Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

De gemeenteraad van Olst-Wijhe vergadert volgens het zogenaamd BOB-model van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Doel is het stimuleren van de inbreng van inwoners en organisaties bij het besluitvormingsproces en meer ruimte te geven aan het debat in de raad. Daarom organiseert de raad over onderwerpen met veel maatschappelijke impact beeldvormende en oordeelsvormende raadsbijeenkomsten. Deze raadsbijeenkomsten gaan vooraf aan de besluitvormende raadsvergadering.

De beeldvormende en oordeelsvormende besprekingen worden voorgezeten door externe voorzitters. Dit om zo het gesprek en het debat goed te faciliteren De bijeenkomsten van de gemeenteraad vinden plaats op maandagavond tussen 20.00 en 23.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe.

Doel

Dit is de vergadering waarin de raadsleden met elkaar discussiëren. Ze wisselen hun standpunten uit en proberen elkaar te beïnvloeden.

Er wordt geen (definitief) standpunt bepaald, dat gebeurt pas in de besluitvormende vergadering. Wel kunnen mogelijke moties en amendementen aangekondigd worden.

Deelnemers

Door de fracties te bepalen aantal leden per fractie (maximaal 2), portefeuillehouder. De griffier faciliteert de vergadering en ondersteunt de voorzitter, aangezien technische vragen vooraf worden gesteld en beantwoord , is ondersteuning van de portefeuillehouder niet nodig.

Onderwerpen

Onderwerpen uit het vergaderschema en onderwerpen die beeldvormend aan de orde zijn geweest.

Spreekrecht

In deze bijeenkomst is inspreken mogelijk als het voorstel niet eerder in de beeldvormende fase is behandeld en over niet op de agenda staande onderwerpen.

Resultaat

Aan het eind van de bijeenkomst wordt op voorstel van de voorzitter vastgesteld of het onderwerp door kan naar een besluitvormende vergadering (op dezelfde avond of later).

Overige besluitvormingsfases

Lees meer over de beeldvormende raadsbijeenkomst en de besluitvormende raadsvergadering.

Deel dit
Mail
Bellen