Agenda raadsvergadering 5 juni 2023 

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

(aanvang circa 20.30 uur, afhankelijk van de duur van de besloten vergadering voorafgaand aan deze vergadering). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  

Dit is de agenda:  

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Voorstel tot strategische aankoop perceel agrarische grond locatie Vink in Olst.
 5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Diepenveenseweg 28a.
 6. Voorstel tot het vaststellen van het Participatiebeleid Omgevingswet.
 7. Voorstel tot het vaststellen van het Participatiehandvest 'Zo doen we dat bij Olst-Wijhe' en uitvoeringsprogramma participatie ter kennisname.
 8. Voorstel tot vaststelling notitie Vervolgonderzoek heroriëntatie voorliggend veld en invulling taakstelling vanaf 2024.
 9. Voorstel tot uitbrengen van een positief advies aan het Commissariaat voor de Media op het voldoen door Airplay Media Stichting aan de eisen van de Mediawet 2008.
 10. Sluiting.

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4, 5, 8 en 9 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.  

Besluitvormende raadsvergadering

(aanvang 21.30 uur of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft). In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.

Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 8 mei 2023.
 5. Mededelingen.
 6. Vaststellen lijst moties en toezeggingen.
 7. Ingekomen stukken.
 8. Voorstel tot benoeming raadslid. De heer Brandsma van D66 heeft ontslag genomen. Van zijn opvolger, de heer T. Mulder, worden de geloofsbrieven onderzocht en wordt besloten over zijn toelating tot lid van de raad.
 9. Beëdiging raadslid. De beëdiging van de heer T. Mulder vindt plaats door het afleggen van de eed of belofte in handen van de voorzitter.
 10. * Voorstel tot strategische aankoop perceel agrarische grond locatie Vink in Olst.
 11. * Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Diepenveenseweg 28a.
 12. * Voorstel tot het vaststellen van het Participatiebeleid Omgevingswet.
 13. * Voorstel tot het vaststellen van het Participatiehandvest  'Zo doen we dat bij Olst-Wijhe' en uitvoeringsprogramma participatie ter kennisname.
 14. * Voorstel tot vaststelling notitie Vervolgonderzoek heroriëntatie voorliggend veld en invulling taakstelling vanaf 2024.
 15. * Voorstel tot uitbrengen van een positief advies aan het Commissariaat voor de Media op het voldoen door Airplay Media Stichting aan de eisen van de Mediawet 2008.
 16. Sluiting.

* Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten. 
 
Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online volgen.

Vragen  

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl.

Deel dit
Mail
Bellen