Agenda raadsvergadering maandag 4 juli en dinsdag 5 juli

De gemeenteraad vergadert volgende week op 2 avonden: maandag 4 juli in 2 rondes en dinsdag 5 juli in 1 ronde.

Agenda raadsvergadering 4 juli 2022

1. Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 19.00 uur)

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.

Dit is de agenda: 

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. * Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Olst.
 5. * Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1.
 6. * Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Holstweg e.o. (Den Nul).
 7. * Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Leugenshorst 4 (Wijhe).
 8. * Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Rijksstraatweg 5, 5a en 7 (Wijhe).
 9. Sluiting.


*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de aansluitende besluitvormende vergadering. 
Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 8 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl
 
2. Besluitvormende raadsvergadering (aanvang omstreeks 20.30 uur)
Hierin neemt de raad formeel de besluiten.

Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 13 juni 2022.
 5. Mededelingen.
 6. Ingekomen stukken.  
 7. * Raadsvoorstel bestemmingsplan Kindcentrum Olst.
 8. * Raadsvoorstel bestemmingsplan Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1.
 9. * Raadsvoorstel bestemmingsplan Holstweg e.o. (Den Nul).
 10. * Raadsvoorstel bestemmingsplan Leugenshorst 4 (Wijhe).
 11. * Raadsvoorstel bestemmingsplan Buitengebied, Rijksstraatweg 5, 5a en 7 (Wijhe).
 12. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2021 (jaarstukken 2021).
 13. Voorstel tot het kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2022 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2022.
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2023-2026.
 15. Sluiting.


* Dit onderwerp komt voorafgaand aan deze vergadering aan de orde in een oordeelsvormende bijeenkomst. Afhankelijk van de vraag of dit direct door kan voor besluitvorming zal het onderwerp in deze vergadering worden behandeld, dan wel komt het desbetreffende agendapunt te vervallen. Bij het vaststellen van de agenda aan het begin van de vergadering wordt daarover beslist.
 
De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 19.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 20.30 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).

Agenda raadsvergadering 5 juli 2022

Volgende week dinsdagavond vindt er om 20.00 uur een besluitvormende raadsvergadering plaats. Hierin worden o.a. de Strategische Raadsagenda en het Bestuursakkoord besproken als resultaat van de formatie die afgelopen weken onder leiding van formateur Bart Jaspers Faijer heeft plaatsgevonden. Ook worden de nieuwe wethouders benoemd. 

Dit is de agenda:

1. Opening
2. * Vaststellen agenda
3. Strategische Raadsagenda 
4. Bestuursakkoord 
5. Voordracht en benoeming van wethouders en vaststelling tijdsbestedingsnorm van elke wethouder
6. Beëdiging wethouders (voordat ze hun functie kunnen uitoefenen, leggen de wethouders in handen van de voorzitter de eed of belofte af).
7. Afscheid wethouders Engberink en Kamphuis (raadsafscheid van de voormalige wethouders Engberink en Kamphuis).
10. Sluiting.

* De mogelijkheid bestaat dat er in deze vergadering eerst nog onderwerpen behandeld worden die geagendeerd stonden voor de raadsvergadering van 4 juli maar vanwege tijdgebrek daar niet aan bod zijn geweest. Dat wordt dan bij agendapunt 2 ‘Vaststellen agenda’ benoemd. 

De volledige agenda’s en bijbehorende stukken staan op https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen. Je kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live.
 
Vragen
Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl of kijk op Gemeente Olst-Wijhe | Gemeenteraad.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen