Raadsvergadering 8 april 2024

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 8 april in 2 rondes.  

Besluitvormende raadsvergadering

(aanvang 20.00 uur)

In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda: 

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 25 maart 2024.
 5. Mededelingen.
 6. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.
 7. Ingekomen stukken.
 8. Subsidieverordening gecertificeerde instellingen jeugdhulp.
 9. Voorstel tot instemming met de Regiovisie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Midden-IJssel 2024 t/m 2026.
 10. Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ).
 11. Sluiting.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

(aanvang 20.20 uur, of later als de besluitvormende vergadering daartoe aanleiding geeft)

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  Dit is de agenda:  

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Onderzoek gevolgen conclusies college 28 november 2023 op plan van aanpak Stichting Noordmanshoek (vervolg oordeelsvormende vergadering van 25 maart 2024).
 5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Kindcentrum Wijhe.
 6. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Eikelhofweg 5.
 7. Sluiting.

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 5 en 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.   
 
Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen.

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl.
 
 

 


 

Deel dit
Mail
Bellen