Agenda raadsvergadering 21 november 2022

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 21 november in 2 rondes.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

Aanvang 20.00 uur 

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.
 5. Voorstel tot kennisnemen van voortgangsrapportage Jeugd 2022.
 6. Voorstel om in te stemmen met definitief plan van aanpak omgevingsvisie.
 7. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan ‘reparatieplan bestemming Wonen’ .
 8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Stapelhaarspad.
 9. Sluiting.

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 8 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie.

Besluitvormende raadsvergadering

Aanvang 21.30 uur of later als de oordeelsvormende vergadering daartoe aanleiding geeft. In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Mededelingen.
 5. Ingekomen stukken.
 6. Voorstel tot het benoemen en beëdigen van een burgerlid.
 7. *Voorstel tot kennisnemen van voortgangsrapportage Jeugd 2022.
 8. *Voorstel om in te stemmen met definitief plan van aanpak omgevingsvisie.
 9. *Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan ‘reparatieplan bestemming Wonen’ .
 10. *Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Stapelhaarspad.
 11. Sluiting.

* Dit onderwerp wordt alleen besproken als dit tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst wordt besloten. Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad.

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de griffie

Deel dit
Mail
Bellen