Besluitenlijst raadsvergadering 10 juli 2023

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 10 juli 2023:

  1. De jaarrekening en het jaarverslag 2022 vast te stellen.
    Een motie van de fracties van VVD, Gemeentebelangen, GroenLinks, D66 en PartijvdSport om de interne beheersing te verbeteren werd aangenomen met 12 stemmen voor en 2 tegen (PvdA).
  2. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2023.
  3. De Kadernota 2024 – 2027 vast te stellen.
  4. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 juni 2023 vast te stellen.

De volledige tekst van de moties vind je in het Vergaderschema.

Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via griffie@olst-wijhe.nl.

Deel dit
Mail
Bellen