsvormende bijeenkomst op 24 oktober. 

De raadsvergadering begint om 20.00 uur. 

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen. Je kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online.

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de griffie.

Deel dit
Mail
Bellen