Beeldvormende raadsbijeenkomst

De gemeenteraad van Olst-Wijhe vergadert volgens het zogenaamd BOB-model van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Doel is het stimuleren van de inbreng van inwoners en organisaties bij het besluitvormingsproces en meer ruimte te geven aan het debat in de raad. Daarom organiseert de raad over onderwerpen met veel maatschappelijke impact beeldvormende en oordeelsvormende raadsbijeenkomsten. Deze raadsbijeenkomsten gaan vooraf aan de besluitvormende raadsvergadering.

De beeldvormende en oordeelsvormende besprekingen worden voorgezeten door externe voorzitters. Dit om zo het gesprek en het debat goed te faciliteren De bijeenkomsten van de gemeenteraad vinden plaats op maandagavond tussen 20.00 en 23.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe.

Doel

Raadsleden krijgen een goed beeld van het onderwerp en voldoende informatie om zich een oordeel te kunnen vormen en een standpunt in te nemen met betrekking tot het voorstel. Meesprekers voelen zich gehoord. Raadsleden luisteren en stellen verhelderende vragen (uitdrukkelijk geen debat).

Deelnemers

Eén lid per fractie,  belanghebbenden/meesprekers, portefeuillehouder (alleen om desgewenst toelichting te geven), ambtenaren, griffier.

Onderwerpen

Voor raadsvoorstellen die zich daarvoor lenen c.q. waarvoor dit noodzakelijk is, onderwerpen op initiatief van de raad zelf, het college, inwoners of organisaties. Vaak gaat het hierbij om onderwerpen met grote maatschappelijke consequenties of waarbij verschillende belangen en opvattingen spelen.

Spreekrecht

Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om mee te praten en kunnen zich zelf aanmelden.

Resultaat

Aan het eind van de bijeenkomst wordt op voorstel van de voorzitter vastgesteld of het onderwerp door kan naar een oordeelsvormende raadsbijeenkomst.

Overige besluitvormingsfases

Lees meer over de oordeelsvormende raadsbijeenkomst en de besluitvormende raadsvergadering.

Deel dit
Mail
Bellen