Raadsvergadering 22 april 2024

Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 20.00 uur) 


In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. 
Dit is de agenda: 

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 8 april 2024.
 5. Mededelingen.
 6. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.
 7. Ingekomen stukken.
 8. Voorstel tot het vaststellen van het onderzoek naar gevolgen conclusies plan van aanpak Noordmanshoek en voorstel voor vervolg.
 9. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Kindcentrum Wijhe.
 10. Voorstel tot bijstelling van de financiële kaders voor de Kindcentra Olst en Wijhe.
 11. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan en de grondexploitatie Boskamp, Dahliastraat 25.
 12. Voorstel tot het vaststellen van het subsidieverordening Isolatieprogramma Olst-Wijhe.
 13. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Oranjelaan 2.
 14. Begroting 2024 Sallcon GR (1e wijziging).
 15. Sluiting. 
   

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

(aanvang 20.20 uur, of later als de besluitvormende vergadering daartoe aanleiding geeft). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.   
 
Dit is de agenda:   

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Eikelhofweg 5.        
 5. Voorstel tot beschikbaar stellen van een bedrag van € 47.500, - aan schoolbestuur De Mare.
 6. Voorstel tot vestigen voorkeursrecht ex art. 9.1, eerste lid onder c van de Omgevingswet op onroerende zaken gelegen in het Plangebied Wengelerhoek te Wijhe.
 7. Sluiting. 

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.   
 
Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen via https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live 

Vragen  

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl of kijk op gemeenteraad.olst-wijhe.nl
 

Deel dit
Mail
Bellen