Agenda raadsvergadering 13 februari 2023

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 13 februari in 2 rondes.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

(aanvang 20.00 uur). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  
Dit is de agenda:  

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 28.
 5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Boerlestraat 9-9a.
 6. Sluiting.

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie.  

Besluitvormende raadsvergadering

(aanvang 20.30 uur of later als de oordeelsvormende vergadering daartoe aanleiding geeft). In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Voorstel tot het verlengen van de tijdelijke vervanging van de heer R.A.J. Brandsma door de heer T. Mulder als lid van de gemeenteraad van Olst-Wijhe namens D66.
 4. Vragenronde raadsleden.
 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 23 januari 2023.
 6. Mededelingen.
 7. Vaststellen lijst moties en toezeggingen.
 8. Ingekomen stukken.
 9. * Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 28.
 10. * Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Boerlestraat 9-9a.
 11. Sluiting.

*Deze onderwerpen worden alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.

Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website.

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Stuur dan een mail naar de griffie

 

Deel dit
Mail
Bellen