Agenda raadsvergadering 25 september 2023 

Beeldvormende raadsbijeenkomst

(aanvang 20.00 uur in gemeentehuis) 

De gemeenteraad van Olst-Wijhe vergadert volgens het zogenaamd BOB-model van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Doel is het stimuleren van de inbreng van inwoners en organisaties bij het besluitvormingsproces en meer ruimte te geven aan het debat in de raad.  
 
De gemeenteraad praat op 25 september beeldvormend over het Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbesluit Verklaring van geen Bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder voor de duur van 25 jaar. Het doel van de bijeenkomst is dat raadsleden een goed beeld krijgen van het onderwerp en voldoende informatie om zich vervolgens een oordeel te kunnen vormen en een standpunt in te nemen met betrekking tot het voorstel in de oordeelsvormende bijeenkomst. Meesprekers voelen zich gehoord. Raadsleden luisteren en stellen verhelderende vragen, er is uitdrukkelijk geen debat.  
 
Voor deze bijeenkomst zijn de initiatiefnemer en de OmgevingsAdviesRaad (OAR) uitgenodigd om een toelichting te geven. De bijeenkomst is openbaar.  
Na de beeldvormende raadsbijeenkomst wordt het raadsvoorstel geagendeerd voor de oordeelsvormende raadsbijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering. Als de raad uiteindelijk akkoord gaat, legt het college de ontwerp-vergunning en de ontwerp-Verklaring van geen Bedenkingen zes weken ter inzage. In deze periode kun je een zienswijze indienen. 
 
Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbesluit Verklaring van geen Bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder voor de duur van 25 jaar.
 4. Sluiting.

Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kun je meespreken over agendapunt 3. De spreektijd is maximaal 5 minuten per spreker/organisatie. Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken? Neem dan uiterlijk vrijdag 22 september contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.  

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

(aanvang 21.00 uur of later als de beeldvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft)

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.   

Dit is de agenda:  

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Voorstel tot vaststellen plan van aanpak GALA 2024-2026.
 5. Voorstel tot instellen van een auditcommissie en benoemen leden voor de gemeente Olst-Wijhe.
 6. Initiatiefvoorstel tot intrekken besluit d.d. 26-6-2023 en nemen nieuw besluit inzake het beschikbaar stellen van middelen om te komen tot toekomstbestendig bibliotheekwerk in Wijhe.
 7. Sluiting.  

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.  

Besluitvormende raadsvergadering

(aanvang 22.00 uur of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft)

In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. 

Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergaderingen d.d. 10 en 11 juli 2023.
 5. Mededelingen.
 6. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.
 7. Ingekomen stukken.
 8. *Voorstel tot vaststellen plan van aanpak GALA 2024-2026.
 9. *Voorstel tot instellen van een auditcommissie en benoemen leden voor de gemeente Olst-Wijhe.
 10. *Initiatiefvoorstel tot intrekken besluit d.d. 26-6-2023 en nemen nieuw besluit inzake het beschikbaar stellen van middelen om te komen tot toekomstbestendig bibliotheekwerk in Wijhe.
 11. Sluiting.  

* Deze onderwerpen worden alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.  
 
Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl of kijk op de pagina van de gemeenteraad.
 

Deel dit
Mail
Bellen