Raadsvergadering 6 mei 2024

Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 20.00 uur). 

In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. 

Dit is de agenda: 

 1. Opening. 
 2. Vaststellen agenda. 
 3. Vragenronde raadsleden. 
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 22 april 2024. 
 5. Mededelingen. 
 6. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen. 
 7. Ingekomen stukken. 
 8. Ontslag griffier en aanwijzing en beëdiging nieuwe griffier 
 9. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Eikelhofweg 5 
 10. Voorstel tot beschikbaar stellen van een bedrag van € 47.500, - aan schoolbestuur De Mare 
 11. Voorstel tot vestigen voorkeursrecht ex art. 9.1, eerste lid onder c van de Omgevingswet op onroerende zaken gelegen in het Plangebied Wengelerhoek te Wijhe (fase 2 en 3) 
 12. Voorstel tot Wijzing Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
 13. Sluiting. 

 

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

(aanvang 20.20 uur, of later als de besluitvormende vergadering daar aanleiding toe geeft). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.   

Dit is de agenda:   

 1. Opening. 
 2. Vaststellen agenda. 
 3. Spreekrecht inwoners. 
 4. Voorstel tot instemmen met de Cultuurvisie Olst-Wijhe 2024-2028 
 5. Voorstel tot bijstelling van de financiële kaders voor de kindcentra Olst en Wijhe  
 6. Sluiting. 

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.   

Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen via https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live 

Vragen  

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl of kijk op gemeenteraad.olst-wijhe.nl

Deel dit
Mail
Bellen