Agenda raadsvergadering 12 december 2022 

De gemeenteraad vergadert maandag 12 december in twee rondes. 

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

(aanvang 20.00 uur). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.   

Dit is de agenda:   

 1. Opening.  
 2. Vaststellen agenda. 
 3. Spreekrecht inwoners.  
 4. Voorstel tot het vaststellen van de aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek en nota beantwoording zienswijzen. 
 5. Voorstel tot grondexploitatie Wengelerhoek te openen.
 6. Voorstel tot het aanpassen van het Programma Olstergaard.
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Grondbeleid 2023-2026 en intrekking van de Nota Grondbeleid 2018-2021.
 8. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, lijkbezorgingsrechten en leges 2023.
 9. Sluiting .

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 8 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie.   

Besluitvormende raadsvergadering  

(de vergadering begint om 21.30 uur of later als de oordeelsvormende vergadering daartoe aanleiding geeft).  
In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. 

Dit is de agenda: 

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 31 oktober, 7 en 21 november 2022.
 5. Mededelingen.
 6. Ingekomen stukken.
 7. Voorstel tot het benoemen van twee nieuwe externe voorzitters van de gemeenteraad.
 8. Beëdiging van twee nieuwe externe voorzitters van de gemeenteraad.
 9. *Voorstel tot het vaststellen van de aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek en nota beantwoording zienswijzen.
 10. *Voorstel tot grondexploitatie Wengelerhoek te openen.
 11. *Voorstel tot het aanpassen van het Programma Olstergaard.
 12. *Voorstel tot het vaststellen van de Nota Grondbeleid 2023-2026 en intrekking van de Nota Grondbeleid 2018-2021.
 13. *Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, lijkbezorgingsrechten en leges 2023.
 14. Sluiting.

*Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten. 

Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online volgen.  

Vragen  

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de griffie

 

Deel dit
Mail
Bellen