Van de gemeenteraad 13 juli 2022

In deze rubriek ‘Van de gemeenteraad’ plaatsen we informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen?

Besluitenlijst raadsvergadering 4 juli

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 4 juli 2022:

 1. Het bestemmingsplan Kindcentrum Olst vast te stellen.
 2. Het bestemmingsplan Holstweg en omgeving vast te stellen.
 3. Het bestemmingsplan Buitengebied Leugenshorst 4 (Wijhe) vast te stellen.
 4. Het bestemmingsplan Buitengebied Rijksstraatweg 5, 5a en 7 (Wijhe) vast te stellen.
 5. De jaarrekening en het jaarverslag 2021 vast te stellen.
 6. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2022 en een begrotingswijziging 2022 vast te stellen.
 7. De Kadernota 2023-2026 vast te stellen.
 8. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 juni 2022 vast te stellen.

Er werden twee moties vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) ingediend: een motie van de PvdA getiteld Stikstofbeleid en een motie van Gemeentebelangen, CDA en Partijv/dSport getiteld ‘Een boer is ook maar een mens’. De reactie van wethouder Olthof op de moties was voor de fracties aanleiding de moties uiteindelijk niet in stemming te brengen maar ‘aan te houden’ om eventueel later alsnog in te dienen.  

Wat was de reactie van de wethouder?

De wethouder gaf aan dat de provincie Overijssel samen met partners al ruim 1,5 jaar bezig is met de gebiedsgerichte aanpak stikstof. 
Salland loopt hierin voorop, vrijdag 1 juli is een bod neergelegd waarin perspectief voor de boeren voorop staat. Het gaat om het Gebiedsperspectief Salland: perspectief voor landbouw, water, klimaat en natuur op het platteland in Salland. Dit bod is samen met en dankzij de boeren tot stand gekomen. Verder in samenwerking met Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, waterschappen, landeigenaren (privaat en Stichting IJssellandschap), LTO, gemeente Deventer, gemeente Raalte en gemeente Olst-Wijhe. 
Met dit bod worden de stikstofdoelstellingen in 2030 en 2035 gehaald (50% reductie). Het bod wordt nu door de Boerenraad besproken met de achterban. Naar verwachting is begin september meer bekend. De wethouder merkt op dat het mooi zou zijn als er dan een brief aan minister Van der Wal gestuurd zou kunnen worden waarin de kracht van Salland tot uitdrukking komt: stikstofoplossingen met een goed perspectief voor boeren. 

De volledige teksten van de beide moties zijn te vinden op de gemeentelijke website bij de betreffende vergadering onder agendapunt 14a en 14b. 

Besluitenlijst raadsvergadering 5 juli

De gemeenteraad besloot in zijn openbare raadsvergadering van 5 juli 2022:

 1. De Strategische Raadsagenda Olst-Wijhe 2022-2026 vast te stellen als startdocument en deze de komende jaren verder vorm en inhoud te geven.
 2. Kennis te nemen van het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Focus en verbinding’.
 3. Te benoemen als wethouder met tijdsbestedingsnorm 1,0:
  De heer M. (Marcel) Blind
  Mevrouw J. (Judith) Compagner
  De heer H. (Hans) Olthof

Wat is de Strategische raadsagenda?

Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben alle partijen in de gemeenteraad gezamenlijk gewerkt aan een Strategische Raadsagenda voor de raadsperiode 2022-2026.  Deze vormt het fundament voor het Bestuursakkoord Focus en Verbinding van het nieuwe college. Vanuit de gemeenteraad wordt de komende jaren als fracties samen verder gewerkt aan de versterking en doorontwikkeling van de gemeente Olst-Wijhe, voor en samen met de samenleving. In de agenda zijn voor de komende periode de belangrijke opgaven benoemd, waar de raad nadrukkelijk bij betrokken wil zijn. De raadsagenda is dynamisch en wordt jaarlijks in de aanloop naar de kadernota in het voorjaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd en concreter gemaakt. 

Afscheid wethouders

Naast de installatie van nieuwe wethouders heeft de raad op 5 juli ook afscheid genomen van twee wethouders: Herman Engberink en Hans Kamphuis. Zij werden beiden toegesproken door de nestor van de raad, Rimmert Brandsma. 

Deel dit
Mail
Bellen