Wat doet de gemeenteraad?

In elke gemeente is er een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Als algemeen bestuur bepaalt hij op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. De raadsleden worden gekozen voor een periode van 4 jaar.

Een aantal partijen vormen met elkaar een coalitie en leveren wethouders voor het college van burgemeester en wethouders. In onze gemeente wordt de coalitie gevormd door Gemeentebelangen Olst-Wijhe, CDA en VVD. Alle fracties uit de gemeenteraad hebben gezamenlijk een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen gesloten. Het college heeft het raadsakkoord uitgewerkt tot een collegeuitvoeringsprogramma voor de raadsperiode 2022-2026.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt de koers van de gemeente en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. De raad controleert vervolgens of het college van burgemeester en wethouders de uitgezette koers goed uitvoert. Een belangrijk middel om koers te bepalen en te houden is het vaststellen van de jaarlijkse begroting. Dat is ook een taak van de gemeenteraad. En de raad vertegenwoordigt onze inwoners. De gemeenteraad is immers door de inwoners gekozen. Dit gebeurt elke vier jaar. Op 

Hoe werkt de gemeenteraad?

De raadsleden vertegenwoordigen de belangen van de inwoners. Het is dus belangrijk voor hen dat ze weten hoe de Olst-Wijhenaren denken over diverse onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid in de woon- en leefomgeving. Spreek hen dan ook vooral aan. Op straat, maar ook via de vergaderingen die de raad houdt. In de raadsvergadering worden belangrijke lokale zaken besproken en hierover gestemd. Bij een meerderheid van stemmen wordt een voorstel aangenomen.

De gemeenteraad:

  • stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast
  • controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren
  • vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente
Deel dit
Mail
Bellen