Agenda raadsvergadering 12 februari

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 12 februari in 2 rondes.

Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 20.00 uur)

In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. 

Dit is de agenda: 

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden. 
 4. Mededelingen.
 5. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.
 6. Ingekomen stukken.
 7. Benoeming leden Rekenkamer.                                                
 8. Bestemmingsplan ontwikkeling woonwagenstandplaatsen.      
 9. Aanpassing van de APV.                                                          
 10. Gedragscode en protocol integriteit
 11. Sluiting.                              

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.20 uur, of later als de besluitvormende vergadering daartoe aanleiding geeft)

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.   
 
Dit is de agenda:  

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Voorstel tot kiezen voor scenario Netwerkgemeente ten behoeve van een toekomstbestendig Olst-Wijhe
 5. Sluiting. 

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.   
 
Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen op https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live.  

Vragen 

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl of kijk op https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl
 

Deel dit
Mail
Bellen