Raadsvergadering 15 juli 2024

Maandag 15 juli is de laatste vergadering voor het zomerreces. De eerste raadsvergadering na de zomer is op maandag 9 september.  

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 15 juli in 2 rondes.  

Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 20.00 uur)

In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda: 

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 1 juli 2024.
 5. Mededelingen.
 6. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.
 7. Ingekomen stukken.
 8. Benoeming raadslid.
 9. Beëdiging raadslid.
 10. Voorstel tot bekostiging en borging kindcentrum Olst.
 11. Voorstel in te stemmen met pijlers voor de toekomst als bouwsteen voor de omgevingsvisie.
 12. Voorstel tot Wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Olst-Wijhe.
 13. Begroting 2025 Sallcon GR en jaarrekeningen 2023 Sallcon GR en KonnecteD BV.
 14. Voorstel tot vaststellen begroting OD IJsselland 2025.
 15. Sluiting.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

(aanvang 20.20 uur, of later als de besluitvormende vergadering daartoe aanleiding geeft)

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.   
Dit is de agenda:   

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Voorstel tot vaststelling van het programma Toekomstbestendig Olst-Wijhe.
 5. Sluiting.

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.   

U kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen

Deel dit
Mail
Bellen