U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Spreekrecht

De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders vinden het spreekrecht belangrijk. Dus aarzel niet om hier gebruik van te maken.

Lees meer over de aangepaste corona-aanpak van de vergaderingen van de gemeenteraad.

Wanneer kan ik inspreken?

Meespreken in beeldvormende bijeenkomst:

Onderwerpen waarover de raad zich een beter beeld wil vormen worden in een beeldvormende bijeenkomst besproken. Het betreft onder meer voorstellen die veel maatschappelijke impact  hebben of waar verschillende belangen en opvattingen spelen.
Belanghebbenden en belangstellende worden uitgenodigd om in een informele setting mee te praten over het onderwerp. Als u wilt meepraten over een dergelijk onderwerp kunt u na aanmelding plaats nemen aan de raadstafel. De bijeenkomst wordt voorgezeten door een onafhankelijke gespreksleider. Namens iedere raadsfractie zit één raadslid of burgerlid aan tafel.

Inspreken in oordeelsvormende bijeenkomst:

In de oordeelsvormende bijeenkomst kan worden ingesproken over onderwerpen die niet in de beeldvormende bijeenkomst zijn behandeld. Er kan ook worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Er mag maximaal 5 minuten worden ingesproken.
Als wordt ingesproken over onderwerpen die op de agenda staan kan dat bij het desbetreffende agendapunt. Bij het inspreken richt men zich alleen tot de voorzitter. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met raadsleden ontstaat.

Tijdens de  besluitvormende raadsvergadering kunt u niet inspreken.

Verder kunt u, conform het Reglement van orde van de gemeenteraad, niet inspreken over:
Agendapunten die eerder in een beeldvormende of oordeelsvormende bijeenkomst aan de orde zijn geweest;
Een beschikking van een bestuursorgaan waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of open gestaan heeft of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
Onderwerpen waartegen een klacht ex. artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Hoe maak ik gebruik van het spreekrecht?

Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Geef dit dan door aan de griffier, Jacqueline van Zwam, via telefoonnummer 14 0570. Uw aanmelding moet vóór 12.00 uur op de vergaderdag bij haar binnen zijn. Het spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan wordt direct aan het begin van de vergadering gegeven. Inspreken over onderwerpen die wel op de agenda staan kan bij het desbetreffende onderwerp.

Vragen?

In de Huis aan Huis Reklamix staat een week voor de vergadering over welke agendapunten u kunt inspreken. Heeft u vragen over het spreekrecht? Neem dan contact op met de Griffie.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen