Agenda raadsvergadering 19 september 2022

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 19 september in twee rondes.

1. Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. 

Dit is de agenda: 
1.  Opening.
2.  Vaststellen agenda.
3.  Spreekrecht inwoners. 
4*. Voorstel tot van toepassing verklaren van de Coördinatieregeling voor ontwikkeling IJsseldijk 59 te Welsum (Welzorgsum).
5*. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Nieuwendijk 24c.
6*. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Elshof, Elshof 6c, 6d en 6e.
7*. Voorstel tot het vaststellen van de Eindrapportage bestuursopdracht heroriëntatie voorliggend veld.
8.   Sluiting. 
 
*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de 
aansluitende besluitvormende vergadering. 

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 7 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl


2. Besluitvormende raadsvergadering

Hierin neemt de raad formeel de besluiten.

Dit is de agenda:
1.    Opening.
2.    Vaststellen agenda.
3.    Vragenronde raadsleden.
4.    Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 4 en 5 juli 2022
5.    Mededelingen.
6.    Ingekomen stukken.  
7.    Voorstel tot ontslag burgerlid PvdA.
8.    Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven/toelating nieuwbenoemde leden van de raad.
9.    Beëdiging nieuwe raadsleden.
10*. Coördinatieregeling Welzorgsum.
11*. Bestemmingsplan Wijhe, Nieuwendijk 24c.
12*. Bestemmingsplan Elshof 6C, 6D, 6E.
13.   Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1.
14*. Voorstel tot het vaststellen van de eindrapportage Bestuursopdracht Heroriëntatie voorliggend veld.
15.   Sluiting.

*Deze onderwerpen komen voorafgaand aan deze vergadering aan de orde in een oordeelsvormende bijeenkomst. Afhankelijk van de vraag of dit direct door kan voor besluitvorming zal het onderwerp in deze vergadering worden behandeld, dan wel komt het desbetreffende agendapunt te vervallen. Bij het vaststellen van de agenda aan het begin van de vergadering wordt daarover beslist.

De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 20.45 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).

De volledige agenda’s en bijbehorende stukken staan op https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen. Je kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl of kijk op Gemeente Olst-Wijhe | Gemeenteraad.

 

Deel dit
Mail
Bellen