Kadernota 2024-2027: 3 juli oordeelsvorming en 10 juli besluitvorming 

De raad vergadert op maandag 3 juli in de oordeelsvormende vergadering over de Kadernota 2024-2027. Op maandag 10 juli neemt de raad de besluiten over de Kadernota. Wat is nu die Kadernota en hoe bereiden raadsleden zich voor op de besluitvorming daarover? 

----------------------

De Kadernota is het belangrijkste financiële document dat jaarlijks wordt opgesteld. De Kadernota geeft inzicht in het financiële huishoudboekje van de gemeente voor de komende vier jaar. De begroting voor de jaren 2024 en 2025 is sluitend. Dat wil zeggen dat er net zoveel inkomsten zijn als uitgaven. Voor de jaren 2026 en 2027 is dat niet het geval. Toch stelt het college aan de raad voor om niet op voorhand al bezuinigingen door te voeren. Volgens het college is er voorlopig voldoende ruimte om de ambities uit het bestuursakkoord uit te voeren. Voor de periode 2026 en verder kijkt het college in 2025 met de kennis van dat moment naar de financiële mogelijkheden en zal vervolgens voorstellen hierover voor de gemeenteraad maken. Op 3 juli wordt het voorstel van het college besproken en gaan de politieke partijen met elkaar in gesprek over elkaars plannen. De besluitvormende raadsvergadering op 10 juli begint met het uitspreken van de algemene beschouwingen door de fractievoorzitters. Fracties geven hun politieke visie op de (nabije) toekomst van de gemeente Olst-Wijhe. In de beschouwingen kunnen ook de opbrengsten van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 3 juli worden verwerkt. Hierna zal de besluitvorming plaatsvinden. De tekst van de door de politieke partijen uitgesproken algemene beschouwingen is na 10 juli ook terug te vinden op de website van de gemeente Olst-Wijhe. 

-----------------------

Twee raadsleden aan het woord over de voorbereidingen voor en vergaderingen over de Kadernota

Ronnie Niemeijer, fractievoorzitter Gemeentebelangen

Zodra je (lokaal) politiek actief wordt, ontdek je al snel dat de Kadernota een belangrijk onderdeel van het raadswerk is. De Kadernota, waarin we voornamelijk vaststellen wat er volgend jaar wordt gedaan met gemeentegeld, vormt de basis voor de begroting later in het jaar. Niet voor niets valt in diverse (fractie)vergaderingen in aanloop naar de zomer steeds vaker het woord ‘Kadernota’. Als dan de Kadernota op de digitale deurmat valt, is duidelijk wat we voor volgend jaar kunnen verwachten, is er geld beschikbaar of moeten we misschien bezuinigen? Kortom hét moment om veel tijd vrij te maken om de Kadernota door te nemen en ook het moment om met andere fractieleden te sparren en zeker met de woordvoerder financiën binnen onze fractie. 
 
Elk fractielid noteert haar/zijn aandachtspunten, de wensen en meningen over bepaalde onderwerpen. Kan onze partij zich vinden in de voorstellen? Wat zouden we anders willen? Waarover is verduidelijking gewenst? Is er voldoende aandacht voor zaken die wij belangrijk vinden, vinden wij de speerpunten (zoals bijvoorbeeld genoemd in ons verkiezingsprogramma) terug? En zo nee, hoe proberen we dat dan alsnog te bewerkstelligen? 
 
Tijdens de fractievergadering(en), waar ook andere leden van onze partij en oud-raadsleden met brede financiële kennis aanwezig zijn, bespreken we eventueel gewenste wijzigingen (amendementen) op de Kadernota en de lijn van de uit te spreken Algemene Beschouwingen. 
En dan is het moment daar om de Kadernota in de gemeenteraad te bespreken en vast te stellen welke financiële kaders de gemeenteraad aan het college geeft om uiteindelijk aan het einde van het jaar de begroting op te stellen. 
 
Kortom: een drukke, enerverende tijd, waarbij veel gesprekken plaatsvinden binnen de fractie en zo nodig daarbuiten, maar zodra we deze klus hebben geklaard lonkt de zomervakantie!

André Smit, fractievoorzitter PvdA

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Met andere woorden: de raad is de baas. Het is dan wel fijn dat de ‘baas’ aan zijn medewerkers laat weten wat er van hen verwacht wordt. Met de Kadernota geeft de gemeenteraad de grenzen (de kaders) aan waar het college van burgemeester en wethouders zich aan moet houden. En dan gaat het met name om het geld. Waar moet het geld aan worden besteed. Het college gaat daarmee aan het werk en maakt plannen hoe het geld vervolgens gebruikt gaat worden. En daar hebben de verschillende politieke partijen in de gemeenteraad dan ook wel weer een mening over. En het zal niemand verbazen dat die nog wel eens van mening verschillen met elkaar over waar het geld aan moet worden besteed.  
Bij de Algemene Beschouwingen laten de politieke partijen weten wat zij belangrijk vinden. Zij gaan dan met elkaar in gesprek over die verschillen, maar ook over waar ze het samen over eens zijn.  
 
Voor de PvdA Olst-Wijhe is het verkiezingsprogramma van 2022 de basis. Want natuurlijk willen we zoveel mogelijk van onze idealen voor een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten gerealiseerd hebben. Omdat de wereld niet stil is blijven staan sinds de verkiezingen, kijken we altijd waar we onze ideeën bij moeten stellen. Om dat te kunnen doen moeten we contact houden met de mensen op straat en met de organisaties die hun uiterste best doen voor onze inwoners. De verhalen die we horen nemen we mee naar de gemeenteraad. Omdat we niet alles tot in detail kunnen bespreken tijdens de vergadering, benoemen we in onze algemene beschouwingen een paar speerpunten waar we echt aandacht voor willen vragen.  
 
Op 3 juli gaan we het huishoudboekje 2022 van de gemeente bespreken, de jaarstukken. 183 pagina’s die voor ons zijn beoordeeld door de accountants. Aansluitend bespreken we het voorstel van het college waar zij denken dat we het geld aan moeten uitgeven in de komende jaren, de Kadernota. Die avond gaan de verschillende partijen ook met elkaar in gesprek over elkaars ideeën en plannen. Dan kunnen we er een week lang over nadenken. Op 10 juli worden de kaarten op tafel gelegd en leggen we als partij nog één keer uit waarom volgens ons onze ideeën de beste zijn. Tot slot stemmen we over de Kadernota. Daarna is het college aan zet om de Kadernota om te zetten naar een begroting.  
 

Deel dit
Mail
Bellen