Besluitenlijst raadsvergadering 26 juni 2023  

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 26 juni 2023: 

  1. Het Participatiebeleid Omgevingswet vast te stellen en te bepalen dat het beleid na een jaar wordt geëvalueerd.
  2. Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma participatie en het daarin opgenomen Participatiehandvest ‘Zo doen we dat in Olst-Wijhe’ gewijzigd vast te stellen. Een amendement om een publieksvriendelijke versie van het handvest te maken van alle fracties werd unaniem aangenomen.
  3. De notitie Vervolgonderzoek heroriëntatie voorliggend veld en de invulling taakstelling vanaf 2024 vast te stellen, waarbij D66 tegen het voorstel heeft gestemd.  
  4. Middelen beschikbaar te stellen om te komen tot toekomstbestendig bibliotheekwerk in Wijhe. Een amendement ‘Pilot realisatie bibliotheekvestiging in Wijhe’ van PvdA, PartijvdSport, D66 en GroenLinks werd unaniem aangenomen. Voor de pilotperiode van twee jaar wordt daarmee het concept van een volwaardige bibliotheekvestiging in Wijhe toegepast in plaats van een door het college voorgesteld servicepunt.  
  5. Het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 17 vast te stellen.
  6. Het bestemmingsplan Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg gewijzigd vast te stellen.
  7. Het subsidiebeleid te actualiseren en te harmoniseren.  
  8. In te stemmen met de inhoud van de Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028.
  9. De besluitenlijsten van de raadsvergadering en 8 mei en 19 juni vast te stellen.

De volledige teksten van de amendementen staan in het Vergaderschema bij de vergadering van 26 juni.

Deel dit
Mail
Bellen