Agenda raadsvergadering 23 januari 2023

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 23 januari in twee rondes.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De raadsleden debatteren met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.
 5. Voorstel tot Kadernota Verbonden Partijen 2023-2026.
 6. Sluiting.

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 5 (niet over agendapunt 4 omdat dit al eerder oordeelsvormend is besproken) of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.  

Besluitvormende raadsvergadering

Aaanvang 21.30 uur of later als de oordeelsvormende vergadering daartoe aanleiding geeft. In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.
Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 12 december 2022.
 5. Mededelingen.
 6. Vaststellen lijst moties en toezeggingen.
 7. Ingekomen stukken.
 8. *Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.
 9. *Kadernota verbonden partijen.
 10. Sluiting.

*Dit onderwerp wordt alleen besproken als dit tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.

Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online volgen

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de griffie.

 

 

Deel dit
Mail
Bellen